Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ NΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TPITH 28 AIPIANOY 200
www.olymplobima.gr
AIAITEMMA MHTZO TAKH:
Εκκλησίες , σχολεία ,
καταστήματα,
Πρωτομαγά και sms
α ΣΝΕΒEΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Τηλεδιάσκεψη
του βουλευτή
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
Έως την Παρασκευή
οι αποφάσεις
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΔΙΟΚΕΙ
Φ. Μπαραλιάκου
ONO TO DEAD
πΙΣ ΚΕPΡΜΗΣΗ
Ε ΕNΡΟΣΟΟΥΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΚΟΥ ΚΜΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΙΓΩΝ ΜΗΝΩΝ
boyo morong vem wte ovoMO
Nupato No aden T mso a
Hapim anonunon owmmiv
EAANETO EITYHMEND
BZOAHMA
Πς θα καταβληθεί
TO ÉKTAKTO ETTiőopa
ow apl nd wwwre ou Cold-18
aratoo vomto Tou
panonay pnouleu
ouu pla na Mapah doU m
voudpl
ΣΤΙΣ ΟΚΟαΕΕΙΕ ΜΕ ΑΝΗΝΚΑ
ENE TO GEBPOYAPIO
Z THN NIEPIA
Εξιχνιάστηκε ληστεία
σε σπίτ ηλικιωμένης
ZYNENHOGH ENA ATOMO,
TAYTONOHOHKAN
ΤΑΣΤΟDΕΙΑ ΣΥΕΡΓΟΥ
moulpaçeodaooueooo
pyaag eerou
Intpç movprgeka n anpnn D
EPEYNA:
Τι αισθάνονται οι Έλληνες
στην απομόνωση
paa n 100 mpa ya D pino mala0
Davinno dpo va 00pa
ΟΙΑΝΗΣΥΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΕΣ
TEPNOE
REAL ESTATE
mpaton nmatrlemy
Εμούη μας οτυς
nuv ovon doppiepata
Ctg AtoRepue tlapint ane b
Nevtatpaa .
30HEAΣΤΟ ΣυT
1685 κατ ' oίκον
επισκέψεις έως σήμερα
EnayAuatIKa axivnra Ka
pootiarc aÉagu
Δns iς ης
Aκogpoυ.
ZTONAHMO KATEPINHE
BNBOoçoupydoi
EmNaron Anaaie ya
Ina ana mppn rni y
ar okor pig dyng naropiva
odt Sutod S orda urte
anos Nam phng ut oupoypm
lorn o tu. Oavç avyiç a
Todna, monmNov onç olko
tyng omy tatcon ampoen pos
n one , t oui.
www.tarpas. intoste pos gr
aampo plolom plong
Ξενοδόχοι σα Χαλιωδική
KO Niepla:
Τι αναμένουν
για το φετνό
καλοκαίρι
IKTEO OAYMNOI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
nερνάω ΚΕΟ
στο νέο ΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
To Baimpo anpoou Mabu da rpoiv
vainyor aropong ya Dpomo napyles
oupoin pmp o Nal apla
ouvo dmn amo kmapylaç
στην Κατερίνη
όs μμ oτολ topopoς
NETPEMIO OEPMANZHE:
Μέχρι και τις 15 Μαϊου η διάθεσή
ΜΕ ΜΕIΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Xoupe etnç meroovns
Tw mapdaon mE povtcpadbu baoEOumplaou puans uvo
pooyio XaroçInkopas, aaiolu ouuplo Oaroin,
Με προόνα πα ότητας στις
κατεpcς Τμές κα το
Doupna eD MoK nomvouo puon a woal o danpan
Nouol ppuvoun omola avquva vetolemdçmouta
Dçmoyae o avaolonouuupyou, mpiuon an
onpna vopain, aç ovona apoptoUN amypoueee
yuumpopuo na o.
εγγνόμοστε το κατεpο
amortheo pa
popun u ora pdoleu aewo rwodou r Sorldg nope
T2351039303 & 34886
20nç Meprio Tia. Kenpin
trà 295107377
konstad inid [email protected]
OREDDOENroam