Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Aέξανδρος
Κοντός :
ATONA
Ήποόμα απδικητ
TOU ayportzoi rouéc'
ΤΗ ΣφΘΡΑΚΗΣ
TETAPTH 22 AIIPIAIOY D- Ap qeiian S46 Eceç: 370, 0,50 ETPA -1 MAKEAOMMAT 4 6IM EANOHO SAIOITI
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
Heşdalooy rou xopovoioi nponadei aaopálee
στους πολίτες , να πolος λήγοις. Μαξί με την ανo.
yey yua enigneva oe vyeiovouxó vhaxá, syki ory oy ov poregeuorjrow rov kitovv o zolireg aradeizvierau n eráigzzia ox ogroutra xarawadurızá
ryatki, idrarrégas oe vyverrá xar opalý
rodkgua.
KAOHMEPINH
E O H ME-PI
XEAIAAS
Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης
"Η χαλάρωση των μέτρων
δεν σημαίνει το τέλος της πανδημίας.
Τίποτε δεν έχει κριθεί οριστικά"
Η υγειονομική κρίση
στην περιοχή μας σταθεροποιείται
Ενωση Ιατρν Νοσοκομείου
και Κέντρων Υγείας Εάνθης:
"Με το βλέμμα
στην ετόμενη μέρα"
Το ελενταίο χpονικό διάστημα η νειονομι
"e gorius enLTIEKTIj tyv awyen e eyuatRoraχή χρίσηη oυν πrpυχή μας οτθερατοιείτε , Η οη tbo euruτηρίου για την τέλεoη του PCR. Ο No
Looggoxia zivu rilgavom, H navdnjuia drv Hdç Zaving peted pégn evjuega 30 denxi xeeiopaτα σε λιγότερα από 500 επιχρίσματα που λήφθη καν
έχει τεθεί αχάμη υπό πλήρη λrmo, έχουμε
δρμο μπροστά, κάνεμε όμες ημντκ pήμα στο oooκομείο μας, ταν ο εξετάσεις σε dλλονς Νο
μούς με λιγότερα κρούσματα είναι αναλογικά πολλα.
πλάστε Δεν μποςεί να εξαρτόμαστε συνέχα από
ΛΙΔΑ pγαστήα Αλεξανδρούπολης και εσσαλονίκης."ΣΛΑ
τα, χερδίoαμε ρόo .
Σε καραντίνα δύο οικισμοί
στο Δήμο Μύκης
Ερωτήματα προς το Δήμαρχο Ξάνθης
"Τια ποιο λόγο υπάρχουν τόσο αυστηροί περιορισμοί
σε μία περιοχή που δεν έχει κρούσματα
σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινσεις;"
Σε κυuντίνα 14 ημερν τίθεντυ Ζουμπουλι κυ.
Agνασύτ του δήμου Μύχης στην πεμφεerακή ενoτητα Ξάνοης λόγω αυξημένων κρουσμάτων Coid-19.
Την ανακοίνιοση αυτή έκενε κατά την ενημέρωση
της Τοίτη5 ο Σοτρn5 Ταouς uντί του Νίκου Χαυσς εισόδους και εξόδους του οεισμού
4ον lioa η ανεγαιότητα και ποιος δημόσιος bυd , o οποίος βρίσκεται στο Κανίδu
νγειονομικός φορέας εισηγήθηκε την με τατροπή
TOU Khroroi yupwompiov 0. Auougidng or fonen-Javioiv bereóv u drertew mgorauárov ora dlo zeueή υγovομιή μανάδα: Σε ποιο στάο βρίχrτα υατνο ο κύpιος Τοιόpας!
η προετομοία του
Ti eğoriaouó éxere ngopnbevrei;
Η ανάγεη αντή προέκυψτ μετά την ανήγνειση πολΘα απαγοφεύε ται κάθε είσοδος και κάθε ξοδος
από τα δοχοιά.
Ο δήμος, θα αναλάβει την τροφοδοσία τον 250 καΨΗΦΙΣΜΑ-AΤΜΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
TOixuw Tuv dio oeouiv.
"H Edvty egaxokonoet evi czionpa dev undegoev
κρooματ άτος ανepέρετα rό τους επίνημους φορες
πως υπάρχει επιδημιοογικό φορτία , εν έχει περορ .
ομούς που δεν υπάρχουν αλού στην Ελλάδα . (0 .
0s00 επόμενης).
yon zon ézei zepopopó xundanpopiag 20.00-08.00 Ezó
μενης εuς και 270 .
Ilova de dopéva paç éynaoav oe avró tO onpeio;
Εφόοον η κρίοη οω εoηζομένων ατ Ενρτη, owν
yourymin anó Tovgwia, avruenaniomper omona, xOog o
λόγος της ουνεχζήμενης φησης καραντνας που έχει η
πίδη , ότεν μάλιοτυ και ο οοασμος των Ρομά εiνα κα XPONIA
ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΞΑΝΘΗΣ (s τό xρομrn
IIOAMA
κ. ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΕΙΠΕΛΗ
Η Ξάνθη με τα μηδενικά xgοuoμaτα , eχri περριαμό
Κύριε Δήμαυχε μετά από απαίττηση εκατοντά- υxίοφορίας από ns το ktbu aς ns Τo επoμενο
δων δημοτν , ouς wυταθέτουμε το ποραχάτο κεί - πpoί μέχι κoι τις 27 Απριλίου Υπάρχει ανάρκη να ανα
pevo xu epotáore:
1ον Γa noιο λογο nάoχουν tόoο αυστηχοί πε- μς Aντό σημαντι ότι δεν ισγίουν πε μηνύματα 45 και
Quopiopol oe pia nEQuoyri nou dev tyen ngoiquara 6 io ovyenoueva tu pyvipana ya florjoerr ow cnin
σύμφωνα με της επίσημες ανακονσεις;
Ponáur uag zau ouperigate or odonrijm ue aownon i pna pe to xanonido evi ya nv undkouxn
tov Yyımongyó Ilgooraoiag Tou Ikolim K. Xngoa Eada ogicn ono 15 km cenó ov nino sanoxiag, deiJui un Tov Evnjurgióoute urxlernopeveN Tav thigUN tuvon xetotxing , omy zeguogri Ts Bdvinc e a undeviγια ηην καtorεη mυ επιχοuτεί στο Λήμοενης , κά xpoσματα ( mvξουμε αυτό ) η mική αoτινομική
2ων Πόσα καταγeγαμμένα xουuμαπε έχει ο
Δήμος μας ανά γουρεφική περιοχή;
3ον Για ποιο λόγο, εν δεν υπάρχουν θετικά μηνύμαπα, τποτθεται πως με Αoνυμκή Ταυτότητα εί
κρούσματα στον οκμό του Δροσερού
RIVEÇOUV we Unigyovv pakka mg aoivouiag
χονοθεί κάn για την δημόσια υγεία, την υγεία or
(4. w έeι ανοάβeι ο mπικός Δήμος, δεν ωχίouv οι
erÉc (5) ewi to woipego 6, nou anoreiei nv agooomxj
oρχή κάνει αισmρές συοτάσεις να είναι μόνο γίpω oτο
πφύγωνο κατοxiας Επίσης παρόη έyoυν ανaοταλεί τα
οaι καλυμμένος. είo
VOURVOUKELI
(Συνέχεια σηη οελoα )
Estate

Τελευταία νέα από την εφημερίδα