Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
Πou αγαπa
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Bοκήτης Ελιδότης, Δευθοτής ΒΑΣ ΣΕΡΒΑ Eτς 45ο-Α φύλου 1155 Τμή 0 0uή Τiη 3 Ατριλον 22)
H NANAHMIA EYNANTA
TOEIKOTHTA
THN ENAHMIKH
γήκε η Αλκησις nna-6inλa και κορoί .
Πρωτοψάλτη, κορot , είνα το nρoεδp
μα με έντε κό Μέγοpο και το Μέγα .
poUoKouc. noVo oE ia nhatipópuar KE KO o Kupidkoc Mntooφορτηγού , να γnuκάνει τόκης να χεροκροτήσυ
oς μέρες της καραντ- το μουσικό ούνοno , iMανος των nολιτν της Α δμε ορκετούς συνεργά θήνος , τpαγουδντος ε - uς του ι όnoo όnως
τpεις oρες σε διάpοφάνηε anό t εικόνες.
ρες γειτονές , ΑΛnd έκα-αταpoδέκτως , κάθε onio
νε το μέγα έγκnnuα . napa τηpούoov τα μέ .
po Motluou. Onóte pynΑπό τον δρόμο με α.
Αρθpο του
.. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑ
dou Attrodo thv Hoo- tpal.
Σήμερα το διάγγελμα του κ. Μπτσοτάκη
Για την επιστροφή στην κανονικότητα
AN AEN YNHPXE KI' AYTOE!
"EnsteiaKó!"
Με τη σταδιακή άρση των μέτρων
Σήμερα πρtm ) στις 6 το anorεuμa eα
| nρoματοnoneei to διάγEAμα του Κυρι | κου Μητοτάκη για τm εnστροφή στην
κανονικότητα με τη στοδιακή dpon των
Π- μέτρων για τον nερopιoμό της διοnopo
avvege o .
Μοφορμή η συμnλήpuση 22 ετν αnό το θάνατο του Κωwσταντίνου Κοραμανnn (23/4/1998)
Tov znoa andó nonu KOvtá, nnelova twv névt (5) etav.
| pounκός naoτoς του νορi Δεν έμοιαε με κανέναν , ούτε
notitIKÓ, Oute KOorvo evntó, anhá ntav idialtepoc, itav Eexo|pιστός ήταν Ολύμηος ήταν,
lecikóci
Η oυ κορωνοίού.
vegna ev ek. 12 roópe o Inúpoc Kikrpne
Διασυρμός για την Πόλη
Εκτός των δραστν.. .
Υπάρχουν και οι ηθικοί αυτουργοί
Εεπέρασε κάθε
όριο χυδαιότητας
σούν τα οδέσηoτα φοf .
Vetai va dunoav önho
σεις και απόφες των
tsAEutakav nuspv, us
anotέεoμα την Κυριο .
κή το anόγευμα κά
noioç n cónoIOI va anopaoloouv va onsipouv
Eεnέpaoε καθε όριο χυδαιότητας κ τα του ηρωθunoupyou , μελν της κυβέρ.
νησης και ανορnων nou δίνουν στην
nρτη γραμή τη μάκη κατά του κορω νοίού onως ο Σωτήρης Τοόδρας κα ο Ni
κος χαρδαλιάς, σχολιάζει η Νέα Δημο κρατία τmν ανάρτηoη του un . Βουλευτή
του ΣΥΡΖΑ Hίa Γρηyoρη στο διαδίκτυο ο
onoioς ειτέθηκε στον ηρωθυπουργό ,
στελέη της κυβέρνoης onnd και τον κ.
Τσιόδρα , χρσιμonoντας ύβρει, με ο .
popun unv KIvnth ouvauhia tnç AAKNτο ούνστο με φλες
Ot adtonota zoa atnv
nopania της Πρέβeζος
στις Πρωτοψάλτη στους δρόμους της Αerivaç.