Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Απριλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική Cgημερίδα Διαχηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ .: 7045
Τιμή : 1.00ς
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρτη κατοικα
θα δοθούν
τα αναδρομικά
σε χιλιάδε
συνταξιούχουs
- Πρόταση για επιδότηση δόσεων στεγαστικν
Την επιδότηση των
δόσεων για τα στεγαστικά δάνεια πρτης πλήττονται από την or
κατοικίας ιδιωτν και
επιχειρηματιν, που
πλήττονται από την
κρίση της πανδημίας
επεξεργάζεται η κυ.
βέρνηση, ως εναλλα κτική λύση αντί της σκεψη σε επίπεδο τε .
παράτασης του καθε.
σττος
της πρτης κατοικίας στην επιμονή των θεπου ισχύει σήμερα.
Η πρόταση αναμένονταν να συζητηθεί χθες σττος προστασίας προστασία της πρτης νηση των θεσμν να
σε τηλεδιάσκεψη των
υπουργν Οικονομι .
κν , Ανάπτυξης και
Εργασίας με τους επικεφαλής των θεσμν ,
με στόχο να καταλήξουν σε μια πολιτική
συμφωνία που θα επτρέπει την προστασία
της πρτης κατοικίας
όχι μόνο για όσους
έχουν μέχρι σήμερα
σεις για την πρτη
τους κατοικία , αλλά
κονομική κρίση που
προκαλεί η πανδημία .
Σύμφωνα με , πληρο
φορίες , το θέμα τέθηκε
προχθεσινή τηλεδιά
Με καθυστέρηση,
εντός του Αυγούστου
ή αρχές Σεπτεμβρίου,
λόγω της υπολειτουργίας των υπηρεσιν
του ΕΦΚΑ και του
υπουργείου
σίας , από την έξαρση
της Πανδημίας του
κορωνοϊού , θα δοθούν τα αναδρομικά
και οι αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές
συνέχεια στην 1
χνικν κλιμακίων ως
έναλλακτική
προστασίας
Εργα σμν για κατάργηση
του σημερινού καθεκατοικίας μέσω της
της πρτης κατοικίας . ηλεκτρονικής πλατΜε βάση τις σχετικές
πληροφορίες , η κυβέρ.
νηση δεν έχει αnοσύ.
ρει ακόμη την πρότασή
της για παράταση της
προστασίας με βάση το
υφιστάμενο πλαίσιο ,
το οποίο ωστόσο π ριορίζει το εύρος της aοάταση έως τα τέλη σοντας στις προσταπροστασίας για όσους του 2020 ή για έξι τουέχουν ληξιπρόθεσμες λάχιστον μήνες ακόμη.
οφειλές από στεγα στικά δάνεια έως και
τα τέλη του 2018 .
Υπενθυμίζεται ότι η
συναινέσουν στην n .
ράταση της προστα.
σίας με τα
Ειδική κριτήρια , αλλά όπως
προκύπτει από τις χθε
σινές διαπραγματεύεβδομάδα από σήμερα, σεις , συνιστά και μια
προσπάθεια υπέρβα.
λίου και η κυβέρνηση σης του υφιστάμενου
εντάσφόρμας nou λειτουρ.
γεί στην
Γραμματεία Ιδιωτικού
Χρέους λήγει σε μια
Επίδομα
Παιδιού A21:
δηλαδή στα τέλη Απρι διαπραγματεύεται την
καθεσττος,
Χωρίs
φορολογική | οφειλές από ληξιτρό
6hnwon
n B' 66on
τευόμενες κατηγορίες
και όσους αντιμετωπί
Η, νέα κυβερνητική ζουν ήδη ή πρόκειται
να αντιμετωπίσουν
συνέχεια στην 10
θεσμα στεγαστικά δάνεια, αλλά και όσους
εξυτηρετούσαν τις δο
πρόταση έρχεται ως
απάντηση στην άρΈκπτωση
40% Kai
ENOIK
Κανονικά θα καταβληθεί η δεύτερη
δόση για το επίδομα
παιδιού A21 από τον
ΟΠΕΚΑ , στις 29 Μαΐου
2020, χωρίς να απαι .
τείται η υποβολή νέας
φορολόγικής δήλω σης για τα εισοδήματα
του 2019 προκειμένου
συνέχεια στην 2
στα φοιτητικά
ενοίκια
ΜΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σελίδα 9