Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘ)Καθημερινή Εφημερίδα ms Hneipou- 1δρυτis Eυ0. Τzάλλαs-Έτos 930-Αρ . Φυλου 24789-Πέμπτη 23 Aπpιλίου 2020-0,60 ε
B. AAZOE
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Οι άνοδοι και τα
δύσκολα καλοκαίρια
κ0 άνθρωπος χάνεται
μόνο όταν πεθάνει)
Και Πάλι διαφορετικές
από τις άλλες μέρες οι Κυριακές
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 8
Φόβοι για οριστικό
κλουκέτο
Η επαναφορά ρυθμίσεων Που είχαν καταργηθεί , αλλά και σαρωτικές αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης , χαρακτηρίζουν το Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, Που τέθηκε σε διαβούλευση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Τερόστο είνο τα πλήγμα τοω ελληνικού τουρισμαύ αnό τν novonuί
με εκατοντάδες καταλίματα κα ξ νοδαχεία, μικρό τερης αλλά κα με
γαλύτερης δυναμικάτητας, να εί
ναι δύοκολο νο ανταπεξελθουν και
να κατομέρουν να λειτουργήσουν
σκόμη και μετό την όρoη ταu lockdown.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Μέτρα Προστασίας
για όλους
Μέτρα πραστοσίας ια όλους ταυς
συλλειτουργούς της δικαιοού .
νης ζητό ο δκηγορικός κόομας ως
Προύπόθεση για mν εnoνολειτουρ γίo των δικοστηρίων , έστω για τις
Ελάιστες πρόξεις Παu nροβλέηανται ορακά
ΣΕΛΙΔΑ 3
Δε διαφαίνεται
διάθεση ενίσχυσης
Με το Προσωnικό noυ ήδη διαθέτουν, θα ηρέπει να κόνουν τον σχεδιοσμό τους για το καλοκαίρι οι Πu poοβεσικές Υnnρεoίες της Ηπεl.
pou, καθς δε διαφαίνετοι ηpόθ
on nρό0θετης ενίσχυσης αnό την
anόνmoη oε ερτησn βουλευτν
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μία ακόμη
Εnανέρχονται οι συντελεστές βαρύτητας σε μαθήματα Που εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις αλλά
και τα εμαθήματα κόντρα , εν θεσμοθετείται η Τράπεζα θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις των σχολείω
Eνισχύεται και διευρύνεται ο θεσμός των Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικν Σχολείων, με πρόβλεψη και
ια επανίδρυση του Πρότυπου Λυκείου Ζωσιμαίας
αιμοδοσία σήμερα
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4
Καταργείται το
Πρόγραμμα νοucher
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΓΠΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΟΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥΣ
ΔΙΝΕΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Νέο κρούσμα
αλλά από
την Κέρκυρα
υrρoγpάμμαΦλοξενία με ημερομηνία λήξης
μόνων, γwωστό και ως nρόγμαμμα
Voucher tuv 600 Eupa, anoydolσεη κιβέρνηση μετά τον οάο nou
npoKanenke.
trεπα aπό τν έκτοη nou ρε το
ζήτημα με τα ακατολαβίστικα θe ματα κα ταυς υλους nou είδαν τα
φως της δημαοιότηας, το Μαξμου
napabbxenKE to Baç tou KI Cbσε ενταλή οουnaupγείo Εργocίας
να κατοργήσει το μέτρο Ποράλληλα, κα υπ ο βάρος στοκαλύψεν
Εφημερίδων μα cκολλητούφ nou
θα μαράζονταν εκατομμέρια ηu
Bépvnon avakalvuJOE Ka nv aiαλόγηοη των ΚΕΚ Ο επσύμονες
τους onoίoυς αpορούσε τo ηpopaμμα θαάβαιν κανοικά την
eίουση των 600 ευρ yα τoν μή .
να Αngίλιο χωpk nρaunoθέσεις
Me yviquova tnv oopálao ka npootoola tuN avikiKUN npoopóyaN Kal JETOVOOÁN npopánnpoetauoola ya n Aaτουpγίa ης δομής φυλοενίαουνδδευτων στους Λοπρόγελους Ζaγopίa, με ις αναδρόνας να ουν οντα ατό Τν
Πλευρό τoπικν ον καφορων Το Κέντρα Νέων Ηείραu, nou ίνα popέος υλοndnans της δαμής, εκηρόζε την
κατονδησή του γιο ορισμένες ανιδρδοεις, χοροκτηρζντας ωoτόοο κάπαες Δλλες υπερβαλκές Onς σημενε ο εκnρόounoς tου Κέντρoυ θωμάς Τακος τα naid au δεν npoκαια να naaμείν ν μα nόνo orν nεpιon , dρο οoχος
δεν είνα n eαμότσή τους <νενα μα δομή nou Βαχiooμε γα nόντα στο Ζαγon, ενα ένας σοφολής χρος φ
λοξενίος για αγκεριμένο χφοικό διδητημοn εξήγησε Τiν διαρο, συνεανια οι έντονες ονιδρόσας με τους ο
Προσunouς των επαγγελματτν του τοpομού να εκυpόζον οmoίa κο γα τον αντίκτυno ης δομής στον ταυραpό
ολά και γουειoμκούςλόγους, με αφαρμή τα κρούσμοτο σεξεκοδαχεία που φλαξενοίντα Πpόouγες στο Κοον
ΣΕΛΙΔΑ 5
θεικό σταν καρωναίό ανκνεύτηκε το ένα.
σnό τα δείημοτο , nou εξετάστικον τν Τμη
αιό το Εργαοτήριο του Πoνεπιστημίου ωοννίνων, ωστ σο δεν αφορά νέο κραύσμα
οτv Ηπειρο , αλλά στην Κέρκυρα.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛ0 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Καθαρισμός και απολύμανση 4.000 κάδων απορριμμάτων
ΣΕΛΙΔΑ 5