Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
Aoroz
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.747Τιμή 0,60 Ε. Τετάρτη 29 Απριλίου 2020
Tpageía: 0. TaBENMa 11- IOANNINA 453 33 • Tr. Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΨΗΛΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ . .
.Όταν έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου, λίγο χρο για
να κνηθείς και απουσία ανθρπινς παρουσίας , ψάχνες Τρό
πους να τονσεις την ύπαρξή σου και να κάνεις τη ζωή σου, αν
όι ενδιαφέρουσα , Τουλάχιστον υποφερτή Με τον όρο υποφερτή να έει διπλή έννοια: ο χρόνος να περνάι γΡήνορα ή να
6έλουμε να τον τεντσουμε; Οταν είσαι νέος ο χpovος περνά - ξύπνημα , με αργούς ρυθμούς πρωνό ,
ει πιο οργ , αλλά στους ηλικιωμένους Τpέχει εκτός και αν βρί -προγpαμματισμένος καφές στις δδεσκουμε τρόπους να κάνουμε Τις στημές μας ευχάριστες.
Σε καταστάσεις όπως αυτή του τωρrνού εγκλεισμού , ο χρ -σημεριανές ειδήσας , γεύμα , μεσημεριανος μπορεί να καταντμηθεί σε στθμούς στε να μην έχουμε νήκατάκλιση , io δελτίο , μκρές αυχολίες
την αίσθηση της μεγάλης του διάρκείας , Γα παράδεrμα , αργό (τηλεφωνικές επικοινωνίες , διαδί.
κτυο, βραδινές ειδήσεις , δείπνο , κατάκλιση με νανούρωμα
τηλεόρασης.. . Μια Τέτονα κατανομή του χρόνου μας κάνει να μ
μπορούμε να διακρίνουμε τις μέρες μεταξ τους και να περιμε
νουμε να φτάσουμε κάπου Το κάτπου είναι άγνωστο, αλλά και
αδιάφορο που Ταξδεύουμε με ένα τραίνο που τρέχει με σταθερή ταχύτητα και χωρίς να έχει ενδιάμεσους σταθμούς Κ πως έτοι κυλάει το τελευταίο δάστημα της ζωής μας κι μόνο
οπόνος, ψυχικόςσωματικός, μας θυμίζει τη διαδρομή μας
Η άλλη μας εππλογή είνα να βρούμε Τρόπους να κάνουμε
τον χρόνο μας να διαστέλλεται και εμείς να έχουμε
την αίσθηση ότ Το πέρας Του είναι άγνωστο Αν έ - 11η σελ.
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτονης Πανεπ. Ιωσανννων
κα, ελαφρύ περπάτημαή διάβασμα, μεΤο στέδιο επστροφής στην κανονικότητα ανακοίνωσε ο ΚMητσοτάκης:
Αρνείκαι τη μεταφορά τωνεορτασμν κατάμία εβδομάδα
αΑπείθαρχον το Εργατικό Κέντρο
για την Πρωτομαγιά στα Γιάννενα!
Χαλάρωση μέτρων χωρίς
εκπτσεις στην ασφάλεια
Βήμα- βήμαν η έξοδος από την καραντίνα . Από Δευτέρα
αοχίζει σταδιακά το άνοιγμα καταστημάτων
0ι απεργακές εκδηάσεις Βα γουν ην Παρασκευή με έναρξη στις 1030 πμ Τοοpέρα σε
ονοκοίωσή του το ΕKΙ ΑoγύρωηΡη Τeί , τονζουw οι Εγοζόμενο του aτζιμστο. .
. Το κυβερνητικό σχέδιο για
την σταδιακή επιστροφή στην κα
νονικότηα παρουσίασε χθες σε
διάγγελμά ου ο Πρωθυπουργός
Κυράκος Μητσoτάκης , ο omοίος
ανακοίνωσε μεν σειρά από μέτρα
χαλάρωσης Των περοριστικν
. Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη κα
μπή εισέρχεται η χρα μας καθς
-Xo gNuln
από την ερχόμενη εβδομάδα αρχί
To Kußep
ecTO APON
NA 2I
Sio «léquρα ασφά AEaç mapovolaae
χθες ο Κ.
Mrrooráζaη άρση Των περιοριστικν μέ.
Τρων για ον κορωνο ό και ξεκηνάαη χείρηση σταδιακής επανεκ
PENOP TAZ
PENOPTAZ
μέτρων , υπογραμμίζοντας ωστό.
