Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Απριλίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.:7048
Τιμή : 1.00Ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Η μείωση στα
evoÍKIa 40% Kai
όσα Πρέπει να
γνωρίζετε για
την έκπτωση
Προστασία
Πρτηs Κατοικίαs
Έus την Παρασκευή οι αποφάσειs
200 EURO
Η κυβέρνηση επδιΑπαραίτητη προϋπό θεση για να εφαρμοστεί η μείωση του
ενοικίου κατά 40 %
λέπουν οι
ΠΝΠ για την αντιμε τπιση της κρίσης
του κορωνοϊού είναι
η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από
όλους ανεξαιρέτως
τους επαγγελματίες
μισθωτές στην "ΕΡ
συνέχεια στην 11
τους θεσμούς καθς
κει μια χρονική παρά - όπως έχουν δηλσει
ταση λίγων μηνν αρμόδια κυβερνητικά
στε να αποκαταστα- στελέχη δεν θέλουν
να προχωρήσουν σε
μονομερείς ενέργειες.
Στο τραπέζι έχει
πέσει ακόμα και το σε νάριο της δημιουργίας
μιας τράπεζας ακίνητων την όποια θα δημι ουργήσει το ελληνίκό
δημόσιο με σκοπό να
μαζεύει τα ακίνητα που
αφορούν κόκκινα δάτων νέων συνθηκν νεια συνδεδεμένα με
την πρτm κατοικία .
θεί η κανονικό τη τα
στην οικονομία και την
κοινωνία
Η αντίστροφη μέτρηση για την οριστική
άρση της προστασίας
της πρτης κατοικίας
έχει ήδη ξεκινήσει με
κυβέρνηση να
αναζητά ένα μοντέλο ,
το οποίο δεδομένων
αποκατασταθεί η κανονικότητα στην οικονομία και την κοινωνία,
μετά την άρση των περιορισμν που αναμέ ,
πoυ ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα έρθει να
που δημιούργησε η
πανδημία , από την μια
πλευρά να καθυστερή.
| σει στο μέτρο του δυνατού ένα ξέσπασμα
πλειστηριασμν από
την στιγμή που και τα
δικαστήρια θα επανέλθουν στην κανονικό.
τητα, και από την άλλη
να βρίσκει σύμφωνους
αντικαταστήσει
Μάλισταα η σκέψη δίχτυ προστασίας για
αυτή έχει κατατεθεί τους κόκκινους δανει Το χρονοδιάγραμμα
πληρωμήs
όλων των
και στο διάλογο με
τους θεσμούς και η
συζήτηση που θα συνεχιστεί τις επόμενες
ήμερες θα έχει στο
επίκεντρο της και αυτό
το δεδομένο εκτός
ολήπτες μετά και τη νεται
λήξη του
4605/2019.
νόμου ανακοινωθούν,
ωστόσο οι θεσμοί εμΣύμφωνα με υψηλό-φανίζονται αρνητικοί
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και το εξετάζουν
παράταση μόνο με αυστηρούς
συνέχεια στην 10
βαθμα στελέχη ή κυβέρνηση επδικει μια
χρονική
επιδομάτων
μέχρι τιs
30 Απριλίου
από το νέο Πτωχευτικό λίγων μηνν στε να
Έκτακτο
επίδομα σε
οικογένειεςs με
ανήλικα Παιδιά
ο, κυβερνητικός εκ .
πρόσωπος Στέλιος Πέ
ενημέρωση των πολιτικν συντακτν αναφέρθηκε
χρονοδιάγραμμα πληρωμής των επδομά
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9
20 FURO
20 FUNO
20 EURO