Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t ρuτής-Νικάaος Κααθάνος 1951-1974 * Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδον 1 Στλανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ilepiodog B' (1974)* Ap. qlov 6880-12.097
0,50 €
Με τηλεδιάσκεψη
Έπειτα από 97 έτη
Από το Σμα ΕΜηνικού Οδηγισμού
Τοπικό Τμή μα Δράμας
Απήσεις για
την εισοδη ματική
ενίσχυση ορεινν
και μειονεκτικν
περιοχν στο Δήμο
Προσοτσάνης
Δωρεάν βιω ματικό
την Παρασκευή
Δε θα πραγματοποιηθεί
σεμινάριο για το άγχος
το Δημοτικό
το ποντιακό Ταφικό Έθιμο
των πανελλαδικν εξετάσεων
Συμβούλιο Δράμας
της Κυριακής του Θωμά
Ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής | Νέα Κοινωφελής από τον ΟΑΕΔ με 36.500 θέσεις σε όλη τη χρα
του Φεστιβάλ Ταινιν Μ.Μ. Δράμας
μιλάει στον Πρωινό Τύπο
Γ. Σακαρίδης: Οσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερο
αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της ευθύνης
Οι 298 θέσεις που κατανέμονται
στους Δήμους της Π.Ε. Δράμας
Δράμας: 137-Δοξάτου: 57-K. Νευροκοπίου: 39-Παρανεστ ου: 18-Προσοτσάνης 47
ΠΕ δοκητκού / διοκητικού οονο
ΕΟ πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας
αναμένται να ξεκνήσει εντός της
εβδομάδας ατό τον ΟΑΕΛ
JE 36.500 eéoeIÇ
στους Δήμους όλης της
χρας Σύμρωνα με όσα
έχουν γίνει γνωστά , η
σχετοή προκήρυξη αναμέ.
νεται να βγει μέχρι την Παρασκευή 24 Απροίου και θα
καθορίζει μεταξύ άλλων τς
ημερομηνίες γα την έναρξη της
υποβολής ατήσεων.
Η διαδασία της υποβολής ατήσεων
αναμένεται να ξεκνήσει στις 27 ή 23 Απριλίου
και να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερν.
Εδικότερα σύμφωνα με την απόφαση
-Η δράση της απασχόλησης κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της απευθύνεται ΥΕ βοηθν μαγείρων
σε όλους τους Δήμους Περιφέρειες Κντρα Κονωνικής ΥΕ εργάτες υλοτομίας .
Πρόνοιας Περpepeν (ακnm/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, eτός από τους Δήμος Δράμος.
Δήμους, Περpέρeς , Κέντρα Κοωνικής Πρόνοκας Πe ΔΕδημοσιογράφων..
ριφερεκν (nm συναφeίς φορείς, Υπηρεσίς Υπουργείων και όλλων φορέων που υπάγονται σης Περιφέρει ες ΔΕυδραυλικνΑττοής και Νοτίου Αrαίου
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν α ωφελού - ΠΕ δασκολων.
μενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ 9/2017 , 4/2018,
8/2018 10/2018 και 3/20 19 δημόσιες προσκλήσεις του ΠΕδιοοσητικού / διοητικού-οεκονομικού.
Η δράση αποσκατεί :
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και
ευάλωτων ομόδων στην αγορά εργασίας ,
β) στην αναβάθμση των δεξιοτήτων των ανέργων
Υ) στην κάλυψη κονωνικν αναγκν και
δ) στην σύζυξη των παραγωγκν ικανοτήτων των aνέp - ΥΕ βοηθητικό φυλακτικο προσωτκό. .
γων με τις ανάγκες της τοπής κονωνίας.