σο ότ δεν πρόκειται να γίνει κα .
μία έκπτωση στην ασφάλεια ιων
πολτν .
Τρία είνα τα βασικά συμπερά σματα Πρτο η άρση τον μέτρων
συνοδεύεται με υψηλό pίσκο , δεύτεpο όλα θα κριθούν στην ατομική ο θύνη των πολτν και Το τρίτo είναι
όn όλα πλούν υπό αpεση και δεν a
ποκλείετα να επανέλθουν περιοpσμα , εtν δαπιστωθούν εστές ανα
ζωπύρωσης ης νόσου.
οκ Μητουτά
-og ard Sln
κίνησης Της οικονομικής δραστηριότητας στε να περιοριστούν ό .
σο το δυνατόν πτρισότερο οι aνητικές συνέπειες της κρίσης που
προκάλεσε η πανδημία
Σουτή τη μάχη για την κονωνική
κα οκονομική εανάταξη τον ρόλο
: Του πιλότου. έχει η Κυβέρνηpη, οOIKrj odoraag To KEMIστρέφουμε,
αλλά προatyoupes
Slu Sa
Με μία κεντρική συγκέντρωση και καμιά δεκαριά περιφερειακές
, θα γορτάσει μεθαuριo το ΕΝ φετνή εργαή Πρωτομαγιά. . .
-----------------------------------------------Τριάντα δύο τα νέα
Ηρχισε η ταδιακή επαναλεπουργία του .
κρούσματα κορωνοίού Με θερμομέτρηση η είσοδος στο
Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων
V Παναμέειη Πράδρος του Δκηορκού Συλλάγου Μαρία Νάκα
πατεra ωστόσο μία ευρύτερη συναίνεση και ομψυχία και η συμβολή ό Μων ανεξαιρέτως Των φορέων και E
παγγελματκν κλάδων για να είναι
θεπικό το αποτέλεσμα
Από ουτή την άποψη , η Πρωτο μαγιά,
φορμή αντπαράθεσης 11η σελ
AHATA TETANONIKA: 1olopi
|/Η Ηπειρος παρομένεικαθαρή>ρμι ο ΣΡΟ ΚAmoΟ
παροδοσακά αποτελ . Ανεβασμένος ήταν χθες ο
αριθμός Των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων κορωνοίod στην
| Ελλάδα, καθς αυτά ανήλβαν
OE 32, EK TUV Onroluv ra 13 apoρούν επαναπατρισθέντες ή σχεriÇovra pe yvuwan auppon
Kpouopáruv.
Ο συνολκός ο- -11η σελ.
nνd απήμτα από τον ελάδο της
εrig μα πν επpη μα
Τρεις συμβάσεις υπέγραψε ήδη ο Μ. Ελισάφ
Σε ιδιτες η συντήρηση
πρασίνου έξω από την πόλη
. Υπυθυνότηα και υπομονή
ζητά απ' όλους ο Δκηγορικός
Σύλλογος Ιωσννίνων, με ς
Σελ, 12
E apopui
Την επαναλεπουργία κάποιων
νομικν διαδικασιν, αν και ε
φράζει Την ίντονη ενόχλησή oυ
για την ερήμην Του δκηγορικού
AWARTIKON HEPAPON
Αντίματα πλάση εημψνη το
Μιπpου ΑΜΚΑ απότιληαχά | Εστάλησαν στο Δήμογια αξιολόγηση. .
>Συτάεις χης διοκτήτες οικτέων, ενόει αντιτιρς πpόδου
L Αυπές είναι οι προτάσεις του Επιμελητηρίου
για στήριξη των Γιανιτικων επιχειρήσεων
σματος εmιλογή τους .
Η αρχή o, σήνουρα δύσκολη
και πρωτόγνωρη αλλά αποτελεί υποχpέωoη όων να πpοσπαθήσουμε να αποκoουμε κάποιες συνή
θειες προκμένου να
• H peTIv) aVIITupiKh Tepioδος ξεκινάa από
την 1η Μαου και ο
Δήμος Ιωαννrων
έχει μπροστά rοu
ένα πολύ σημανη.
: κό έργο προκειμέ
έΓΝΩΜΕΣ
Μύστερα ήρθο κορυνοίός VΑταλλαγή τελν, ετιπλέυν μείωση μιαθωμάτων κα.
