Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ
MPOINOE TUNOE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιερντής- Νιόλους Καραθάνος 1951-197* Βoτή τρια - Εκδότρα Στανρίδου L Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974) Ap φύλλου 6880-12.098
0,50 €
Η μεγάλη προσφορά του
Τοίχου της Καλοσύνης
Δράμας στον καιρό
της πανδημίας
του κορωνοϊού
Πάνω από 100 κιλά κρέας
παραδόθηκαν σε 40 οικογένειες
Ο Σύλλογος Ποντίων Δράμας
Αρχισε το πρόγραμμα
Έως τις 4 Μαΐου
.Οι Κομνηνοίν προσέφερε
καταπολέμησης των
παρατείνονται
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
κουνουπιν στην ΑΜΘ
τα περιοριστικά
υλικοτεχνικό εξοπλισμό
Στα 11,5 εκ . ευρ θα ανέλθει
το συνολικό κόστος
μέτρα για τον κορωνοϊό
αξας 1.000 ευρ
Δηλσεις του πρόεδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικν
A/θμιας Εκπαίδευσης Δράμα στον n.Το
Δηλσεις του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας στον αΠ.Το)
Χωρίς προηγούμενο και χωρίς επιμόρφωση
οι εκπαιδευτικοί κράτησαν τους μαθητές
σε επαφή με το σχολείο!
Η πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα
την υγειονομική προστασία των δικηγόρων
Πούλιος: Οι δικηγόροι δεν είναι αναλσι μο υλικό για το άνογμα των δικα στηρίων. Αν δεν
εξοσφαλιστεί η υγειονομική τους προ στασία, δεν
συμμετέχουν σ' όλη αυτή τη διαδικασί
Του Θανάση Πολυμένη
ΟΛΥ λόγος το
τελευταίο διάστημα στις ημέρες της πανδημίας του
κορωνοΐού Covid-19 γα
το άνομα των σχολείων
της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Ετα
δευσης . Πρόκεται για
ένα δύσκολο πρόβλημα , με πολλούς
παράγοντες και οι
επίσημες ανακοινσεις του Υπουργείου
αναμένονται αυτές τις
μέρες
Για το θέμα αυτό , ο
.Πρωινός Τύπος- επ κοιννησε και συνομ λησε με τον πρόεδρο
του Συλλόγου Επαιδευτικν Πρωτοβάθ
μιας Εκπαίδευσης Ν .
Δράμας κ . Λάζαρο Αρτεμιάδη.
Αρχικά ζημήραμε από τον κ. Αρτεμιάδη
να μας σχολιάσει πς είδε την μέχοι σή - μενο . Δεν υπήρχε καμιά επμόρφωση σ
μερα πορεία στην ιδιαίτερη αυτή κατά - αυτό το αντικείμενο εν θα έπρεπε να
σταση με την πανδημία κα αναφορικά με υπόρχει Οι εκπαδευτικοί στάθηκαν στο
το ζήτμα της τηλεκπαίδευσης .
Όπως τόνσε, "οι επaδευτικοί κράτη- ναμε ηλεκτρονικές τάξεις όλοι οι εκπα σαν την επαφή του μαθητή με το σχο - δευτικοί και μάλιστα σε μεγάλο
λείο . Αν και δεν υπήρχε ούτε εξρπλισμός , ποσοστό ,
ούτε και επμόρφωση όλα αυτά τα χρ νια, αυτή η κρίση έδειξε ότι όλη αυτή η για τα απαραίτητα εργαλεία , επισημα
διαδικασία ήταν ανύπαρκτη αλλά και νοντας ότι, ουμμετείχαν όσοι μτορού
αυτά τα λίγα που γινόταν , ήταν σε λάθος σαν και είχαν τα απαραίτητα μέσα .
Του θανόση Πολυμένη
ΕΑ ΤΟ θέμα της τηλε.
κατάρτισης και τα 600
ευρ προς τους δικηΥόρους , αλλά και για το
πς και με ποους τράπους
θαγνει τοάνογμα της κανωνίας με πρτη τη Δικαιοσύνη , μλησε στον -Πρωνό
Τύπο , ο πρόεδρος του Δκηγορικού Συλλόγου Δράμας κ . Αναστάσιος Πούλιος.
Το σοβαρότερο από τα
ζητήματα
Πούλιος , είναι ότι δεν
έχει εξασφολιστεί η
υγεονομική προστασία
των δικηγόρων στην
όλη διαδικασία του
ανοίγματος, και αν αυτό
δεν συμβεί, τότε οι δικηνόρου δεν θα συμμετέ .
