Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
ΜΕΛΟΣ ΤΣ
FIPPFAEP
NEMNTH
TENIKH
23 ΑΠΡΙΝΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΟΥ 12494
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μευπερπλεόνασμα 4.4%, του ΑΕΠ έκλεισε το 2019
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 30 ΔΙΣ. ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ
Με το ασταγονόμετρον
η έξοδος από την καραντίνα
Στουρνάρας:
4% η ύφεση
στην Ελλάδα
TO 2020
Πυνεδρίασε χες η ετρoπή των 28 λομαιολόγων Τα
νηoη too για την μετάβοση στην επiμενη μέτρο, όο χαι
nα τα μέtραγρανής και αοpάλειας πο απατούντα .
Tyv avaolveon vov ogebiov peráfarg eny véa xaveνότητα ακένει ο lρυπουγγός στις ορχές της επόμε
Tw exriugon ón dyeon
oryv Eába ba duepogge
Bei egéroç ore , pe pdon ra
ergevi debopéve, baréae
oe o deoxmris ms Teánetas
της Ελλάδος Πaννης Στουp
vágag. plaivrag ee deaduere
xý ovpfrnon so dográveor to Ouovopunó ógovy rwv
Δελην.
Όπος είπε ο κεντρικές τpαπe .
Dirms, ngienrm ya ro faonó
evágo, vvgeve pe to onoio
1 egaveiva kere rou eguvotoυ θα διαρκέσε περί τον 15
prýva, «Eipam monóbegos ón en
xengárrges ngodeng dev bu
επαληθενφνύνο τόνο
Ere mo exgaio eevdgno nov
ngočnoberen peyadvregn duágxea era nequogaonuni pérea,
Σns 27 Απριίον θα ετανολατουροuv οpλa
wης τον συλού θεού,
Σύμφνα με τις πληρογοίς :
-Eng 4 Malou da evogovv nopprea, xévrga auotna- Σης 11 Miλου αναμένεται η εαvνon των μαθμάτων
nα την rAυίονκαι η διαξανγή τον Πανελληνίων εξe
vávev era van lovvion.
aopdorrlaanry Bailjamane pleni mo Sjux
1 νουμmκd πρωτογενές πλεύνοσμα γενικής κυβέρνησης. στο 44
Η ΕΕ προτείνει σύνοδο
κορυφής για τον τουρισμό
Tou AEII, ora 8,25 du, beizvovv ta orogela ya to 2019, ra onola
αναοίνυσε η ΕΑΣΤΑΤμε επιύρση της Eurostst
Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση έρχετα μετά από αλλεπάλληλες
παροχές και ελαφρύνσεις που υλοποίησαν διοδοχικά Τόσο η κυβέp
OExtrgonog Eourequs Ayegds ns EE, Tegl Magevớv, ngótave ry dogyáveen pueg evgenaixjg ovibov ogeyis na tov tevgeopá, évav sonéa zov ézen ainγί σφόδρα από τς συνέτειες της πανδημίας του νου κο
wνoo Ο wμίας ανό , η συμβαλή του oποίo τοποθε.
τείται μεταξύ του 10Η και του 11% του ΛΕΙ της ΕΕ και
evELagooutrien to 12% mg anorglnons, éga egaobevitE OE peyddo patud und va pérga nagavtivas m negogομού των μετανήσεwν που έχουν επιβηθεί ια την ανα.
zulnon ng ekáneng g Covid-19. Te ANT ngonbonolφε για τoυς κνούνους nou δατpέχυν οχipες τoυ νότου
της pυνης οovopμίας των οποων tοpτντα οε
μεγάλο βαθμό από τον toυαμά
νηση ΣΥΡΖΑ όσο και η κυβέρνηση της Νέος Δημοκρατίας, με έξτρα
δαπάνες από Τον περσινό Απρίλιο tως και την Τελευταία στημή.
στο κλείσημο του έrου
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν στοαθερά πρωτογενή πλεονά
σματα πάνω σπό 3,7% του ΑΕΠ από το 2016 έως και το 2019 και
συγκεκριμένο, 3,7% το 2016, 3,8% το 2017, 4,3% το 2018 κοι, όπως
προανοφέρθηκε, 4,4% του AEn Το 2019
Τα πρωτογενή πλεονάσματα της τελευτοίας τετραετίας έφτασαν
Τράπεζα της Ελάδος ιμά
én n arion rov AEII te 2020
Ou dapogyadei oro .
μια ανόσα σπό τα 30 δισ. και ανήλθαν συγκεκρμένα σε 29,434 διο.
Εστίαση SOs
για 700.000 εργαζομένους
Επεκτείνεται η αποζημίωση των
800ευρ σε ειδικές κατηγορίες
10 25%τωνεργαζομένων
στην ΕΕ κινδυνεύουν
HEgvuni "Evy Kmgngdorav Ogyuvepévns
Eeriaons (EIIOEI) xarbeor erov Ilgubvaovey δίσμη προτάσεων γα την στήρη τον άδου της
εστίασης , λαμβάνοντας υπύψη ότ ο κλάδος της στί
aons eivea xevrqueis xvisivag ng enovopuis dgaστηροότητας και από τους μεγαλήτεpους εργοδότες. με
τ00.000 tgγξύμενους και είνo κλάδος άμεοα συνδεδο
pévog pe rov rovgopó x rav evayux
Vwryáye n KYA rew uxovgyeiev Egyaoiag xan
Ouovopaniv, oiugeva pe v oxoia kevgove abj negoodrego anó to éva véragro tov ovo
ται το δίχτu προστοσίος σε εgγoμενους ειδεκν κα
τηppuν , e οποίο πλήττωνται σημαντικά , λόγο των
agvqxiv ovveneviv ns epgávong tov xogovolod
COVID-19. O denasodgor, on enodos vnedeytovra neqixov erong 160.000, da vaofákovv ogeusó nhextgoνκό έντυπo στην εδεκή πλατφόμα της "ΕΡΤΑΝΗ.
gebóv 60 exaroppique Evgenaio egyatiarvon, dnλικού αρθμού τους . μπορεί να δουν την απασχλησή
τους να πλήττε ται από το bckdowm πον έχει επιβληθεί
ong xegureóreges evpenuinés ziges, pe ng emni
ong va xvualvovre enó pelnon puobáv péxei anoktσυς, σtμηωνα με μελέτη τον γηopείo Mc Kinsey.
9 772529 '030141