. Τς ελικές rου προτά
σεις για την στήριη των Τοικν επχειρήσεων απt OTEIAE yOEÇ oTo Ajuo luavνπν Το Επμελητήριο, αναμένοντας , όπως αναφέρει
την αδολόγησή Τους .
Τα μέτρα που προτενει
συνοφίζονται ως εξής
,ν Απαλλοή ανταποδοκν δημοτικν τελν , που κα ταβάλλοντα με τους λογορασμούς ρευματοδόηαμς κάτει αιράπους!
>ρiση ΕΕΝΗ
2n oed
νου να μην αντμε
rωπίσουμε προβλήματα αργότερα λόγω πuρκα γιν, την κοπή δηλαδή και απομάκρυνση χόρτων από κoνόχρη
στους χρους πρα
OIKONOMIMOY-AOYBAH
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
11n oEA.
Διαπιστσεις
. Μια αλιτικη Π σχαλιά ζήσαμε φέτος
Χωρίς καινούργια ρούχα , χωρίς
φανταχτερές λαμπάδες , ακόμη
και για τα βαφτιστήρια , χωρίς
επισκέψεις και πολύβουες συγκε
ντρσεις χωρίς αpνά -5ησελ
Για τη διοίκηση και διαχείρισή τους .
Tou r. FIANNAKH EA. 7
KAHPOAOTHMATA:
Το Εφετείο αποφασίζει!
11n oeh.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΑΠΟΨΕΙΣ
> pάφε ο ΜΧΑΗΑ ΝIK ΜΑΡΙΣΕΚΗΣ Δκη ρος
ΠαΑρtν Πάγω - Ιιβοολου Επιρατείς
Προτάσεις από τn Superleague 2περμέrει οΛΑυγενάης
Από Δευτέρα αρχίζουν
οι ατομικές προπονήσεις
Μπαίνουμε πλέον
. Με το άρθρο 100 παρ.1 Του Συντάγματος
όπως έκρινε η υπ' αpιθμόν 55/2020 πόφαση του
Αρείου Πάγου στην υπόθεση Του Ζαππείοu , δεν
επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των
όρων της διαθήκης ως προς τις διατάξεις υπέρ
του Δημοσίου ή υπέρ κονωφελούς σκοπού . Η διάταξη αυτή αποβλέπει στην προστασία και κατοχύρωση της θΕλησης των διαθ
Τν και έτσι δεν επιτρέπεται, και αρχήν η μεταβολή στοτπού πpιουσίας που έχει ταχθεί υπέρ του Δημοσίου ή προς εξυπηρέτηση.
κονής ωpέλειας, όχι μόνο με διατάγματα, αλλά ούτε με Νόμο.
Για το θέμα αυτό , έχουν γραφεί και γράφονται πολλά άρθρα
στον Ηπειρωπικό Τύπο και συνάμα οργαννονται Εκδηλσεις και
Ημερίδες από το Δήμο,την Περιφέρεα Ηπείρου και άλλους Φορείς
της πόλης. για να Τιμηθούν οι Εθνικοί και Τοπικοί Ευεργέτες κα
να αναδειχθούν διάφορα θέματα κακοδιαχείρισης και -7ησελ.
> ράpe ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΟΥΡΗΣ
Ομότ. Καθηητής Φλολογίες Πανμου Ιωaνήνν
- Χωρίς θεατές για αρκετό καιρό όλα τα αθλήματα
Ενας ιδς ήταν αρκετός για να δείξει πόσο ευd .
λωτη και εύθραστη εναι η ανθρπνη ύπαξη να
διαλύσει Τς οικογενεοακές και κοινωνικές σχέσεις
να διαταράξει Τς πολτικές καταστάσεις, να ακυρσει , έστω και προσωρινά-ας το ελπίσουμε- το
δημοκρατικό πολίτευμα, να περιορίσει και σχεδόν να εξαφανίσει
Τις ατομικές ελευθερίες και δικαιματα, και να αναδείξει κρυφές αν
θρωπνες αδυναμίες τόσο των κυβερνντων όσο και
. Με ατομικές mpomό .
νησεις και αυστηρά σ εξω
ερικούς ανοχούς χρους
Ba fEKIvrjoi anyá-aiya amo
την ερχόμενη Δευτέρα 4
Μαοu η ηστρoφή στης ο θλητικές δραστηριότητες
oúppuva pe ra Kubepvnre
κά μέτρα που ανσκονθηκαν χτες Χω
4g onA.
12n oek.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα