Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
ΜΕΛΟΙ ΤΜΣ
TETAPTH
ΓΕΝΙΙΚΗ
2 ΑΤΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 440
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12408
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛAΟΛΟΤΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 EYPO
Σχέδιο προστασία Aκαοικίας για τους καδυνάτους
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΟΧI ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Το σχέδιο σταδιακής
επιστροφής στην κανονικότητα
ο Τραμη
θα ζητήσει
αποζημισεις
από την Κίνα
Tevpenguévo wfegvnrnd ogeo oralemee dgans
τον πεpοpuτικόν μέτρuν του επιβη0ημαν na τον
vivnar zirç e mpuleneneis nagovndovog vovg
Paoorig dloveg uv véuv groplarer nov da reloiv oe
wgi ané en Aevréga 4 Malenllegvipr or paa enéevn gdNróvalvr Teaun avegde
vojuoere ald n nglan pe rov geveld dev éze tedeubon,
σημείοε Κυάος Μητοοτάκης Οnοθuογς τύν
evdegénevo n Ovdovvpetov va
eteInjon and to lexive ve
urupiin diocnatoplea de
don ng Eides Mn reng Elgves va avulafov ry
sbsonryoie Tev pergev, dneg ovvi orm gdon -uévo
Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική
ενημερότητα μη μισθωτν
ασφαλισμένων
δυί nov πραλί στις 1ulΑ
η πανδημία του κοpolού, Ο
piovras on o SARS-COV-2
epgeviorpue na ngirn qopd
τα προβλήματα mou mpοκάλεσε και αναμένεται να προκα
Aίσι και στο μέλλον ο κορονοϊός αναφέρθηκε, μταξύ άλ .
"λων, ο υπουργός Οικονομικν , Χρήστος Σταίκούρος.
Oπως τόνισε ο υπουργός , η έτοση του προβλήμστος θα είνοι
μεγάλη και η χρα θα επιστρέψει σε ύφεσn , r auτό, όπως είπε
χροιάζετοι όλοι να ενεργήσουμε αλληλέγνα
Ala a mamblaa Soladydaony Sunblu oalnoa os
xris Kivaç.
Aev eiparte evgegorutves
pe y Kivu Enavlafe e Pra Yrovgraet Anigem (KYA) ntveyev to
Aerovgyeio Egynia; & Koevuvoiv Yaobioeuv xan
Οκ. Σταίκούρας ξεκοθάρισε πόντως όn δεν πρόκεro να γυρί
σουμε στα μνημόνα . " Δεν θα υπόρξουν μέrρα λτότητος γιαr
έxoυμε συμφωνήσα με ους Οεσμούς για Το 2020" είπε χαρακτη .
Santarpukanun Sprneaan Sauntyallaa Sandagara
peaTnd.
eola yivovte niertgovés pin ongi ené vangevieg voe
pryaditrgov aoyalaonod ograva roe Hiergonwi Edvod dela Kovevens Aydkaons (e-EOKA
eevendavevtag, pe vróv tov tpin 13 enatopuigo
l netevea te pngoiar vu
Sa Jallr alkso nopantnao la
Υπόeχουν πολ τpόn με
toeg omeloeg n Kiva punogei va
ryobonjoe. Aetáyovur noké
oofaei tervve na to ua
αντός πρόσθεσε ο Τρομπ
edreg, yg eag.And vv endlpevn plopaba, wavtvuç drv a zendtrr va xán avrongéoute Or narierua
rov e-EOKA sa ve sguévn or ovgés a ro arobenanó
Μέχρι τ τέλος της ερδομάδας θα υπάρξουν ανακονσες της
κυβέρνησης σε ότ αφορά στην προστασία της πρτης κατοικίος
uky na na padeual ng Saaluganla ana Suruarenhan Su
tiπε ο Υnoικ εξηγντας πως 0α έχαι χαρακτηριστικά κονωνικής
δικαιοσύνης . αλλά και διατήρησης της κουλτούρας πληρωμν στη
oro yeageio tov avd sion ony H vpiovnem ebierpa,
χρα .
ΔΕΗ Ανανεσιμες: 20 εκατ.
σευδροηλεκτρικές μονάδες
ΕΚΤ.Εκτίναξη της ζήτησης
επιχειρηματικν δανείων
Δάνεια 150 εκατ, μέσω
"Αναπτυξιακής"Τράπεζας
veeromoujoper es, Rgoç dychos tuv engngrjoeLorjang xurtypeyuv ol rednrtes ng Ergutivng
miextgurot Maxpogien 2. pe ogers avbego my
ezvj erangeia X. Keveravnviðns, neogigpe te mgito reianvo roe éreng, evei uvapivovv neguréAEH Aveveioeç. Na rav ngooezi deria ozebsáten
va exevbdon 20 ar. na rela tou ngev vdgonle
xtgiv, evi te zagtoqvldno vev vtd aváseta Megev Yogoniexrgenaiv "Egyev sequkanßiven vevoknd
véu MYIE (ovvokong vegves neginov 25 MW).
qn évobo oto devtego tolupve, natis n auvbnyala tov
xogovoloe xajren rav oovopla, daug Rpondnren end
y toevva panred davenopot ens EKT. O mote
Fuoi xavóves éavuv so avorngoi, uid avri n endetAnrovgyiug vovç eturting vys xuvbping CoviD-19, to
dunnionpa vnopokris oirens zooons deveiov ya ne
φάλαο κίνησης. με ετόno πλήpως επιδοτούμενο από
ry Elagmanj Avarretuej Teineta. Agaguév oe enzngons pe rieo des 50 enar.To emréno der unogei
va encepalven to 8%.
pal anali aona
972529 a30134