Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανμίδον Ι. Στυλανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)"Αp. φύλλου 6380-12.096
0,50 €
Σύλογος Ποντίων Δράμας "Οι Κομνηνοί,
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο
Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων
Ο Ερυθρός Σταυρός Δράμας
Αναλσιμο υγειονομι κό
Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων
και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής
στη μάχη για την προστα σία
και προστατευτικόυλικό
αξίας 2.000 ευρ παρέδωσε
σε Νοσοκομείο
και Αστυνομία Δράμας
ενίσχυσε περισσότερες
Υγείας Π.Ε. Δράμας <ΔΡΑΣΗ
και τη διασφάλιση
από 100 οικογένειες
πρόσφερε υγειονομικό
με πακέτα τροφίμων
υλικό στο Νοσοκομείο Δράμας
της δημόσιας υγείας
Δηλσεις του προέδρου του ΤΕΕ Α.Μ. κ. Παυλίδη στον nT.
Διαδικτυακές συναντήσεις από
τη ΔΡΑΣΗ Δράμας για μαθητές
των πανελλα δικν εξετάσεων
Προσφορά υγειονομικού υλικού
από το ΕΕ Αν. Μακεδονίας στα
εία Καβάλας και Δράμας
Για τη διαχείριση του άγχους, του φόβου και των συναισθημάτων
μαθητν και γονιν
ΠΩΣ ήδη είχαμε γράψει και
|την περασμένη εβδομάδα
Τεράστια προβλήματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες πολιτικούς μηχανικούς
> Παυλίδης Μεγάλη η απογοήτευση ια την ηλεκατάρτιση!
ΟστονΠρωό Τύπο,μ τη
στην Καβάλα και έχουμε ενταπίσει τις
ανάγκες που έχουν σεμάσκες και σε
ολόσωμες χειρουργκές φόρμες μας
χρήσηςΌπως είπε ο κ. Παυλίδης , έχει
καιρό που ψάχνουμε υγεονομικό
υικό, γατί δεν είναι εύκολο να το εντοπίσει κανείς . Έχουμε αποφασίσει
ότι θα δια θέσουμε ένα χρηματικό
noo , αλλά όπως μας είπαν οι διοκή
σεις των Νοσοκομείων δεν ενδιαφ
ρονται να συλλέξουν χρήματα , αλλά
κυρίως υγειονομικό υλικό . Ή δη
έχουμε ένα μέρος του υλικού αυτού και
περιμένουμε σήμερα- αύρο ένα ακόμα
συνέντευξη που έχε παραχωρήσει ο
επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας "ΔΡΑΣΗ. K . Κ. Βλάχος , τς
επόμενες ημέρες ξεκνούν διαδι.
κτυακές συναντήσεις για τους μαθητές που ετομάζονται να γράψουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις .
Το Κέτρο Πρόλημης Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας "ΔΡΑΣΗ- με αφορμή τις νέες ε:
διές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί και με γνμονα άντα την προαγωγή 2020, ή μιορούν να στελουν email στην
της ψυχοκονωνιής υγείας της Δραμινής
κονωνίας , σχεδιάει διαδυτυακές συναν
τήσεις (ίype ) για εήβους και νέους co"@HYP ERuNK 'maitodrasi [email protected]
που βρίσκονται στην αναμονή των πακελ, gmail con'gmailH YPE RLI NK "maito:
ληνίων εξετάσεων .
Παράλληλα σχεδιάe διαδιτυακές συναντήσεκς και για τους γονείς των πα διν αυτν.
Στόχος των συναντήσεων αυτν ενα
τόσο η ψυχολογική υποστήρξη τόσο των αυτν των συναντήσεων θα καθοριστούω
εφήβων και των γονν , όσο καιη &αχείριση των συναισθημάτων του άγχους και μνου .
της ανασφόλειας.
οι έφηβοι αλλά και οι γονείς των εφή
βων αυτν που επιθυμούν να συμμετά - κές συναντήσεις.
σχουν σε αυτές τις συναντήσεις ,
μπορούν να επικονωνήσουν στο τηλε - είναι ο Βλάχος Κωννος Ψυχολόγος.
Του θανόση Πολυμένη
/ΕΙΟΝΟΜΚΟ υλικό , μάσκες
και στολές , για την αντιμε
τπιση του κορωνοίο
Covid-19 προσφέρει στα Νοσοκομεία Δράμας και Καβάλας το παράρτημα Αν . Μακεδονίας του
Τεχνικού Επμελητηρίου Βλλάδας
(TEE AM.).
