Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διχάζει το κράμα ενισχύσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H NAYTEMIIOPIKH
g771234 567157
Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.206
Διχάζει το κράμα ενισχύσεων
TO KO
Σύνοδος κορυφής: Εντολή στην Κομισιόν για πρόταση περί κατανομής πόρων και καθεσττος χορηγήσεων
δάνεια αλλά και επιχορηγήσεις στα κράτημέλη,
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν χθες ένα Πρτο με έμμεσο τρόΠο μέσω του κοινοτικού προϋπο
βήμα Προς την κατεύθυνση της από κοινού επανεκκίνησης της οικονομίας, εγκρίνοντας τη σύσταση ενός Προσωρινού ταμείου
με εγγυnτή την Ε.Ε. και το Πο λυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
( ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027.
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες, Που θα
Πρέπει να ξεπεραστούν, όπως οι
διαφωνίες για το αν το ταμείο
εκτός από δάνεια θα περιλαμβάνει και επιχο
ρηγήσεις . Η χθεσινή εξέλιξη μπορεί να μη θε
ωρείται ως κοινή έκδοση χρέους των κρατν - Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα ύψους 540 δισ. ευρ . Τα χρήματα αυτά θα είναι
μελν με τm στενή έννοια, αλλά αυτό θα γίνει φον ντερ Λάιεν, η κοινοτική απάντηση θα είναι
λογισμού . Ειδικότερα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έδω - όμως προς το Παρόν δεν υπάρχει συμφωνία στο
σαν εντολή στην Κομισιόν να υποβάλει, μέσα συγκεκριμένο θέμα. Το ΠΔΠ της περιόδου 20212027 θα είναι το βασικό εργαλείο
Που θα τροφοδοτήσει το νέο ταμείο με Πόρους. Η αρχική πρόταSaστον Μάιο, προtaon yia tn oúσταση του ταμε
ου, η οΠοία θα ΠεΑπό 1ης Ιουνίου
διαθέσιμο
το Πρτο Πακέτο
μέτρων
540 δισ. ευρ
Ενδεχομένως
να αυξηθούν
ση της Κομισιόν καθόριζε τις
οι συνολικές ενισχύσεις Πάνες στα 1.135 δισ. ευρ. Τρα
θα επανακαθοριστεί η Πρόταση
στε ενδεχομένως να αυξηθούν
οι δαπάνες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες
Control Power Services
Tel: 210 6728890, e-mail: [email protected]
ριλαμβάνει τον
χρονικό ορίζοντα
τον στόχο, το μέ
γεθος, την κατα για την ευρωπαϊκή
οικονομία
αΚύμαν σήκωσε ο κορονοϊός
στη ναυλαγορά ξηρού φορτίου
νομή των Πόρων , τον τρόπο χρηματοδότησης επικύρωσαν τηναπόφαση του Eurogroup της
και την αΠοπληρωμή του μέρους των δανείων .
9ης Απριλίου σχετικά με το Πρτο Πακέτο μέτρων
Νέα τρικυμία αναμένεται να προκαλέσει στη
ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου η πανδημία
του κορονοίού , καθς η ίτηση θα μεινεται,
εν από την άλλη Πλευρά η Προσφορά μεταφορικής ικανότητας παραμένει ισχυρή
αναφέρει n Bimco. σελ. 11
διαθέσιμα από την 1η Ιουνίου. σελ . 2
Τράβηξε χειρόφρενον
ΤΑΞΙΑΡΧΑ το παγκόσμιο επιχειρείν
Οι φορείς έκδοσης calert>
για αθέμιτες πρακτικές
Το Ευρωπακό Κέντρο Καταναλωτή, οι καταναλωτικές οργανσεις και οι ενσεις εμπόρων
είναι οι φορείς Που μπορούν να συμμετέχουν
στον δημόσιο κατάλογο οντοτήτων για την
έκδοση εξωτερικν Προειδοποιήσεων στις
περιπτσεις Που κανιχνευθείν κάποια αθέμιτη
εμπορική Πρακτική. Αυτό Προβλέπεται σε αnόφαση του υπ. Ανάπτυξης. σελ . 10
Τραγικές μετρήσεις από HS Markit για PMI
Σοκ Προκαλούν τα τελευταία
στατιστικά που σηματοδοτούν
τη μεγαλύτερη συρρίκνωση έως κριμένη έρευνα στα μέσα του
σήμερα στην επιχειρηματική
δραστηριότητα και στις δύο
Πλευρές του Ατλαντικού τον
Απρίλιο, με ιδιαίτερα μεγάλο μηνο. Ο δείκτης για τον τομέα
τίμημα στον τομέα υπηρεσιν υπηρεσιν καταποντίστηκε σε
Παγκοσμίως, διαμορφνοντας νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο,
μια εικόνα βαθιάς ύφεσης.
