Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
SLAROOPUI .
skywalker
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
OAYMIIAE
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρίτη 28.04.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7342
28 χρόνια
Αλέξανδρος Βασιλικός:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Χριματοδοτικά εργαιλέία και φορολογκές βαφρύνσες για τους ξενοδόους
Βορείου Ελλάδος
Φορολογικές δηλσεις:
Bu Επιστροφές
Εεκινάει η
διαδικαστα της
Ψιοκής
σύντεξης
φόρου-εξπρές για 2 εκατ. δικαιούχους
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΕ) καθς και το υπο
υργείο Οικονομικν στέλνουν το μήνυμα κσπεύσατε ταχέως να
υποβάλετε φορολογικές δηλσεις, Προκειμένου οι δικαιούχοι να
εισηράξουν άμεσα επιστροφές φόρων, οικονομικές ενισχύσεις και
κοινωνικά επιδόματα ύψους 5 δισ. ευρ.
AAHNIKH AHMOKPATIA
EIA OOPOAOTOYMENO
THTA)
Ανεξρτητη Αρχή
σίων Εσόδων
EAMATOE FIA ENTHAEYMATIE
Αναλογικά κα με τα περσνά
δεδομένα, υπολογίζται όπι εφ
τος 1 εκατομμύριο νοικοκυριά
θα δουν άμεσα επιστροφή
φόρου εισοδήματος 400 εκατ.
ευρ, τον οποίον είχαν ΠροΠληρσει από το 2019. Και μαζ
με ΦΠΑ ή άλλους φόρους ,
προβλέπετα να δοθούν αθρο
στικά εφέτος σπιστροφές 5 δισ.
Πότε ξεκινάει το θερινό
ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα
hάνeο με εγρηση
διμοσου για το 239%
Του τζρου
Την έναρξη του νυχτερινού οικιακού Τιμο - συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00. Καταλογίου θερινής περιόδου από την 1η Μαΐου ναλωτές Που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρ2020 ανακοίνωσε ο ΔΕΛΔΗΕ. Σημεινεται ότι ωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν
η ισχύς της θερινής Περιόδου διαρκεί από 1 Πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους
Μαΐου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 και με σημεινεται .
ΘΕΤΙΚΟΙ Οτην έξΕναρμονισμένοι ΚΡΜG
Πλειονότητα των
εργαζομένων κατέχουν
και την εξ απo- νεότερ ες γενιές στην έρευνα, η διαφόρων επιπέ- ζονται σημαντικά
αυστίτας εγμοίο
με τον Ψηφιακό εργαζόμενοι και
μετασχηματισμό ειδικότερα
βάση μενοι τα θετικά
και τα αρνητικά
που συμμετείχαν λεχιακές θέσεις και δεν επηρεάστε2n
στάσεως εργασία εμφανίζονται οποίa πραγματο-δων . Τα αποτε
είναι οι Έλληνες έτοιμοι να περά- Ποιή θηκε λέσματα
εργαζόμενοι
σύμφωνα με Το
1συς 10
φμφμινους
πον ιδωτικό τομέu
ΥΠΟΙΚ:
δεν φύλο, διοικητικό
ηλικία,
Παράταξη στις προθευμίες
είσπραξης ΕΦΚ και ΦΠΑ
στα αλκοολούχα
σουν σε ένα δια - 30/3/2020- δείχνουν
επίπεδο, μέγεθος
εταιρείας
< Βαρόμετρο για λο εργασίας με αφορούσε την σημαντικές διακ κλάδο , ή το εάν
φορετικό μοντέ5/4/2020
υπάρχουν της.
συνθήκες μεγαλύτερη αξιο- ελληνική επικρά- υμάνσεις
εργασίας στην Ποίηση
ως αφορούν Ελληνιτης
έχουν προς Τον Τρόπο κή ή Πολυεθνική
Που αντιλαμβά- εαιρεία.
νονται οι εργαζοTEIA,
τεχνολογίας. Σημυψηλό , μορφω
ειωνεται
COVID-19» TNG
OTI n
Τικό επίπεδο και
Created by Universal Document Converter