Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
fM.Σάββατο
Απριλίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική ςημερίδα Διακηρίζευν Δημοηρασιν)
Ετος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7041
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX :2310 9522333
Τι ισχύει για
τis ασφαλιστι
κέs εισφορές
εργαζομένων
σε Δημόσιο
και ΟΤΑ
Ανοιξε η πλατφόρμα
των 800 ευρ
για τουs επαγγελματίες
- Αναλυτικές οδηγίεs
Ανοιξε η ηλεκτρονική
πλατφόρμα στο myBusinessSupport
την υποβολή αιτήσεων
από τους επαγγελματίες , τους αυτοαn .
σχολούμενους και τις
επιχειρήσεις που απa .
σχολούν μέχρι 5 εργα .
ζόμενους. όριο που κής (ιΚE ). Θα πφέπει οι
πρόκειται να αυξηθεί επαγγελματίας ή η επ στα 20 άτομα-προκειμένου να λάβουν την
αποζημίωση
σκοπού των 800 ευρ.
Αναλυτικές οδηγίες Κωδικό Αριθμό Δρα.για τους όρους και τις
προϋποθέσεις υπαγω.
γής στην πλατφόρμα φόμενους στον πίνακα
εξέδωσε η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσό.
δων (ΑΑΔΕ) , Ειδικότίες ή αυτοαπασχολού.
μενοι ιδιοκτήτες ατομικν ειχειρήσεων ,
επιχείρηση με
μορφή ομόρρυθμης,
ετερόρρυθμης
ρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή
ίδιωτικής κεφαλαιουχyia
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων, Γιάννης
Βρούτσης , εξέδωσε
εγκύκλιο που αναρτή.
θηκε στη "Διαύγειαν
και έχει θέμα "ασφαλιστικές εισφορές κυριας σύνταξης των
μισθωτν που υπά
συνέχεια στην 11
εταχείρηση να έχει έδρα ή
μόνιμη εγκατάσταση
ειδικού
Ελλάδα και
στην
ενεργό στις 20.03.2020
στηριότητας
έναν από τους αναγρα.
χική δήλωση φόρου ει .
(ΚΑΔ)
νων που ισχύει ως προ400 ευρ
σε μη επιδοτούμενουs
μακροχρόνια
ανέργουs
σοδήματος φορολογι- υπόθεση για την την
κού έτους 2018 , είναι καταβολή της αποζη .
της
39162/16.4.2020, eiTe
ως κύριοή ως δευτερεύοντα του οποίου τα
ακαθ άριστα
ΚΥΑ μεγαλύτερα , από τα
ακάθάριστα έσοδα ου
αντιστοιχούν
ΚΑΔ
20.03.2020. Σημεινε.
ται οτι το αντατο
όριο των 5 εργαζόμε.
μίωσης ειδικού σκοπού
επιχειρήσεις
αυτές θα ανέλθει
στους 20 εργαζόμε.
νους σύμφωνα με τις
νεότερες ανακοιν
συνέχεια στην 10
στις
στον
κύριο
τερα:
1.Δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης είναι έσοδα, όπως αυτά προ ελεύθεροι επαγγελμα - κύπτουν από την αρ στις
Δημοσιεύθηκε η από
φαση για την χορή.
εφάπαξ
οικονομικής ενίσχυ.σης ύψους τετρακο σίων (400) ευρ σε μη
επιδοτούμενους μα.
κροχρόνια ανέργους
η οποα προβλέπει :
Με γεγονός ότι από
τις διατάξεις της πα
συνέχεια στην 2
Στο μαξιλάρν
των ταμειακν
διαθεσίμων
καταφεύγει
η κυβέρνηση
γηση
Σελίδα 9