Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
tMΠαρασκευή
Απριλίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgnμερίδα Διακηρύξεων-Δημοιραστν
Έτος 23ο
Apie. QÚA.: 7040
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 952 2333
Ανεργία
από 26 έωs Φοροήοyικές δnλσειs 2020:
31,6% Aóyw
κορονοΐού
Πs θα ει σπράξετε
την επιστροφή φόρου
- Ποιοι θα πρέπει να υποβάλουν φέτOs φορολογική δήλωση
Σημαντική επιδεί νωση του δημοσίου
χρέους θα προκαλέ σει το τρέχον έτος η
πανδημία του κορο νοϊού, ωστόσο το
2021 αναμένεται ανά .
καμψη της ελληνικής
οικονομίας, σύμφωνα ρολογική τους δή - λωσης του δικαιούχου
με την ειδική έκθεση
του Γραφείου Προ-.
υπολογισμού
Κράτους στη Βουλή
συνέχεια στην 11
Η αυλαία των φετι.
νν φορολογικν δη.
λσεων άνοιξε το
απόγευμα της Μ.Τε.
τάρτης στο Taxinet και
πλέον
μενοι μένοντας στο
σπίτι έχουν το χρόνο
να υποβάλουν τη φοκάθε δήλωση, που υποβάλλουν, καθς η
γνωστοποίηση του λογαριασμού πληρωμν
( του αριθμού ΙBAN)
μέσω ηλεκτρονικής A
τησης/Υπεύθυνης Δή.
ογική Διοί.
διενεργείται
ορολογού
λωση.
Συνήθως οι πρτοι
που υποβάλουν δή
λωση είναι όσοι ξέρουν ότι η Εφορία θα
τους επιστρέψει φόρο.
Όσο πο νωρίς υποβάλουν τη δήλωση τόσο
πιο γρήγορα θα λάβουν την επιστροφή.
Μάλιστα φέτος δεν
απαιτείται η αναγραφή
από τους φορολογουμένους του αριθμού
ΙBAN για την επ στροφή φόρου σε
στη διαδικτυακή πύλη
www.aade.gr TO Taxisnet, και χρησιμοποιεί
ταυσυνδέεται
όλες τις φορολογίες.
πύλη του Taxisnet θα
πρέπει να περάσουν
υποχρεωτικά φέτος όχι και αποκτά πραγμα για να υποβάλουν τη
φορολογική δήλωση δημα.
του 2020:
Κάθε φυσικό πρό σωπο , εφόσον έχει την
κατοικία του στην Ελ
λάδα , έχει συμπληρ
σει το 180 έτος της βολή δήλωσης φορο .
λογίας εισοδήματος σε
κάθε περίπτωση .
Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για
δήλωσης
μόνο όταν αποκτούν
οι φορολογούμενοι πραγματικό εισόδημα
οι οποίοι έχουν κάνει φορολογούμενο
οποιονδήποτε τρόπο
( πχ. βάσει κλίμακας ή,
συνέχεια στην 10
ηλεκτρονική ηλικίας του , ανεξάρτητα από το αν είναι.
εξαρτμενο μέλος ή
Από τον Μάιο
το όφελos
για όσουs
πληρσουν
εμπρόθεσμα
τον ΦΠΑ
τικό ή τεκμαρτό
υποβολή
έναρξη εργασιν ατομικής
υποχρεούνται σε υποεπιχείρησης,
e-EOKA:
Νέα παράτα ση
υποβολήςs
Αναλυτικν
Εναίος Φορέας Κοινωνκής Αοφάλισης
Από τις φορολογικές
υποχρεσεις της 1ης
Μαίου και μετά θα
, όφέλος από
την εμπρόθεσμη κατα.
βολή του ΦΠΑ ( έως
τις 30 Απφιλίου ) όσες
επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
πλήττονται από την
κρίση.
Περιοδικν
Δηλσεων
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9