Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
ΜΕΛΟΙ ΤΜΣ 6ειΡΡ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΑΠΡΙΝΟΥ 2020
TENIKH
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΟΥΛΛΟΥ 12495
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛAΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Το πλάνο της Κομισιόν για την αντιμεππιση της πανδημίας
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΤΡΙΣ. ΕΥΡΩ
2 ΤΡΙΣ
MíxaRoc:
Ατοκα δάνεια με
την εγγύηση Δημοσίου
Παράταση
περιοριστικν
μέτρων μέχρι
4 Μαίου
T zotren éronav davelev deserrodg dedgunas με την ενηση του Ελληνοκού Δημοσίο από τις
τράπεξες πος s ληνκές επιχεpήoεις tητά με εmστολή του πpos τους υπουγούς Οονομικν Χρήστο
Ereiovigu nan Aváxms n Exevbéorev Adem l'eneyvábn, o neócboos Tns Kevreunis Eveons Emuekgrneiev xa roe EBEA Kavoravrivog Miyalos neonepévov
vu avnpereeroớv ta peyála oevogni sgouara
από την υγειονομεκή κρίση του κορονίού.
Ταντόχρον ,0. Μίχαλος τoν την ανύ ανοστολής
τουλάχιστον μέχι το τλο5 του τρέχoντος έτους των πλειTzno na m oraban
ágon tuv segsogoiv
pérgev ežarias rs xavbnuioç rov egervolod du evexoveAevréga e ngubunoverde.
"Hồn ápng, ánng evdve
iv erepfovdiarv rerv reexepiv ngeseratvov vu etevzbri
pla panorn reaxEunj noaxrunj neooaguoouévn orv
αλητκή πραηματκότητα.
nos, ra nequogornd pérga naaτείνυντα μέχμ s 4 Μuou
H rogároen s paas sgo
7eapparitere va ovynton pe
- να πλάνο που μπορ να κινητοποιήσει πόρους 2 Τρισεκ
επεξεργάστηκε η Κομισιόν για τη Σύνοδο Κορuφή . Σύμφω
.να με τον σχεδιασμό ο επόμενος προϋπολογισμός της Ε
για την περοδο 2021-2027 αλλά και ένα νto tund To oποίο αmοκα
λείται Εργαλείο Ανάκαμψης θα χρησιμοπουηθούν για α στηρ
χ0eί η οκονομία .
Με βόση την πρόταση , η Κομισιόν θα δανεστεu 320 δισ. από nς
αγορές και μετά θα δανείσει περίπου το 50% Του ποσού στις κυβερνήσεις Ο υπόλοος δανεισμός θα cναι μέρος Του υρωmαϊκoύ
προϋπολογισμού και θα ξοφληe από Τις κυβερνήσεις μετά το
2027 και μακροπρόθεσμα ή θα εξοφληθεί μέσω μελλοντικν εσόδων του ευρωπαϊκού προύπολογισμού, όπως από νέα φορολογία.
Θα υπάρξουν επιπλέον 200 δισ. στον προύπολογισμό σε μια διαυκολυντική γραμμή κανάκαμψης- και επιπλέον 50 δι . από τα κονδύ
Aια συνοχής. τα οποία θα διατεθούν εμπροσθοβορς για να ξοδευ
Citi:
Υφεση 7,8% εφέτος,
ανεργία στο 19%
hoalagan angaana alas
va evurgivevv a ng pera
ανήρεις τους με μήνιμα ανη
re 7,8% - anó 1,4% xou ngoipeNE v éva prjvu τής τηλεφωνας στο 1303 ή η
Anvojs onovopies ro 2020 Citigroup, onuerivovras
nion seg to 2021 Oa rivun évu éroç wgveis avánapVnS. pe ryv avdarty va eya re 7,%.
Ετιμά μάλιστα πως η ανέπτιξη της λληνκκής oνομίας μετά τοσχήμα ν που θα oολο0ήσι ο 3030-2081, 6a
avndel ovo 2% vo 2022 evé vo 2023-2024 da xavybei ora
exiaeda toe 1,5%. Avuyoqud ue vyv avegyia, Citi ge
μέτα σ ηση της αντpγίας στο 19% φέτος από 17. % ο
geruni pefalnon, pe ro dvory
pa terv sareornadrev.
To e déenolo Bu eivan avré
Rov agogá oryv enavalerovg
επpoπή τwν 25 λομοξιολ
yev vnáega dagevia.
"IZO I'SI o hoblona henl me STez
TOÚV To 2021-22.
Στα 331 δισ. τO χρέος
TO 40 TPÍunvo 2019
Eυρωζνη ΕκρεμίστηκΕυ
nεπιχειρηματική δραστηριότητα
Το 88% των γοικοκυριν
θα κάνει περικοπές
ru 331 do, neqogiorpe re dauóoo xpéos vo vé- T xarngóga aer Egnenanj beaornesórogro reianvo tov 2019, évevn 3342 dea. éva xedονορίτεpα , σύμgeνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε
1 EAETAT. Na ro ovyareuévo deáoraa, ro do relpyvo vov 2019, ru dooba yevxs xupégvmons éyraouv
τα 25,54 δια. ευp, εv au δτάνες κνήθηκαν στα 29
den, eve
τητα στην ετραδύνη τον Αnpo, καθς η πανδn
pia uvárpenoe ng mepegvjong vu empákovw xequoquenκά μέτρα και να κλείοουν επχήoεις και κατοστήμα
ta. O evvderos deixrns PMI (vrevovev neonbeuiv)
στις 19 χρς που μοpdονται το εvpd βιφίστηpε σης
135 pevábes. Hruv pangáv to zo zupnió arorileopa
te plou rov 1998.
Σύνrωνe με oευα που δινήrηpe η ετaιpία συμ.
poriarv Symergon Partners rv eudda 13-18
Anqudion, ro 66% verv Erverv avavgri i qopárm na
την ουονοpική του κατάστοση τους επόμενους e μή
veç.Evnqava pe rv ida égevva, re 88% ruv vounoxuquiv nọoriberan va ngegnerren oe pungés (30%), péree5 (34%) i onuavoxis (24%) aequnoniç eng raxruxés
rou dunáveç.
SST020, 6ZSZU16