Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ 6ε1ΡP
TETAPTH
TENIKH
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12495
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛAΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
IοπETρέλαι κέδει ξεντη ιμενάληφεση που έρχεται
ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟ ΣΟΚ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Από τη Δικαιοσύνη
η επιστροφή
στην κανονικότητα
Σύνοδος κορυφής:
Δύσκολη
η συμφωνία
των ηγετν
της Ε.Ε
την κανονότητα, οθ6ς ανον στς 27- Απρliov vnolpogvlaria, Ilgerobxria xa neyvobuseia,
éxuç avaolveor o xufeevgrunóg enngóowaoç.Oxeç yaeακτηρστκά είπε ο κ . Πέrouς , το σχίδιο στοbακής με .
τάβοσης θα περλαμβάνει και κάτοια από τα στοχεία
της νέας κανονικότητας, αυτής που έpνε φη τpόπος
O'yéres ng EE dev avapéveras ry laNT ory
edvobo mogeyis nov du xgayparonoufooev péow miebiόσχενης να λνv τελικές
απογόσις γmα το πuς arpιβάς
cΟ αντά θα γίνουν με σχο, σταδακά , συppoτμ
ν, τύνσε -στε ηeμπιστοσύνη που χεεται γύpo από
éva uxoredeoparueó nodrog na n ovilapuerj avrexerolθηση των Ελήνων να εμπεονετα.
Στις οoχές της επίμενης εβδομάδας ο Πωθυπογγός θα
evOvioni ta pérga peráfarng ory neaenn C.
du xearobormbei n oovoμιχή ανάκαμψη των χυφύν με
δόν από την πανδημία τον ν
oe xogovoiot, difiasouv dende
páres nm amarodgen oro
Reuters.
ατέpρευσαν κάτω από το μηδν τα συμβόλαια Μαίου Του
Με υγειονομικό διαβατήριο
οι τουρίστες το καλοκαίρι
πετρελαίου, κάπι που γίνεται για πρτη φορά στην ιστο
"pίa . Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ποραγωγός πληρνα
τον αγοραστή για να ξεφορτωθεί ποσότητες. Η βουπά στη ζήμηση
ξaoς Του ού έχει ανεβόσι τόσο πολύ τα αποθέματα, στε ήδη
έχουν αρχίσει να εξντλούντα τα μέρη όπου ο κόσμος μπορεί να
το αποθηκεύσε
Οισχυρότατος αντίκτυπος της πανδημίας ανάγκοσε mς κυβερνή
σεις να ρίουν Τς οκονομίες Τους σε πεχνητό κμα θα ήταν από
μόνος του ικανός να βυθσει τς τιμές. Σε αυτόν ήρθε να προστεθείο
κπόλεμος ανάμεσα στη Σοουδική Αρβία και τη Ρωσία .
Η αγορά περαλαίου φοβάτο: Μετά τον Covid19 ο κόσμος δεν
θα είναι ο ίδιος, Ακόμη και εάν ανακάμψα γρήγορα η βιομηχανική
παραγωγή, η κατανάλωση θα παραμείνει υπό πίση για μεγάλο διά H Evgetaix Ergon b
βoύλεση στην Ε, πρoεμένου σε κάθε Ευpoo
Δπολίτη που θα 0ε να ταξδένα, να τον Τίνεται ένα
όπιστο τεστ ια την ανίχνευση του κορονοίο
Er rovquej neglobo 3 pveiv qaiveren xng pabiçen e
cλληνός τουρισμός όος τόνοε σε τηλεοπτική του πα
efaon orov Enái, o vNoverds Tovgupod Xdeng teogáens , επισημαίνοντας ότιο Ιouaoς , o Αύγστος και . Σε.
πτiμβος. θ σημoουv το βάρος της τοηιστικής χp
γas φέτος. Βέβαα συμπλήωσε ότι υπάρχν βάσυμες εv
δεξες και γnα επίχτση της περο , τον Οκτβno και
To Notulovo. Ilgoënóbeon rev nagunáve eivan quound va
μην υπό ουν απρόοπτες teς στο μέτuπο του xο
voleri.
ένα νέο ταμείο ανάκαμνης
O exngóowaon zwgeiv, ézus
Avorgia, n l'eenavia, n Oknovv erov avvrnoynn feegi
Rov ége avnregbei otevagd oe
eTosabijrore pogyi aponfanoaοiηpης του χρέ στην Ε..
δήοαν όη ένα τέro ταμείο.
γa την ανόκομψη θα nρέα να
civan ngoonguvó.
στημα σκόμη
Στα 2.4 δισ. Το έλλειμμα
συναλλανν στο α2uηνο
ΟΑΕΔ: Ανοίνει η πλατρόρμα
για τα 400 ευρ
Από σήμερα οι πληρωμές
συντάξεων Μαΐου
ηλεμμα δ napamoήoυε το Φεβρονάριο Μαν "s 5 Mafoυ aνομένεται, να καταβληθεί το
Αντερδιπλάσιο στο πρτo μηνο του έτους καθς
ο tαές κατέγησναν μείοση 2,4% λόγω της μεγά
λης πτσης 255% στις aγαγής κατοίμυν. Το δμη
vo levovagion-orfeovagion, re Oinupa tov soot
yiov rerzovoiv ovvallayiv deapoggelepe or 2,4 OE, ward 231 exar. peyahúrego or ogéon pe exeivo
τη 6δας περιοu 2019 .
Lenibona vev 400 enpi aroes 155.000 panpozed- O ovvrdtng rev t. IKA-ETAM, . ETAT, rodxeνiα άντgrοuς, , οnοo 00 κληθούν μέσα στην βδοpáda va vaopkov angons oto httpu/www.oaed.grl. ovrupotgng pe AMKA xovkfren oe 1, 3, 5, 7,9 wa
Tyv oexovogu eviogvon ba kifovv uóvo o dvegyo
που συμελήροσαν 12μηνη ανεpγiα από την 1η Απρλί
ου 2019 καιμετά , Επιδοτούνται δηαδή vio- μα .
xgexpóvna évegyo.
ses xa OTE, Ou xarapanbov orareu ya roug
στις 24 Απραλέον με ΑΜΚΑσε 0, 246&
Οι συντάεις ΟΑΕΕ, ΟrA αι ΕΤAA), στις 27 Απρόί
ου και τον Αημοσίου, στις 9 Αnρuίου.
ETO0, 6ZSZU 16