Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΙ ΤΗE
FIPPFAEP
ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΑΠΡΙΝΟΥ 2020
TENIKH
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΜΟΥ 1296
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ οικΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΛΛAΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 EYPO
Θα τα παίρνουν όσοι παραμείνουν άνευ εργασίας σε αναστολή
ΤΕΛΟΣ ΤΑ 300 ΕΥΡΩ ΜΟΛΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Ε οδηγείται
oe úpcon 5%-10%
H Fitch
υποβάθμισε
TO outlook
της οικονομίας
Evgexaioç exirgonoç ynu Ty Eoeteguaj Ayogd TuOot Magerév dejimor ón g EE obeéen gérog ngoç onevouej evegirveon 5-10% kóym rng xavonuiag rov xogovoled.
AMd avei elvas ogurga, sm edv te sgdryuatu dev fedTeoiv a edv égovue pua devreen wogyeon (g Embauiag), ta sydruara nogei va zngoretyov, bijdanne
• Mngenóv. O l'aos nedehgos Epavoa Mangiv bea
e perd en ovvobo agegs mg EK nuçnemgenuiej andvnon ony novop averagai anaret zoatodenEsoruteode and derund
fenopalor ve outlook
της ελληικής ονομίας o
weç Fiteh, dearneiveag merd
tajar la tap aganllia Soge o
m avri avtuvaxié to enaaVEi evrirene mg Covid-19
aK odapeendas jatleys aola aes hapde ao Spohoani Spa
ép andá dávna. Onug evégege va pérga dudoong s
Engenoies Eveeng mọéan va evéegovra or eia tovidpotev S dus 10% roe AElleng EE.
aprdlandy nlao alae
tu, re bauina oovand nan
eturrguni soogeno. lleofalan
dgeon 8,1% tov AEII qérog xan
evixayy ro 2021, wurd 5,1.
O sugareraptveg neglobos
lockoet éva devregoxipa kotpuiteuv ornv Eliáhba van deg
evgunainis xlorç ba evvendyovrav nole peyaldrrors pe
donç orgv naguywyd re 2020
eodevforeon avdnapyn ro
0ΟΣΑ: Παράδειγμα η Ελλάδα
στη χρήση Ψηφιακν μέσων
|Ολλά αλλάζουν από τον Ιούνιο και περιορίζονται τα 800 ευρπου δίνα τρα η Πολrία , μόλις ολοκληρωθεί ο τρίμη
νο των προστατευτικν μέτρων που σχύουν σήμερα.
0OLA apopikdn yy EAdbu g epddena agos
Opiunon orn zejen v v pdowv pe nond rov
aegoguopé peráboong rou xegevoiot, yevtag ang unrelai -best practice
-Τρα tίνoι η πρτη φόση αλλά η δεύτερη φόση δεν θα έχει την
Εδια μορφή με Τις σημερνές raκτες συνθήκες ανιμετπιση της
κρίσης, τονισε ο υπουργός Οικονομικάν Χρήστος Στoίκοuρας
μυλντας στο ThemaFM 104.6-γιaτ κάτι τέroιo eo ξεπερνούσε κατά
πολύ τις δημοσιονομικές αντοχές της χρας.
mantp aoladytohe mprca la up alphnan mapntubcanlag
ev egagnori vaniv péouv, ngannuévoo va xeguogeetel o ivbervoç petáborng toe nd nan aiei ng enilnteg
zviees va andovbijoovv evté to nagabnya
Ot aggés urogodv va arogyouv argetrtiç empagdveeng
2021.
Εμείς οφείλουμε να ενσχύσουμε Τς επιχερήσεις μερευστότητα
για να διατηρηθούν οι θσυς σπασχόλησης, αλλά η πολιτεία δεν
Ta rv avaxolvaen roe Olxev Fitch ox Ereiodeug vne
Τmdμμσε ότ δεν νποβαθμέστη.
μπορεί να συνεχίσει να δίνα 800 ευρ σε κάποιον Τoν οποίο τον
ζmde η επιχυρηση για να πάει να δουλέψε δήλωσε ο κ. Σraiκoύpevong, Ergénovreg m zon vaniv pdouv evel rng
zerjeng evrésuv, nan anogeépovros nangns deabuxonies ot
eoleç anodeberpaéva dev ponbodvornvavnuerienen tuv
avbivev perádooys rou ogevolod, avayéen n tteon.
Υπογραμμίζται oτ τα 800 υp Βa tξoκολουθούν να δίνοντa σε
6σους όσοι πορομείνουν όνευ εργοσίας σε αναστολ .
Σούπερ Μάροκετ. Αύξηση
άνω του 1δια, στον Τζίρο
Αυθaiρετα Εξετάζεται
νiα παράταση
Πανωμένοτo ισόδημα.
Πων yοικοκυριν
etpon enébav rns réfeng rev 0,7% ov pperegga- Néa augéraon ins ng 3I Oxtuleiov avapéveSerm or evvokin rtiee 16 da. eng regvivntes aarnyogies uyubiv, epgarioer en akooides ootnre uáguer ryv neglobo 24 erfeovoglov éuç 12 Angeλίου, σε διάστημα δηαδή επrά ομάδων από την p
res va éxovv e leorerjres evtapétuv yu ve d. Ou gruv etog ere daténpo noba rerv
vouv Unrwrj rou uavjtov roug onyv ogiovou gobaσηλόγω της navoμίας . Όπως ανοφονπηγές στον
-Eevbego Tinon, Oudeonejreg uvbangétuv égoev negi
Prca alun ponamdox Saolagobe aoagal ana haph
Tonç 6 pujves yaa ve okodngebonev n dandoxaola n va
vonOnvyuiv, , walhiç uvtene vard 02% or ot
paquen pe to evrieroyo relenvo ron ngoporlurvon
froeg, anó 30,26 des, emgi or 30,31 dagi. Tyy Baa
onyn rekanj earevalaru bundvn entoe nard
2,%, ea6 313 do, evgi oe 32,2 do, evosi.
da výpgeva pe eraigeia egevviv ayegdc IRI.
dieoyolioovv ryv xvguérgra rov avfrov.
9100, 6ZSZU16