Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
MEAOI THE AFIPPFAEP
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
TENIKH
17 ΑΠΡΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 4
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΟΥΛΛΟΥ 12492
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6- Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Τισυζητήθηκ στην τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκημε Τους κατασκευαστές
RESTART MΕ ΜΟΧΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
Λαγκάρντ:
Η ΕΚΤ Προcτοιμάζεται
για μεγάλη ύφεση
Γ.Στουρνάρας:
Χρειαζόμαστε
κοινή δράση
TEKT xgoerenpaerm ya peyday yeon ergv eHongiv nan Nvion rov sanbugeoped, rouldporov
σε οχό στάδιο , είπε η επeαλής της ΕKT, Κοιστίν
Λαγκόν , -Τα σεχμενα oυνομικά δεδομένα στην
evgeivn xan deuitrge va spóogara azorekéopara
cgeviv égovv agzien vu epgaviovv ngetogavi atá
on vnodeuevéovtaç peydan ovgeievuon ng xugayeryis
wubiç a regria Edelvuon orny eyeed reyeoiaga, eπε η Aupόν Η ΕKT θ δεgενή όλες τς εογtς
και τα ενδιχόμενα για τη στήρξη της οιοονμίας, ανίpe
ee xugaxrngond, evi vénor én e mgóoyates dedong
aολιτuκής βοθησαν στη βελτίωση τwν συνθημν , Οιχε
vrqusés roáxetes frov evudáfe ovtonouévn beáon
μα την ενίσχνση της ποροχής 0ευστότητα
στην Ε.Ε
"E" ro noiue nquveVepiloyu elre ndn dalo,
αντό nou χpeιαόμοστε στην
Evguian eiven oev dpdon,
vreroapten pe dlaiong tov
η σημοσία των κατασκευν για το otart της οικονομίας αλ .
ά και ένα μήνυμα ενότητας στις επιχερήσεις του κλόδου για
να εξοσφαλιστεί η ομαλότητα στα τεχνικά tpyo , περιαλάμβανε
η ηλεδιάσκεψη που πραγματοποήθηκε μεταξύ Του Πρω0υπουργού , Του υπουργού Υποδομν , αλλά και εκπροσπων Των μεγαλότερων ομίλων κατασκευν και του TΕE ΓEΚ TΕΡΝΑ κ , Μυτλη
ναίος ,Ελλάκτωρ , AΒAE).
οκ Μητσοτάκης ίδεξε αποφοσισμένος να προχωρήσ σε θεσμ-.
κές παριμβάστις που θα βοηθήσουν τον τεχνικό κλάδο να ανεβάσει
Orpopts.
Οστόσο ο Πρωθυπουργός για το θέμα των ενστάσεων ήτησε την
συμπόρευση και από τις πίντε εταιρείες.
Οι εκπρόσωποι Των εταιρειν τόχθηκαν υπέρ της συμμετοχήής του
δωτικού Τομέα στα tpγα με την ενίσχυση του θεσμού Των συμπρά
ξοων (ΕΔΙT συζήτησαν ην επέκταση των συμβάσεων παραχρη
σης και την ενίσχυση με ρευστότητα από Τις τράπεζες .
Για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσνο και πορεμβόσς στην ΕΕ έχα
μελήσει καιοκ. Καραμανλής .
Το υπουργείο , εμpανίζεται έτομο να προχωρήσει και να επmοχύ .
να ς διαδικοσίες , να αναθεωρήσε όπου απaτείτα τον 4412 (σ.σ
τονόμο για ης δημόσιες συμβάσεις) με κάποις αλλαγές που πapoυ
σιόστηκαν χθες αλλά και να επανεξετόσει με Την Ευρωποίκή Επmτροπή ητήματα μη συμβατν κρατικν ενισχύστων, προκειμένου
να ξεπεραστούν χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διοδικοσίες
etong «Financial Timess, e r.
Irevgvágas.
Le dglgo ns eargebag avaφορικά με την αντpωση της
EE xa xvgleng ron nọénea va
aρό με δεδομίνη και την
extiunon roe ANT na tnenta
Η Ε.Ε θα χρειαστεί
nερισσότερα από 3 τρισ. ευρ
του δμοσίον χρious στην
ivn oro 97,4% toe evolarο AΕ nαι στην Ελλάα στο
TMA sequoodótega zernara and 3 rgao. Ba zonaLorei ve todévn n EE ya ryy evdogeon rev ovveπειν της πανδημίος στην ετpωπίκή οομία εκτίμησε η llρd δος της Κομισυόν. Μιλντας στη δεύτεpmyη
quaej okonana tov Evgenaixoi Korvoforlion, n Oveoovia dov Ntre Adev avagdoonE ETeveis ore pérea
πoυ έχoν pθεί αnό την Κομσόν α επεσrανt όn
τα μέτpα πον έχuν ληηyθεί αnoτελούν την πλον εντυ
zunej andvrnon oe nayabajuo enizebo, -Telmiç da
raooτoύv πολύ περοοότερα , είπε η Πρόδop, τον
ντος πάντος όι ο επόμενος προίποομομός της ΕΕ &
civan euagoolepags x a axoreléoa to fannó egraλείο ια την κνηoοποίηση των επενδσεν που θα ανα
oretyouv v ardoreon
200% rov AEI, Ox Erovgvd(os ov όι είναι απόλυτα
avaynaio vu beareytel tenregu er tóoo norevoés zumeois na ryv ounevopla éaug
eivan on retzovtepxn yéeven
κρίση πον αντιμεττισε η Ε
Jábu.
ΟΑΕΔ:Στο 1.13 εκαι
οEEYρCμμένοι άνεργο.
Πιση 2.49% στο τζίρο
Iης βιομηχανίας
ΑΑΜΗEΕπενδύσεις 2.5 δια.
για ΑΠΕ στανησιά
Mnoi avtnon orong avégyous xaraygáyeras vo O enós Aeierns Kiedov Egyamuiv on Bkopnga Tov deuo ms avánrutng era vind tov Aryaiov
(yrwv niexrgonagarywyis anó Avaveeiopeç Iln-Μάρτιο σε σχέση με τον πρσηγούμενο μήνα. Το
via (evvolo lquag wa eturegexs ayogág) rov
ovvoko ruv eyereunévv avégrev, pe verigeo rv os opgovagtoe 2020, er erquonpe rov avrioro vés Evigyesaç ovvolanis eynareoruévng egéos éve
χο δείκτη τον Φβροοpίου 2019 , ποουσίασε μείοση των 2400 MW ανoύγα το 10ετές πλάνο ανύπτυξης τον
Ebvexos Deorijuarog Meragogis Hirxrgexjs Evéeγευος na την πεpοδο 021-2000. Σύμηωνα με καράγο .
ντες της αγυρός νπολογξουν το ύψος των επενούσεwν
ανοήτηση εηγοσίας, για τον μήνα Μόρτιω 2030, ανή
de oe 1.071A09 dropa, vépgava pe ta orogela tov
OAEA. Evveland, on eyereuuévon évegyn avijav
or 1.131.646 axó 1.130.479 to rfgováquo.
2.46%. Ο Γrvκός Δείκτης Κύκλου Εgγoσoν στη Βo
μιαανία του μηνός Φεβρουαφίου 2020, σε σύγχση με
τον αντίστοχο δείχτη τον Ιανουαρίου 2000, παροία.
eginov ora 2,5 bo.
9* 772529 030158