Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τns Hneipou- Ιίδρυτήs Eud Τάλλas-Ετs 930-Αp. Φύλλου 24794-Τετάριη 29 Aπρλίου 2020-0,60 e
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΟΝ
ANATOAH
Όλα ρευστά
για το Ποδόσφαιρο
Μεικτό μοντέλο
στο Πράσινο
Παραβίασε τη σφράγιη
και ξαναλειτούργησε
ΣΕΛΙΔΑ 6
ZEAIAA 3
ΣΕΛΙΔΑ 2
Βήμα- βήμα από m Δευτέρα 4 Μαϊου n άρση των περιορισμν και υπό το πρίσμα της αιρεσιμότητας
με την άμεση επαναφορά μέτρων , σε περίπτωση Που παρατηρηθεί αναζωπύρωση της απειλής
διαφορετική
επανεκκίνηση
Την έντονη eνόκλησή του για την
ερήμην του δικηγορικού οματος
επιλογή των διοδικαστν, οι onoiες
Προτιμήθηκαν να εnovεκκνήσουν,
noραβλέποντας άλλες ωτικής on
μοσίος unoθέσεις για τους nολίτες ,
nου θα έδιναν τη δυνατότητα σε
nολύ μεγαλύτερο αριθμό δκηγόρων να εργοστούν , εκφρόζει ο Δ.
κηγορικός Σύλογος Lοννiνων
ENANEKKINHEH
ΜΕ ΕΦΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ανευ ουσίας
ηanαγόρευση
Μάιος-Αρχική φάση σχεδίου σταδιακής απο κλιμά κω ση ς
O Meravjong - Antkeubipuon umanvonv eveic vouoi, ur ouyerpuiveçafaploe lanayopeliovim t yputvec efmpéaeÇ O
μαoς αwod εvoς ης ιδας nεpφeρς εoend-οi εnaotooηoη με opνα την olun anεeuάρuon
Την άρση της αnαγόρευσης της κυκλοφορίος στην napαλίμνια nepιοχή, στο nεριαστικό δόοος του Φρόνιζου και στους Παρόδρομους της
napάκoμψης ζητά anό τον nεpιφε ρειάρχη Ηnείρου ο επικεφαλής της
naράταξης 0ρίοντες Ηπείρου
Σηύρος Ρζ nουλος τονζοντος ότι
δεν έχει καμία ουσί .
Τeνuός nληθυομός
(1" orabo)
O Avauan - Atoui abknon oe ovougoi pipouc m napakieç un opyanutve)
Euvalpoloes Tooam nepop do auvatpolonav da 10 dropa
a Napos Opneaumuie Aarpeiag - Atop karpeia pe nepropub duvabipolon taa 10 dnoua
O hiavaó sunópio -Enerioen Auaoi etopiou goundk oglnonc (ia/yaptsd, ONT, abknesbc efonkouốc, tuna/undouama)
O Ynpeolec - Kouuunipa, soupeia sm stvipa aobnnanc (Aesroupyla amondenotua se pavrelool, upealer anounic ananc oe
deutépa
4 Maiou
Okovoh Ka Koean
Δραστηρότητα
(1 otadioj
avoroúc apouc Enilopthionc popuv /umobratta
Exotaibevon
(1 anaba)
DΕAεiou και φpoοτήpα fAtiou σρή σύσταση γα τηenuieυση)
ΣΕΛΙΔΑ 3
a hiavad undpio- Engriphoen, uaaob unoplou faleç o umooeç aronyoplec, edc eunopiov sevepan (mali)
Ouxovoj an Kovavh
Δραστηριότητα
(2 otabio)
deutépa
TPANEZA HNEIPOY
O Trpestes - aldc eeudtnong obtynan- Kandenua tumpiv tnbaiv etmpouplvou nav ONAN play tupic paatowtiquana pöve
va oplhoud
11 Maiou
Επιχειρηματικά
δάνεια με επιδότηση
επιτοκίου
Oe fevude nlnluaudc
(2 orabuo)
a xapos OpnaeU karpelaç -Orla etoupyla wan aleç Bproweuttc orokoubiec pe auyecxpyatvouc nvoveç and 175.2020
O devespopaluia enaibeven - A m BAuriou - Km A B furvaoiou
O Opovneripia ptons enaibeuanc on tn yhooniv egupi aúaraon ya nle enaibeuan)
o0 Exmaideuon
Aeutépa
O Meranvjatis - fhdavi okut amrlevdipuan ue pan tynopeia tnc emonuiac
Στο Πρόγραμμα χορήγησης δανείου
για κεφάλοιο κίνησης , με επτόκιο
Πλήρως εndoτούμενο anό την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράηεζa, nρος
τις επχειρήσεις nou έχουν υποστεί
αναστολή ή nεριορισμό της λει τουργίος τους εξατίας της nανδn
μίας του κορωνοiου, συμμετέκει η
Συνταιριστική Τρonεζο Ηnείpου.
