Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ 789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 29.04.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6523
Η αντικατάσταση των παλαιν ταμειακν μηχανν είναι υποχρεωτική
Παράταση για την υποχρευτική αλαγή τον ταμειακόν μηχανν το EΒΕΠ
Σε δεύτερη φάση εξετάζεται κάλυψη μέρους των απωλειν στον μισθό
Σχδλο για ευλικτη φοία μ επδότηρη μοθού
Eyédo
μ. πούτηση μιοθού
Την επιδότηση του μισθού όσων εργαζομένων οι
συμβάσεις επανατεθούν σε αναστολή , αλλά και κάλ στρατηγική από ΕΕ,
υψη ενός μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογι-όχι σε διακρατικές
ού βάρους όσων υποχρεωθούν σε ευέλικτη, μειωμένη
εργασία , επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης.
Θεοχάρης: Ενιαία
συμφωνίες
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της επόμενης φάσης σταδιακής αποκλιμάκωσης των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού, που αφορά την επίσης σταδιακή επιστροφή σε μια νέα-δύσκολη- κανονικότητα
σε πρτη φάση , τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικν έχουν ήδη ανακοινσει τη δυνατότηταπαράτασης των αναστολν συμβάσεων εργασίας , με διαφορετικό όμως τρόπο από αυτόν που ίσχυσε κατά την
πρτη φάση αντιμετπισης της πανδημίας.
Τις θέσεις της Ελλάδας για την
επανεκκίνηση του τουρισμού
στην Ευρπη παρουσίασε ο
υπουργός Τουρισμού Χάρης
Θεοχάρης στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης των υπουργν Τουρισμού της Ε.Ε.
ο Ελληνας υπουργός Τουρι
σμού εστίασε στην ανάγκη
ενιαίων κανόνων για την επα νεκκίνηση
θαλάσσιων και ο δικν με ταφορν στε να εξασφαλιστεί η
ασφαλής
μετακίνηση των ταξιδιωτν της
ΥΠΕΝ: Τροπο ποίηση
πλαισίου για επιτάχυνση
των έργων στα αποροίμματα
εναέριων,
απρόσκοπτη
Χάρης
Στην τοποθέτησή του.
Θεοχάρης ξήτησε ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική αντί διακρατικν συμφωνιν για την αναθέρμανση της ξήτησης και την
επανεκκίνηση της τουριστικής
βιομηχανίας.
Ο υπουργός Τουρισμού υποστήριξε την ανάγκη να εφαομοστούν κοινά ποωτόκολλα στα
αεροδρόμια, τα ξενοδοχεία , τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ,
τους χρους εστίασης και όλες
συνδέονται με τον τουρισμό.Σε
ότι αφορά τη στήριξη των τουρ
ιστικν επιχειρήσεων ο Χ.
Θεοχάρης ζήτησε τη συγκρό
ηση ειδικού Ταμείου Ανάκαμ
ψης για τον τουρισμό καθς και
ευέλικτα χρηματο δοτικά εργα ΤΕΛ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Παράταση ως 15 Μαΐου
στη διάθεση
πετρελαίου θέρμανσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μετά από στενή συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργε ίο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων αφενός και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφετέρου, η Ειδική Γραμματεία Ευρωπαϊκν Προγραμμάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε τροποποίηση
πρόσκλησης για να επταχυνθεί η χρηματοδότηση έργν
για τα απορρίμματα .
δραστηριότητες
Η κυβέρνηση παρατείνει τη
χρονική περίοδο διάθεσης
πετρελαίου θέρμανσης με
μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(ΕΦΚ) , η οποία λήγει την
30ή Αποιλίου 2020, μέχρι και
την 15η Μαΐου 2020
ται να εκδοθεί εντός της
εβδομάδας.
Με τη ρύθμιση αυτή επιδικεται η στήριξη των νοικοκυριν , καθς
κολύνονται να προχωρήσουν
στην προμήθε ια πετρελαίου
θέρμανσης σε χαμηλή τιμή.
Παράλληλα, τοννεται η
αγορά καυσίμων , η οτοία
έχει πληγεί λόγω του περιορ
ισμού των
διευΕιδικότερα, όπως είχε προαναγγεθει ο Υπουργός Περι
βάλλοντος και Ενέργειας , Κωστής Χατζηδάκης απευθυνόμενος στους εκπροσάπους των Φορέων Διαχείρισης
Στερεν Αποβλήτων (ΦΟΑΣΑ) , στρατηγικός στόχος του
ΥΠΕΝ είναι η ολοκλήρωση των ριμων έργων με την
ταχύτερη δυνατή χρηματοδότησή τους.
λεία για την αν βραχυπρόθεσμη
αντιμετπιση της κρίσης , 9
τέτοια ανέφερε τα νοucher για
αεροπορικές
καθς και εργαλεία για την
ενίσχυση της ζήτησης και της
εργασίας.
Η σχετική νομοθετική ρύθμι
ση θα ενταχθεί σε
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία αναμένενέα
αποξημιόσεις
Created by Universal Document Converter