Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφάνεια
EBAOMAALALA E OUMEPIAA
2 Aupiaia 2020-Erag Tapiare 1999 Eae 21a - Aptl, OyAA 1003 - Tyni prAdo 1.00 =
ANEEAPTUTH
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
11s Neappiou 13
oumioodo
us Anhutopias
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-ΕΝΕΧΥΡΑ
ARN 10 PALIODANA
105.0 toY
ANONLINE
TILSEOPAIN 1OY
noluryvriou 13, XIOE 2g spoyo; A Tpmpioham aniormo Tnl, 220 80396, 6986 72146, www.chioeanebiro.gr san. Aaia 80. k 10 41. fa2T0 ZANikEengt
Apon neptopiotikáv IÉTOWV anó 27
AnpLiOu-TLEEKIVGEL vO ALROUDVEÍ
Meyón entuxia toy"pápno“ nc EMrvikńe Aouvoulac
Πρόστιμο 5.00 ευρ στον ιερέα της Παναγίας Ευαγελίστριας
nου λειταύρησε με ανοκτές τις πέρτες του ναού
a0s.n sanion tou Kooovciou
cóio DV KÓJppeiveus nonedua a encuoyics tmv Neyänn
EPSopiba tou ràwa va oaypaonordoiv
tn Baa Aerouoya Tou Nayanou Boneiou, Opos anoioueros tvraan Tov
noocuno xupo tns axitroias. avauE
O nanas Xoiopooos ToLotis sgine
anotovvaoyava Loiciaa Sapuisputita
JTOUS Anyoorois norois nou poixotaN
équa OLaV OI AtnopInoi enow nbos
tnv éoso tN Kusia En auvtsaa. or
AatuvoUIKoi noOMObnv n noooa
Joyn ira yuvairas. O natso tits piaie
teaa pe taunsótnta Inv Akoioudia trs
InG rotra tns XioU. TIN Tavayia EuaneniIpoooxi oto VEpó -XprowES
Dυμβουλές από ηy/ΕΥAX
Aigo JErI IS 800 to naoi tou Ngyanou
Iafpenou Ka pET
Kaoybona on unava va tunow
xodvo áoIragáos JETapESE LE DOSINÓ TOu
briteco roÓrD 1O phvua tra Avoroori TOU eendconcu.
kia narhaprpivas TE anayosEUas ofou ous eoois
Naois Sinoeyas a nv Ex kiroia ya va naioicunE tyio KOI xatquoncieERS xaoonétes DE uO YUVoiKa"
Xooroxooosórku Ket
Aioncs Aoxcs ov Tlerizao, aoxcs ov AauvGuio nou xpnaLGNGEI Sio E uiovana. Aions nobia. Hoth va oos buow a
Νότης Μηταράκης Συναίζεται π αισυμφόρηση των mον μετη μπαφφρό
2300 ευθυστωνπήμων π ζνοδοχεία της πηειυτικίς Ελήδας
sBSopasas neoocOEoun
ano 2.300 cuaikutwyato
μων τα οnoia xoίaουν ειδικά
Kt aváy es nou enipaniki A
Koan Snpoas uyzias. Aropata
onoia sivai peyatürrons nitikias
CARIE
nnEIDOTIK is Ennasas avaxok
vooE O Unouoyós Neravareu
ans Kai Aoutou.
IsouváVIELGA TOuo Norns Nn
to Iappro, unoloyzoups ou
ea šxouv puysi oior anó ta
vAsia. -Sn exouje KäveI pla
anoauxpdonan 53% nov
Sopovto noito toipmo. To an
peouv. J1o nitaiao tns JUVEX DÓuEvns nooansas nou
tEKivnDE ano tov kayoudao yra Inv anopuxpoononuw vnsos noos ta vnoa nihov tivaroxeSöv unsevirës.
AnBázouya
coffee
spirits
E HMEPIAEE
EvapepoovopnorE
MENOYNE
ETKYPA
TEL.+30 2271042158
NOTHIAIOTHTON
EIAPXIAKOYITYTOY
AIABÁ ZTE
MÚME PA
ATTOWH
Etara: Reslvek Kubav
OI EKEWEEE MAE
TIMEN EBAhMiRO kupautan täpovir yötwienu
38 AECEOU av. Chios
FB Caprice Cafe Bar