χουν σ' αυτή
Αρχικά ο κ. Πούλιος
σχολίασε το ήτημα της
τηλεκατάρτισης την
οποία τελικά πήρε πίσω
η κυβέρνηση μετά από όσα επθηκαν στη δημόσια συ- των Δικαστηρίων και των Υποθηκοφυλακείων στις 28
ήτηση, οκ. Πούλιος σημεκνει χαρακτηριστικά ότ,"για Απρλίου Τα δε Υπαθηκοφυλακεία και τα Κτημαπικά Γραμια φορά ακόμη επαληθεύεται το ρητό : μόνοι αγνες φεία θα λεπουργήσουν κανονικά για δε τα Δικαστήρα
που χάθηκαν είναι αυτοί που δεν δόθηκαν- και τονίζeι: Η eα λεπουργήσουν μόνο όσον αφορά τη διαδικασία των
ανακοίνωση της κυβέρνησης για την κατάργηση του προσημεισεων , υποθηκν και των συντηρητικν υποεξευτελιστικού προγράμματος "τηλεκατάρτισης" με τα
νοucher των 600 ευρ , αποτελεί την απόλυτη δικαίωση
του δκηγορικού σματος και των θεσμικν οργάνων τους δανειολήπτες και τις τράπεζες που θα προχωρή του , τόσο ως Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικν σουν στους δανεισμούς και είναι ξεκάθαρο ότι ξεκινάει
Συλλόγωντης χρος όσο και ως κατά τόπον Δικηγορικν συγκεκρμένα απ' αυτό το θέμα , προκειμένου να λεπουρ Συλλόγων . Από την αρχή είχαμε επισημάνειτον υποτιμη γήσει η οκονομία της χρας για να λειτουργήσουν οι
τικό για όλους τους επιστήμονες χαρακτήρα του προ
γράμματος και ακολούθως είχαν , με συνεχείς ακολουθηθεί οποια δήποτε διαδικασία . Εμείς έχουμε
ανακοινσεις , συνεντεύξεις και δηλσεις αναδείξει τα
προβλήματα και τις ανεπόρκεες της όλης διαδικοσίας.
Αναμένουμε την υλοποηση των λοπν δεσμεύσεων της καστηρων , η κβέρηση επέλεξε να ξανήσει απ' αυτήν .
κυβέρνησης προς τους δικηγόρουςθέτει ο .
κατεύθυνση,
α εκταιδευτικοί , μόνοιτους , από
την πρτη στιγμή , φρόντισαν με
κάθε τρόπο να έρθουν σε επαφή με
τους μαθητές Με όποιο τράτο
μπορούσε ο καθένας . Άλλος με
| emal όλλος με το Vibeς άλλος με
TO Messenger Ka utoa oe iyo
χροικό διάστημα έστησαν και ις
ηλεκτρονκές τάξεις στο eclass .
Ετα ξεκάθαρα και χωρίς προηγού
nΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
Το άνοιγματης Δικαιοσύνης
Ερωτμενος για το πς βλέπει το άνουγμα της κονω Μας, το αποίο ξpκινάα από τον χρο της Δικαοούνης και
για τον τρόπο που γίνεται αυτό , ο κ. Πούλιος επισημαίνει
μεταξύ όλλων:
-Σύμφωνα με όσα μας ανακοίνωσε ο υπουργός την
Τρίτη στην Ολομέλεια που είχαμε μέσω τηλεδιάσκεψης,
η πρόθεση της κυβέρνησης είναι , Τις αμσως επόμενες
ημέρες , να εκδοθεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
α.Ν.Π ) , σύμφωνα με την οποία θα ξεκνάει η λετουργία
ύψος τους. Όλοι έχουμε εμπλακεί . ΚάΟκ Αρτεμιάδης κάνει λόγο επίσης και
eboeuv.
Αυτό σημαίνει ότι είναι μα διαδικασία η οποία αφορά
Άλοι είδαν όι μπορού σαν να λειτουργήσουν
με emai , γιαί υπήρχε
μια δυνατότητα να
λέξουν τον τρόπο και
ανάλογα με τους μαθη τές τους .
τράπεζες . Eναι συγκακριμένη επλογή Θα μπορούσε να
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
άλλες 10 διαδικασίες που θα μπορούσαμε να προτε νουμε για να μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουργία των ΔΝέες υπερούγκρονες υnηρεoες
διαγνωστικν εξετάσεων
σελ.7η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟ :
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεικόνσης,
ηεξλίξη στην tξtταση του μαστού
. Ynέpnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκος-Μασμανίδης
MENOYME
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-Τiplex αγγίων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
R EMHNKH AHMOKPATIA
Ypelo Ties
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνκα δπλα έας αξπέτη
ye avdqéómvo rpócano
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
* 6985 643 791/ 2521 104962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα