Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική
Απριλίου
Κάδημερινή Οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Apie. OÚA.: 7043
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
ΕΡΓΑΝΗν:
Πs θα μειωθεί
κατά 40%
to evoíKIO
Τα μυστικάν για τη σωστή
συμπλήρωση των δηλσεων
Το ηλεκτρονικό σύστημα Τaxisnet άνοιξε
και οι φορολογούμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τις φορολογικές Αρχή Δημοσίων Εσό
τους δηλσεις για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019. Με βάση
τα ιοχύοντα, τα φυσικά
πρόσωπα και οι επιχειρή
ερωτήσεων -απανττήσεων για την ορθή υποβολή της δήλωσης, nou
συνέταξέη Ανεξάρτητη
SPTANH
-Πς μπορ να υποβάλω τη φορολογική
μου δήλωση;
- Οι δηλσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά . Εξαιρούνται οι
Ως μη νόμιμο θα θε
ωρείται το αίτημα για
μείωση 40% στα ενοί - σεις υποχρεούνται να
κια των μηνν Μαρ.
τίου και Απριλίου από
υποβάλουν τις φορολογικές τους δήλσεις δηλσεις των αποβιω - σύζυγος;
μέχρι τις 30 Ιουνίου , κα ταβάλλοντας την πρτη
δόση το αργότερο μέχρι
την 31η Ιουλίου . Συμ.
φωνα ωστόσο με πληροφορίες , η κύβέρνηση
εξετάζει ο φόρος να καταβληθεί σε περισσότερες δόσεις αλλά μόνο πρόσβασης πρέπει να
για όσους επλήγησαν ή
πλήττονται από την παν
δημία . Οσοι λοιπόν θα
ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες να υποβά .
κοινή δήλωση φορολογίας εισόδήματος εφό .
σον έχουν ενημερσει
το Τμήμα-Γραφείο Διο δικαιούχους ,
-Κατά την είσοδό σας
στον πίνακα της επιβ
βαίωσης εάν δεν εμφα
σάντων και των ανήλι
που , όμως, δεν έχουν
υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση στην πλατφόρμα
του υπουργείου Εργασίας.
Σύμφωνα με ανακο
νωση της Πανελλή νιας Ομοσπονδίας
συνέχεια στην 11
τέκνων
υποχρέωση υποβολής
E3, οι οποίες υποβάλ. νίζονται τα στοιχεία της κητικής και Μηχανογρα λονται σε έντυm μορφή
στην αρμόδια ΔΟΥ . όσοι
φορολογού μενοι δεν
διαθέτουν κωδικούς
συζύγου, τότε πριναπό
την επιβεβαίωση των
φικής Υποστήριξης της
αρμόδιας ΔΟΥ, Στην πεστοχείων της δήλωσής ρίπτωση αυτή έχουν την
ΕΡΓΑΝΗ.
σετε το uηΤοp οια φορολογική αντιμετπιση με τους έγγα.
σας πρέπει να
ΔΟΥ για την έγαμη
σχέση . Μετά την ενημε.
εγγραφούνηλεκτρονικά
στις υπηρεσίες ιoτοποί
ησης του Taxisnet. Εναλλακτικά , η δή λωση
φορολογουμένου που
δεν διαθέτει κωδικούς
πρόσβασης , μπορεί να
υποβληθεί ηλεκτρονικά που απαιτούνται.
από εξουσιοδοτημένο
λογιστή.
-. Πς ,γίνεται επιβεβαίωση όταν ο νόμος συμβίωσης;
δεν έχει δηλωθεί και
στον πίνακα επβεβα .
μους.
- Εχω χωρίσει , nς θα
ρωση, θα προχωρήσετε διαγράψω τη σύζυγο
στον πίνακα της επιβεστην επιβεβαίωση αφού
πληκτρολογήσετε τον
ΑΦΜ της συζύγου και τα
υπόλοιπα στοιχεία της
βαίωσης;
Αναδρομικά ούν τη δήλωσή τους
11 μηνν
ύψουs
4 δισ. ευρ
θα πρέπει να έχουν συγ.
| κεντρσει τα απαραί.
| που θα τους βοηθήσουν
να συμπληρσουν συγκεκριμένους κωδικούς
της δήλωσης . Παρα.
κάτω παρατίθενται οδηγίες με τη μορφή ωσης δεν εμφανίζεται η
-Πριν από την επιβε
βαίωση των στοιχείων
της δήλωσής σας πρέπει
να ενημερσετε το μη .
τρο της ΔΟΥ για τη
διακοπή της έγγαμης
οχέσης . Στη συνέχεια ,
θα διαγράψετε τον ΑΦΜ
της συζύγου και αυτό
συνέχεια στην 10
δικαιολογmτικά
- Είναι υποχρεωτική η
κοινή υποβολή δήλωσης
για τα μέρη συμφνου
-Τα μέρη του συμφωνου συμβίωσης δύνανυποβάλλουν
στουS συνταται να
ξιούχους
O1 200.000
νέοι δικαιούχοι
του επιδόματ0s
των 800 ευρ
Oovor
INPEROTIEE
Απόφαση "βόμβα" η
οποία αφορά σε ανα.
δρομικά 11 μηνν (δηλαδή 4 δισ . ευρ)
στους συνταξιούχους,
ελήφθη από διάσκεψη
του ΣτΕ σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφη.
μερίδας "Το Βήμα".
Το Αντατο Ακυρω
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9