Του θανόση Πολυμένη
ΡΗΝ ΡΩΤΗ Του συνέν
τευξη στον -Πρωινό
Túro 6baae o véoç
Καλλιτεχνκός Διευθυντής
του ΦεστιβάλΤaνν Μοpού
Μήκους της Δράμας , κ. Γιάν
νης Σακαρίδης , ο οποίο
αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στο επόμενο χpονό διάστημα
Όπως ήδη έχουμε δημοσεύσει σε προηγούμενο φύλλο
μας , εγκρίθηκε η πρόσληψη
του κ Σακαρίδη, στα μέσα
της Μεγάλης Ερδομάδας κατά πλειοψηφία
από το Δουητικό
Συμβούιο του Πολιιστού
σμού - Φεστιβάλ
TαΜν Μικρού Μήκους του Δήμου Δράμας Οκ Σακαρίδης έχε
πλούσιο βιογραφικό όσον
αφορά τον χρο του ανηματογράφου Κατάγετα από την ΠΕλλα κα κάτω
νωρίζει τη Δράμα από μικρό παιδί
Στη συνέντπευξή στον nT , κάνει δε
αίτερα αναφορά σε μα αίθουσα που
χρeζεται η Δράμα ανόλογη του κύρους Μικρού Μήκους της Δράμος
του Φεστιβάλ, αναφέρεται με πάθος, θα
έλεγε κανείς , στη μεγάλη σημασία που γόη αγάπη για το Φεστιβάλ Με τμά η
δείννει για το εταδευτικό τμήμα ενου ματνοντας την τοπική κοινωνα μέσα λογη του δημάρχου Δράμας κ ΜαμLcoú
ΠΕ κονωνκν επιστημν ....
ΠΕ τημάτρων .....
ΠΕ 0ονομκού / λογστ.
κής / οικονομικού λογ OTIKO .--.-----3
ΠΕ πληροφορκής .--ΠΕ φυσοής αγωγής -- - -3
ΠΕΤΕ κανωνικν λειτουργν .3
ΤΕββλιοθηκονάμων 1
ΤΕ βρεφονητιακόμων ..- - -ΤΕγεωπληροφοροης κα ταπογραφίας 1
ΤΕμηχανολόγων μηχανικν .
Ενοσηλευτν ΤΕφυσικοθεραπευτν.
ΥΕ βοηθητικό προσωτικό οκοδομικν εργασιν.
ΥΕ βοηθητικν εργασιν καθαρότητας.
Σημαντικό ζήτημα
η έλλειψη aίθουσας
ανάλογης του κύρους
του Φεστιβάλ
Τανιν Δράμας.
από τα σχολεία, εν μ λάει με ενθουσιασμό
για την Σχαλή Κημα τογράφου και το μετα
πτυχακό τμήμα που
τομάζετα, στο ατοίο για
πρτη φορά στην Ελλάδα
θα υπόρχει και προκτικό μέρος
Η συνέντευξη του κ Σακαρίδη παρα
Οργαν YΕ εργατν πρασίνου.
137 etoeis
ΔΕ οδηγν Γ ήΔ κατηγορίας.
ΔΕφωτογράφων .
ΠΕ δασκάλων ειδικής αγωγής.
Κύριε Σακορίδη, πς αιοθάνεστε που
έχετε επιλεγεί για τη θέση του καλλιτε
χνικού διευθυντή του Φοστβάλ Ταινιν
ΠΕ πληροφορωκής.
ΠΕ φυσεκής αγωγής.
ΠΕΛΕ Κονωνικν λεπουργ .
ΤΕνοσηλευτν .
ΤΕπολπκν μηχανικν έργων υποδομήςΥΕ βοηθητικό προσωτικό οοοδομικν εργασιν.
Εναι μεγάλητιμή για μένα και έχω με σάκου και του προέδρου του Φεστιβάλκ
Δεμερτζή , αλλά και της
ελληνικής KΜηματογρα
φίας , γιατί έχω πάρει
πολύ θετικές επιστολές
και μηνματα από πολύ
κόσμο, σωματεία και ανθρπους του σιιεμά
ΥΕ βοηθητκν εργασιν καθαρότητας. .
YΕ βοηθητικν χειρωνκτικν εργασιν .
Οι Δήμοι ης n.Ε. Δράμας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αναλυτικότερα, στους πέντε Δήμους της Π.Ε. Δράμας ΥΕ εργατν πρασίνου . .-κατανέμονται συνολικά 298 άπως παρακάτω:
Δήμος Δοξάτου .
ΔΕ οδηγν με άδεια οδήγησης Γ κατηγορία .
ΔΕ ακοδομιν εργασιν.
ΔΕ σδεράδων-αλουμνάδων .
39 06oeiç
37 θέσεις ΔΕβρεφονητοκόμων / κονωνκνεπμελητν....-...Κάτω Νευροκοπίου-.....
ΔΕ δοοητκού / δοοητικού λογιστκού / λογιστικής / ο KOvquKoÚ..
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
σελ6η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκος-Μασμονίδης
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθonαντογράφος
MENOYME
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ. )
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηon
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
EANIMH HMOKPATIA
T ye Tyeies
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Távca Srnda Gaç ažıomeca,
ye avdqéómvo rpócano
vlaç Kouptprox
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
8 6985 643 791/2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα