Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KudıKóc: 1869
Ο Δημοσιογράφος
HOu ayana
τον τοΠο του
Πρέπeι να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκήτης- Ειότης Δtθυτής ΒAE ΕΡΒΑ Eroς 50-A Φiλλου 1189% Τιμή 4Α0aιά. Περοστεή 24Ατριίον 2020
ΤΗΝ ΑΡΞΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΕΤΡΑΝ
ΑΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΡΑΜΗ
HIA THN ENOMENH MEPAtO TahIKO axtdio yia tnv ue DE nănpopopiec, tnv
apieipio pdxpi
oruspa Napa- oradiakn apon tuv ne- sEUtépa uE tnneontiKÓ
οκεun (24/4) t ριοριστικν μέτρων . μήνυμα nρος τους no i .
Η δσει ο ξατίος της naνoημίας τις θα ανακονσει τmν
npuθunouργός Κυράκος του κοpωνoίo .
Μητσοτάκης στην επnputn φόση τη oρoης
Μέoα στο Σαββaτοκύ . κάnοκον nερopιστικν
τponn εμnsιρογνωμόνω ριακο ο nρωeunoupγός μέτρων omd και το χpo αλλa και των συνορμ θα μελετήσει όλες τς λs . νοδιάγpαμμα α την ε.
δν Υnouργν , npoκει , nτoμέροες θα κάνει no noμενη μέρα.
uávou va tou napodolsl PEUBOOEIC Ka oUppuva
Ανακοίνοση της Πό.ΠΟ. μu ας δελσεις τον Γ. Νίτσα
Avacolvwon sEdouoe n novennobKn einozIKi KO nepiβαλλοντική
(n.o.n.o.) Kai n NavenModicn
Συντονστκη Ετpon ωοφn.
Σταθερή η εικόνα στην Πρέβεζα
ως Προς τα κρούσματα του Κορωνοϊού
Η ξη της πανδαμίας στα υπόλοα Νοσοκομεία mς Haείρου
Ouoonovola
neuren 24 Arpniou uc nooc to podouara Kopuvoκν Σωματείων για τις δηΑσεις!
του Δημοτικού Συμβούhou Πρ
Nitoa nepi subavaalac
| EOva e UN enkonun evrutouon unc neprot
pooç Hncipou, eneorpopnoov ecc ono NoooNoucio
noépezo apvntad ouo delyuata neoviv nepiotoniv ya SARS-Cov-2
C o8éonotwv Záav.
orwvezena orn OEk. S
Από τα νησιά στην ενδοχρα
Θα μεταφερθούν 2000 Πρόσφυγες
και μετανάστες
Στις τελευταίες
θέσεις ..
H GEEAIEN
της κρίσης του
Που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
KOpuvoloo
otnv EAROa
και ο τρόηος
nou avtipeTW
niστηκε αno
τον κρατικό
Μέοα στον AnpAo
θα μετοφερθούν anό
ta vnoiá otnv svdoxpa nepinou 2.000 npóσφυγες κα μετανάστες
nou avikouv o sunaOeik ouodec tunspnn
κες , χpόνα νοοήματα)
avakoivwos anionpu
ο Νότης Μητοράκης
μετά τη σύοκεψη γα το
eeua oto unoupyeio Yyslaç
gese erek.
μηχανομό και
το notικό σύ .
ornua svioxuos tnv nenoienon óu n xuραμας κνείτ npoς τm oυστή κατεύθυνση 60%) oημεινοντας άνοδο 12 noo σταίων μονάδων αnό τον Ιανουάριο .