Πρωτοσέλιδο Δημοκράτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AHMOKPATHE
KAOHMRPINH TPOINH EOHMEPIAA AHMOKPATIKON APXS
1928 - 2020
92 XPONIA
Περίοδος y' Εoς 920 Αp Φυλλου 18.016
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
TPITH
28 ANPIWOY 2020
ISSN 2441-1364
www.dimokratis gr
email: el dimokratis gotenet gr
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οξύνονταιοι σχέσεις δήμου Μυπλήνης
& Δ.Λέσβου
Διαβάστε
σήμερα
Δεν δέχομαι
τετελεσμένα
στον Δν
M. Myrapangwa To 1 en. maphAE
"Αντίθετα με τα συμφωνηθέντα,
για την διαχείριση των μετανα OTEUTIKOV poiv anó Tov KobeHELA Bicumprvita
Δήμο στο χρικά του όρια, εν
κρυπτ μετοφέρθηκον μετονό .
στες ano τον δήμο Δυτικής Λ σβου στο ΚΥΤ Μόριας
Στην Ειοαγγελία Μυτιλήνης η Αpoστε
δημοτική ορχή Μυπλήνης mou
ζήτησε Την εξtτοση της υπόθ
Ouleple evvevvene YA
OEA. 4
uporepcdn
Toietdonen
OEA. S a Tow roupoud
Kayyn oKovopins
ραστηpιoηος
Εναρξη λειτουργίας στο Βοστάνειο
And rouς γιατpού
Tou EIY Atepou
Μοριακός έλεγχος ανίχνευσης COVID-19
Ξεκάνησε από το Περασμένο Σάββατο ο μοριακός
έλεγχος με την μέθοδο.
real time PCR ανίχνευσης
TOU IOÙ COVID-19. H real Tdoon Onolopanin Abeniv (Mektun eedn kaneu
time PCR είναι μια ταχεία |noo Εκργειατής Ατόδοσης (nA
μέθοδος με υψηλή ειδικό - αμνο
τητα και ευαισθησία .
ΜΟΝΙΜEΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΠΑΝΝΗΣ ΛΙΝΟΣ
Motipou evete
Expape evemole
ATON ANE
och. 16
ANNA AINOY
nowDEMAOITA
|Αλ vα
Taxtonalnan - Nopponoinan Aubanpttuv
ouL 11
Bepdyos
l. 14-15
" Εσκευές - Ανατνήρες Κυρίων
Tulhonc Nedduntuv Kanouv
Merate pas
OEA. 3 ungou d 21 Mun