(otábsol
18 Malou
Ourovouuh sas Konvuh
Δραστηριότητα
( σάδιο)
O nokunquóc - Appaokoyoi pipo tuokoped nápen m Bonuval wjno
Μόνο αν συνεχιστεί η καθοδική Πορεία της Πανδημίας , θα ανοίξουν τον Ιούνιο δημοτικά σχολεία και νηmaγωγεία
Η επιστροφή δεν Πρέπε να οδηγήσει σε υποτροπή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οnοίος τόνισε Πως το κλειδί
για την επιτυχία θα είναι και Πάλι η ατομική μας nειeαρχία .
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 0 Φ. ΟΙΛΙΟΣ
(Ψέμαν η ετοιμότητα
των νοσοκομείων
Έστειλε μηνύματα
Πριν τον στείλουν στα . αζήτητα
Πρόταση
για έντεκα
μέτρα στήριξης
Γa μια ηλοστή εκόνο ετοιμότητας
του Εθηικού Συστήματος Υγείας κάνουν λόγο ο Σύλλογος Εργοζομέ νων του νοοοκομείου Χατζηκ
στον , γιατροί , κόμματα και συλλογικότητες ηου ηρογματοnoinoov
xθες το nρωί κινητοηoίnoη έξω
anό το νοοοκομείο , μετά anό naνελλοδικό κόλεσμα της 0EΝΓΕ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Μεγάλες είναι οι ατιόράσεις από την πλευρά των Φορέων Δσε ριoης Προστατευόμενων Περοχν αλλά και περιβαλ
λοντικν οργανσεων γα το νομοοκέδο , nou opoρ τον εκουγρονομό της nεpiβολλοντικής νομοθεοίος Πέρα από
τον χρόνο κατάθεoης του νομοοοδίου στm Βουλn oυpή των αντppήσευν anoτελεί n κτάργηση ουοιοστικά των ΦoΡέων Διακείρισης και η oντικατόστοσή τους από Μονόδες ενός Κεντρικού Φοράα Αοκντος συστηρή κρτκή στηw meσία του υnοuργείου Περιβάλλοντος, ο nρόεδρος του Δ.Σ του Φορέα Διακείρισης της Λίμνης Παμβτδας Ολnας 0λος έκανε λόγο γα ένα μοντέλο nou δεν μηορεί νο εναι anoτελεοματικό στmν npooτοία της Βοnοκλότητος , εν αι φέρθηκε στο μέχρι o μερα έργο του Φορα, ε παρακαταθήκη το Οloκληpωμένο Πρόγραμμα Παρεμβέσεων
Τς τελικές του Προτόες γιστη στήρη των επaρήσεων ατέστειλε το Επμελητήρο luawήων nρος τον
δήμο Ιωoντν κα, όηως δηλνι, σομένειμε δ
ατεpo ενδιoφάροντην αξιολόγιση τους θεωρντος
ότιο δήμος μηοpεί και επβάλεται να συμβάλει onό
την πλευρά του στη στήρξητης επκερηματικότητος
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 2
O H.A.
ΤΗΝ 1η ΜAΗ ΘΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
instagram
Με γάντια , μάσκες αποστάσεις και Περιφερειακές συγκεντρσεις
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Έκαναν το τραπέζι στους συμπαίκτες τους Κόντε και Παντελάκης
  Το τραπέζι στους συμπαίκτες τους έκαναν απόψε το βράδυ στον «Μυροβόλο» οι Πέδρο Κόντε και Νόντας Παντελάκης, για τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης.
 • Για τα πεζοδρόμια: ποιος τα επισκευάζει; 
  Διάβασα στο facebook ένα σχόλιο για τα πεζοδρόμια: το γραφείο δημάρχου Ιωαννιτών απαντώντας σε πολίτη τον ενημερώνει ότι «εάν βρίσκονται μπροστά από τις κατοικίες είναι ευθύνη των ιδιοκτητών». Είναι έτσι; 
 • «Μακριά» του Νουρί Μπιλγκέ Τσεϊλάν στις προβολές της Εξαύδα
  Με την ταινία «Μακριά» (Uzak, 2002,110’) του Νουρί Μπιλγκέ Τσειλάν συνεχίζεται το αφιέρωμα στον σύγχρονο ευρωπαϊκό κινηματογράφο, που παρουσιάζει το Καλλιτεχνικό Σωματείο «Εξαύδα».
 • Ένα φεστιβάλ με επίκεντρο τα δέντρα
  Το «Φεστιβάλ των Δέντρων – Έμπνευση στην σκιά των δέντρων» διοργανώνεται στα Γιάννενα από το Σάββατο 5 Νοεμβρίου και για έναν περίπου μήνα, με στόχο να γνωρίσει στο ευρύ κοινό τον πλούτο και την ποικιλία των δέντρων, αλλά και να αναδείξει την προσφορά των δέντρων και κατ’ επέκταση του δάσους στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και σε όλες τις μορφές ζωής, ως συστατικού τόσο της φυσικής όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Ταξίδεψε στη Δανία η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
  Το έργο Virtualand παρουσίασε στο κοινό της Δανίας και όχι μόνο η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης «Quality Travel Fair», που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη.