Πρωτοσέλιδο Δημοκράτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AHMOKPATHE
KAOHME PINH TPOINH EOHMEPIAA AHMOKPATrIKAN APxa
1928 - 2020
92 XPONIA
ΔΗΜΟΚΡΑΤικΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Περίοδος y' Εoς 90Αp. Φυλλου 18.014
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ANPIWOY 2020
ISSN 2441-1364
www.dinokrats gr email: ef [email protected] gr
Το ΤΕΕΧίου καταγγέλλει
Διαβάστε
σήμερα
Χορίς οικοδομική δεια
δομές & Κέντρα κράτησης
στον Δν
Amarretven mpovo
Esru Tiuspa Kapavive
Anepyodv evypaenodyon
spyatöuevor emv ummprote
aoulou
Mert vv mpocbomougruh
Beapalos
Πopoβιάζονται noλεοδομικές διαΤόξεις για δομές ασύλου κοι κένΤρα κράτησης καθς εμμέσως
δίνεται η sυχέρεια να ιδρύονται
κέντρα εξυηηρέτησης των σκο- Τεδιάσκεψη
náv Tou Ynoupyciou Kata napék- end NEA B. Aryalou
κλιση onοoooδήnοτε σχετικής | Προτάσος για
νομοθεσίας
Ποραβιάζεται δε η uποχpέωση έκ
δοσης κάθε τύnou οικοδομικής
όδειος για την εγκατόσταση σχε
mκν χρήσεων
| Μοpορά μοονοστν
Dyi ón ro mentya
σελ . 5
Aνάντηση στην Ένωση
aτpν ErΥ
Bullying pe o paveoe
w συνικαλσμού
Ψήφισμααιρετν & καποίκων Χίου
Κανένα κέντρο στα νησιά
Λόγοι υπεράσηισης της εθνικής ανεξαρτησίας
χρας , επιβάλουν τα νησιά
της Παραμεθορίου, να έχουν
ακριβς την ίδια αντιμετω- ton oιοδομικν Αδεν pn κβλεη Κν
Πιση σ' αυτό το θέμα με τον ττonοίηση- Νομιμοποηση Αυθpέων
Έβρο, κάτι Πoυ ενισχύεται
και από την nολιτική της ! .ισκευές . Ανακανήρεις Κηpν
Τουρκικής κυβέρνησης.
ΜΟΝMEΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΠΑΝΝΗΣ ΛΙΝΟ
A TON RAMIDE
Mofipou cvnudde
oul. 18
ANNA AINOY
nowDEMAOITA
Erpepa evemobe
ABAyTd vte
oul. 11
- nστοmοnιά Ενεpγaής Αόδοσης (nEA
Δrpoχoς Τomος
: Κηματολόνιο
d. 14-15
Merete pes
Tujo Neddtuv Kanomv
Tuwaaapgou das 21 Munadn
σελ. 3
Tak 6610-65759484