Σύμφωνα με ανακούνωση που
έδωσε στη δημοσιότητα την περα σμένη εβδομάδα η Διοκούσα Επ τροπή του ΤΕΕ ΑM , Τις επόμενες
ημέρες θα προσφέρει στα δύο Νοσοκομεία της Δράμας και της Καβάλας αντίστοςα, μάσκες και στολές προστασίας κατά του πακέτο με μάσκες και λογικά την Πέμπτη θα πραγματοκορωνοίού, εν ήδη έχει ανοςθεί ειδικός τραπεικός λο - ποιήσουμε την πρτη παράδοση στο Νοσοκομείο της
γαριασμός (BAN GR3601408000800002371000440 ) , Δράμας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο ης Καβάλας
μέσω του οπαίου, όλοι μπορούν να συνεισφέρουν στη με - μασκν και χεφουργκν στολν Παράλληλα, έχουμε
γιστοποίηση της ωφέλεος , όπως σημενου .
Για την ενέργεια αυτή του ΤΕΕ Α.Μ., μλησε χθες στον τερα
Πρωνό Τπο , ο πρόεδρος της Διουκούσας Εππροτής Τερόστια τα προβλήματα των πολπικν μηχανικν
κ. Απόστολος Παυλίδης, ο οποίος μεπαξύ άλλων επισημαίνει ότι προτεραιότηπα για όλους μας είναι να ακολου τη στιγμή με τους πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι δεν
θούμε πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμ . έχουν ενταχθεί στπους ΚΑΔ των επαγγελματιν που έχουw
Πολπυκής Προστασία για την προστασία της υγείας, ατο- κλείσει αλλά εργάζονται-τουλάχιστον οι ελεύθερο
μής και δημόσιαςΟπως τονίζεται μάλιστα στην σχετική ανακοίνωση της λεκατάρτισης για τα 600 ευρ .
Δοικούσας Επτρατής του ΤΕΕ ΑΜ -η μάχη απέναντι
στον -οόρατο- εχθρό συνεχζετα , ο πόλεμος δεν έχει ζουντεράστια προβλήματα, γατ πέρα από τους δημόσ
κερδηθεί ακόμ .
Αισθανάμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε και να ευχα ριστήσουμε τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία και το στα 800 ευρ , οι ελεύθερο επαγγελματίες είναι στη θέση
ΕΚAΒ τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους διασ - που τυπικά έχουν ανοςτά .
στες , τους ήρωες πίσω από τις μάσκες, που αγωνίζονται κλείσει με απόφαση της κυβέρνησης, αλλά ουσιαστικά
στην πρτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοίού .
Η βοήθεια του ΤΕΕ ΑM
Μνντας στον -Πρωνό Τύπο- ο κ . Παυλίδης , σημε, ποκρίνονται Δηλαδή, οι Πολεοδομίες , δεν δνουν τα έγ.
νει ότι eμαστε σε επαφή με τς διοικήσεις των δύο Νο - γραφα που ζητούν οι μηχανικοί για να προχωρήσει μια
σοκομείων , τόσο με την κα. Καρατζόγλου στη Δράμα , εργασία . Δεν μπορείς να πας να κάνεις επίβλεψη σε κά
φωνο του κέντρου μας το οποίο είναι
2521030053, καθημερνά από τις 9:0014:00 από τις 21-04-2020 έως και 30-04
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΑΜ.
κ. Απόστολος Παυλδης
ηλεκτρονκή διεύθυνση drasidramalH .
PERLINK mailto:[email protected]
[email protected]".HYPERLINK
"mailto:[email protected]"com.
Οαριθμός των ατόμων ανά συνάντηση
θα είναι από 4 μέχρι 8 μέγιστος .
Οιμέρες οιρες καθς και ο αριθμός
κάνει και λλες παραγγελίες, οι οποίες θα έρθουν αργ Ζηπήσαμε από τον κ . Παυλίδη , να μας πειτιγνεται αυτή
μετά από συμφωνία με τους ενδιαφερό
Εάν υπάρξουν πολλοί ειδιαφεράμενο
θα δημουργηβούν και όλες διοδικτυα
επαγγελματίες. εν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα τη
Όπως τόνσε ο κ . Παυλίδης, "α μηχανικοί αντμετωπί
Υπεύθυνος των συναντήσεων αυτν
ους υπάλληλους και αυτούς που εργάζονται σε εταιρείες
που έχουν αναστείλε την εργασία τους και άρα μπαίνουν
Οι νέα καια έφηβα κάτω των 18 ετν
θα πρέπει να έχουν μια
απλή γραπτή βεβαίωση
συναίνε σης από τους
γονείς ή κηδεμόνες
τους , για την συμμετοή
τους σε αυτές τις συναντήσεις .
γραφεία τους , δεν έχουν
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
είναι κλεστά.
Και αυτό γατί είναι μια σειρά από υπηρεσίες δεν αντα Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
όσο και με τον κ . Κλειτοιτη ποιο εργοτάξιο.
σελ.5η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης .
ηεξέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
M'ENOYME
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
EAMH OMORPATIA
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάναα διλα 6ας αξόπιrα ,
ye avdquómvo rpócaono
vlaç Kouptprox
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
8 6985 643 791/2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα