Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα επαγγελματιν
>>> ΤΛ.
OIKONOMIKH ih
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5713 Ττάρτη 29.04.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Για ζητήματα
ίσης μεταχείρισης
μία στις
3 αναφορές στο
Συνήγορο
του Πολίτη
>>> TɛA.
COVID-19
>>> TEA.
Web conference για το ασφαλιστικό κλάδο
την Πέμπτη
Η Trastor αναλαμβάνει το κόστος αναβάθμισης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
Το 44% των νέων αναφορν
αφορούσε διακρίσεις λόγω
φύλου, το 37% διακρίσεις
λόγω αναπηρίας ή χρόνιας
πάθησης , το 7% διαρίσεις
λόγω οικογενειακής κατάστασης , το 5% διακρίσεις
λόγω ηλκίας , το 3% δια uρίσεις λόγω φυλής ή χρμαΑμεση ανάγκη για 700
Aµeon
Μεγάλη αύξηση στις αναφορές πολιτν για ζητή ματα
ίσης μεταχείρισης από φορείς του δημοσίου και από
ιδιτες, κατέγραψε το 2019 ο
Συνήγορος του Πολίτη.
εργάτες γης ατό ην Αλβανία
CLTÓ TIV
Σύμφωνα με την ειδική έκθε
ση του 2019 που δίνεταιι στη
δημοσιότητα, οι αναφορές
πολιτν και κατοίκων της
χρας στον Συνήγορο του
Πολίτη εμφανίζουν αύξηση
κατά 31% έναντι του 2018,
ναταγράφοντας τη μεγαλύτε
ρη αύξηση από το 2016
όταν και ανατέθηκε στην
Ανεξάρτητη Αοχή η σχετική
αρμοδιότητα
9 ης 30 Νοεμβοου οι ετήσιες
χοηματουκονομκές καταστάσες
Το 44%των νέων αναφορν
αφφορούσε διακρίσεις λόγω
φύλου , το 37% διαΜρίσεις
λόγω αναπηρίας ή χρόνιας
πάθησης , το 79% διακρίσεις
λόγω οικογενειακή ς κατάστασης , το 5% διακρίσεις
λόγω ηλικίας , το 3% διακρίσεις λόγω φυλής ή χρμα
Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι ειδικά για το τρέχον
έτος ορίζει την 30η Νοεμβρίου
2020 ως ενιαία καταληκτική ημε
ρομηνία για την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικν κατα
στάσεων εταιρικής χρήσης 2019
για τα νομικά πρόσωπα του μη
χρηματοπιστωτικού τομέα που
δραστηριοποιούνται στην Ελλά
δα ( εισηγμένες και μη επιχειρήσεις) , λαμβάνοντας υπόψη τα
μοσμένα στα νέα πρότυπα που
σχύουν από την 1η Ιανουορίου
2019.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της
Ελλάδος , με την Πράξη Διοικητή
Αριθ. 2682/03.06.2019 , δημιούργ ησε Κεντρικό Γραφείο Ισολογι
σμν , με σκοπό τη συλλογή χαι
παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομκά στοιχεία
νομικν προσπων του
Το <πράσινο φως από την κυβέρνηση για την έλευση στην
Ελλάδα 7.000 εποχικν εργατν γης από την Αλβανία οι
οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στις γεωργικές καλλιέργειες ,
αναμένουν οι παραγωγοί στην κάμπο της Μακεδονίας,
καθς η αντίστοοφη μέτρηση για την συγκομιδή της πρωϊμης
φρουτοπαραγωγής έχει αρχίσει.
Όπως τόνισε ο Συνήγορος
του Πολίτη Ανδρέας Ποττάχης , είπε
η ελληνική κυβέρνηση να
ενεργοποιήσει το σχέδιο
που καταρτίσαμε, στε γελματικής Οργάνωσης
να ξεκινήσουν άμεσα οι
στο ΑΠE-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγνες επιχειρήσεις.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που
συντάσσουν τις χρηματοοιιονοΠυρηνοκάρπων
η πλατφόρμα υποβολν παραμέ διαδικασίες για την έλευ - Αχλαδιν , Χρήστος Γιαντα Διεθνή Ποότυπα Χρηματοοι
ονομικής Αναφοράς (ΔΙΚΑ)
θα αναρτηθούν στο δικτυακό
τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος
ULTOV
νει ανοιτή για την υποδοχή διορθωτικν ή νέων καταστάσεων
οπό επιχειρήσεις που δεν έχουν
νέα oοχεία προς υποβολή , μαζί ολοκληρσει τις υποχρεσεις
ση των 7.000 εργατν γης νακάκης .
με τις τεχνικές οδηγίες, προσορτους.
Created by Universal Document Converter