Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Απριλίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7046
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τα σενάρια
για τιs
φορολογικές
δηλσειs
Εκπτωση 25% μέσω
συμψηφισμού του ΦΠΑ
- Ποιεs επιχειρήσειs και επαγγελματίεs μπορούν να την κερδίσουν
Με αίτηση που θα
υποβάλλουν
email στην Εφορία , οι
επαγγελματίες , οι επχειφήσεις, οι αυτοαπa οφειλές , δηλαδή,οφε
μέσω λές που δεν έχουν
ακόμη βεβαιωθεί κατά
τον χρόνο του αιτήμαΠερισσότερες από
400.000 φορολογικές σχολούμενοι θα έχουν
δηλσεις είχαν υποβληθεί το αντίστοιχο ψήφίσουν το 25% του συμψηφίζεται με οφει
περυσινό διάστημα ,
σε αντίθεση
φέτος, που ο αριθμός
τους δεν ξεπερνάει Απριλίου με άλλες τικής καταβολής πριν
τις μερικές εκατοντά
δες . Η
ανάγκασε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο
σίων Εσόδων να
καθυστερήσει το
συνέχεια στην 11
Σε καμία περίπτωση
το 25% του ΦΠΑ δεν
τη δυνατότητα να συμ
ποσού του ΦΠΑ Που θα
λές ή δόσεις ρυθμί
εξοφλήσουν στο σύσεων
νολό του έως τις 30
διευκολύνσεων τμηματην 1η Μαtοu 2020.
Αναλυτικές οδηγίες
για το μέτρο του συμψηφισμού του 25% του
ΦΠΑ με άλλες οφειλές επαγγελματιν και αυοφειλές ή δόσεις ρυ θπανδημία μίσεων που έχουν βε .
n. 'ea
βαιωθεί
βεβαιωθούν από την
1η Μαΐου και μετά.
Σεπερίπτωση Που δεν από την 1η Μαΐου και
υποβληθεί ηλεκτρογικά αίτηση ο συμψη-.
φιαμός
αυτεπάνγελτααπό την
νων τν ατομικν , μεγαλύτερα από τα
καθς και ελευθέρων ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν
κύριο ΚΑΔ, από τους
που έχουν ως κύριο αναφερόμενους στους
πίνακες των ΚΑΔ
2. Επιχειρήσεις , επαγθάριστα έσοδα ενερ- γελματίες και αυτο .
πασχολούμενοι έχουν
δευτε - τη δυνατότητα να συμρεύουσας δραστηριό- ψηφίσουν ποσό ίσο
του 25% επί της καταβληθείσας οφειλής,
αρχική δήλωση φόρου από χρεωστικές δηλσεις ΦΠΑ, a' τριμήνου
συνέχεια στην 10
τοαπασχολούμενων)
μετά παρέχονται με
απόφαση του διοικητή κ.Α.Δ. στις 20.03.2020
της ΑΑΔΕ , Γιργου Πιτοιλή .
Σύμφωνα με την από - γού κ.Α.Δ., κατά τις
φαση1. Η δυνατότητα συμΨηφισμού του 25% του
ONEKA:
yívEl
ή των οποίων τα ακαΜη υποχρέωση αρμόδια ΔΟΥ.
υποβολήs
βεβαισεων
για φορολογική | από την κρίση του κοχρήση
Το αίτημα που θα
υποβάλλουν οι επαγ γελματίες και επιχει
ρήσεις που πλήττονται ΦΑ με άλλες οφειλές προκύπτουν από την
20.03.2020,
τητας , όπως αυτά
ρονοϊού μπορεί να
αφορά και μελλοντικές συμπεριλαμβανομέ - γικού έτους 2018 , είναι
αφορά
( κάθε νομικής μορφής , εισοδήματος φορολοεπιχειρήσεις
Τα επιδόματα για τα
οποία δεν απαιτείται
υποβολή βεβαισεων
για φορολογική χρήση
αναφέρει σε ανακοί.
νωση του ο ΟΠΕΚΑ,
Ειδικότερα ο ΟΠΕΚΑ
δεν συντάσσει βεβαί.
ωση αποδοχν για το
φορολογικό έτος 2019
ούτε αποστέλλει σχε
συνέχεια στην 2
Αγναs
δρόμου για τα
600 ευρ στουs
επιστήμονες
Σελίδα 9