Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Απριλίου
Κάδημερινή Οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7044
Τιμή: 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τέλ0s Απρίλη
nληρνει
η επιστρεπτέα
προκαταβολή
Κορωνοϊός και
ανεργία
- Γιατί οι νέοι θα ηληγούν περισσότερο από την κρίση στην ΕΕ
- Τι ισχύει με την Ελλάδα
Πληρωμές
θείας στους τραπεζι.
κούς λογαριάσμούς
που έχουν δηλωθεί στη διάρκεια του 2019 ,
στο Taxis δρομολογεί
στο τέλος του μήνα
το υπουργείο Οικονομικν για χιλιάδες
ειχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που θα
κάνουν αίτηση για τη
χορήγηση ειστρεπτέας προκαταβολής.
Η προθεσμία υπo βο
συνέχεια στην 11
απευ Παρά τη μεγάλη αύξηση της απασχόλησης
την πρτη φάση , ο ILO
κρούει τον κδωνα για
τους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν οι νέοι
| η Ελλάδα δεν ξέφυγε
από την τελευταία άνθρωποι, πριν καλά θέση της σχετικής πα νευρωπαϊκής βαθμο λογίας κι έτσι η νέα,
πρωτοφανής κρίση του
κορωνοϊού θα δοκιμά σει τις αντοχές χιλιά- τίας .
δων νοικοκυριν.
Αυτοί που φαίνεται,
όμως , ότι βρίσκονται
στη δυσμενέστερη
θέση, είναι οι νέοι , που
κινδυνεύουν να πλη- ο πρόεδρος του Εuρσουν μεγαλύτερο rogroup στην τελευταία
τίμημα . Στον απόηχο συνεδρίαση της Ευεκθέσεων , που υπολο γίζουν ότι η πανδημία ήγούμενα
θα αφήσει πίσω της
τουλάχιστον 12 εκα.
τομμύρια ανέργους εργασίας, ωστόσο ήδη
στην Ευρτη σε αυτήν σε αυτές τις πρωτες ρικοπές στις ρες ερκαλά σταθούν στα
πόδια τους, πριν καλά.
καλά ξεπεραστεί η οι κονομική κρίση της
προηγούμενης δεκαε .
Tiarí eívai EKTe0eipéνοι οι νέοι σύμφωνα με
την έρευνα
Σύμφωνα με τα στοι χεία που επικαλέστηκε
Οι αγορές
Διαδικτύου
εβδομάδες της κρίσης,
χάθηκαν πολλές από
αυτές .
Γιατί οι νέοι είναι mo
εκτεθειμένοι;
. 1. Η εμπειρία δείχνει
τελείως τη θέση τους.
Συν τοις άλλοις , η έλ.
λειψη εμπειρίας και
διασυνδέσεων καθιστά
πιο δύσκολο γι ' αυτούς
να βρουν μια άλλη,
ότι συνήθως είναι οι αξιοπρεπή εργασία , με
αποτέλεσμα να ωθούν
ται σε απασχόληση μι
συνέχεια στην 10
ρωομάδας , τα προχρόνια
δημιουργήθηκαν 13
εκατομμύρια θέσεις
στηρίζουν
τον κλά δο
των logistics
πρτοι που έχουν πεγασίας
χάνουν
Ανθεκτικότητα στις
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
στην οικονομία ανα μένεται να καταγρά .
ψει ο κλάδος των
Ιogistics , συγκριτικά με
άλλους τομείς και φυσικά σε σχέση με
άλλες κατηγορίες ακι
συνέχεια στην 2
Eεκίνησε η nλεκτρονική !
διαδικασία καταβολήs
τns έκτακτnς
οικονομικής ενίσχυσns
400 ευρ σε 168.000
μακροχρόνια ανέργους
Σελίδα 9