Στην Ευρωζνη, η οικονομική
δραστηριότητα τράβηξε σχεδόν
χειρόφρενο . Ο σύνθετος δείκτης PMI για μεταποίηση και
υπηρεσίες βούλιαξε στις 13,5 λισθαίνει στο 27,4 από 40,9 του
μονάδες, μακράν το χαμηλότε- Μαρτίου. σελ. 3
ρο επίπεδο από τότε Που ξεκί
vησε να διενεργείται η συγκε1998. Η μέτρηση του PMI συνάδει με συρρίκνωση της οιονομίας κατά 7,5% αυτό το τρί
Γιργος Στάσσης
Πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΗ
στις 11,7 από τις 26,4 μονάδες .
Σε ιστορικό χαμηλό βούλιαξε
η επιχειρηματική δραστηριό
τητα και στις HΠΑ , με τον σύνθετο δείκτη της Markit να διοΕισαγγελική παρέμβαση για κρούσματα Covid-19
Αντιστράφηκε
η πτση
uις λετουργικής
κερδοφορίας
Ανησυχία Προκαλούν τα κρούσματα κορονοίού Που διαπιστθηκαν σε δύο κλινικές , στη Γλυφάδα και στο Περιστέρι , στις οποίες υπήρξαν και τρεις νεκροί, εν η υπόθεση Προκάλεσε την
επέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε έρευνα για ενδεχόμενη κακουργηματικού βαθμού
Παραβίαση των μέτρων. σελ 7
Έτοιμο το Master Plan
για τη μεταλιγνιτική εποχή
Η αρχιτεκτονική του Master Plan , Που θα χρnματοδοτηθεί με τους Πόρους του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του νέου ΕΣΠΑ
της Προγραμματικής περιόδου 2021-27, και η
δομή ενός Μεταβατικού Προγράμματος (20202021) για τις λιγνπικές περιοχές της χρας
συμφωνήθηκαν στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης, Που έλαβε χρα
μέσω τηλεδιάσκεψης . Είχε Προηγηθεί σειρά
συναντήσεων του συντονιστή με φορείς και
επενδυτές , καθς και Προετοιμασία Πρωτοβουλιν. σελ.9
Πς θα δοθεί
το 800άρν
στις επιχειρήσεις
Παράθυρο
Παράλληλης
ρύθμισης
οφειλν
ΜέτωΠΟ
κυβέρνησης
θεσμν
για α'κατOικία
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ
Διαπραγματεύσεις
Οι επιχειρήσεις οι οποίες το τλευταίο 12μηνοήταν
σε αδράνεια, μόνο για κάποιο διάστημα, αλλά σήμερα
είναι ενεργές δικαιούνται τm λήψη αποζημίωσης
ειδικού σκοπού. Επίσης, στη λίστα των δικαιούχων
Στην Πάγια ρύθμιση των 12
δόσεων Πρέπει άμεσα να εντάξουν τυχόν οφειλές Που κατα
λογίζονται από απλήρωτες τρέ
χουσες εισφορές, οφειλέτες του
ΕΦΚΑ Που διατηρούν ενεργές
ρυθμίσεις από το 2014 και το
2015 , στε να μη χάσουν τα
ευεργετήματα των ρυθμίσεν
τους. Το (παράθυρο) αυτό άνοιξε
με την lΝI της 13ης4. σελ 4
Αντιμέτωmη με την άκα μπη
στάση των θεσμν στο αίτmμά
της να Παραταθεί η λειτουργία
της Πλατφόρμας για τα κόκκινα
εντάσσονται και οιεπιχειρήσεις οι οποίες από 1 42019 Μετ ειποδίων στεγαστικά δάνεια λόγω κορονoiού βρέθηκε χθες η κυβέρνηση
Στο αίτημά της για παράταιση λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι
το τέλος του έτους, οι δανειστές
απείλησαν με αρνητική έκθεση
αξιολόγησης τον Μάιο. σελ 6
σελ. 3
μέχρικαι 29/22020 έχουν υποβάλει έστωμία Περιοδική
χρεωστική δήλωση ΦΠΑ. Οι διευκρινίσεις αυτές Παρέχονται με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, μετην οΠοία αποσαφηνίζονται οιμερομηνίες-κλειδιά, για τη φορολογική ηαγορα
συμπεριφορά των επιχειρήσεων, απόmν οποία κφίνεται
η αποζημίωση των 800 ευρ . σελ5
ανακάμπτει
ΚΟΥΡΕΜΑ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
πετρελαίου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα