Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
tM.Πέμπτη
Oικονομική
Απριλίου
Κκδημερινή οικονομική ειδική εgτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7039
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εξοικονομν
με μηονο Τρίμηνη επιδότηση τόκων
για τιs εΠ ΙχειρήσειS
σε Παλιά
ακίνητα
Ανοίξε χθες, Τε.
τάρτη , η ειδική πλατφόρμα
ήληροφοριακό,
στημα Κρατικν Ενι .
σχύσεων ( ΠΣΚΕ) για
την υποβολή αιτήσεων αναλογούσα εισφορά
από τις μικρομεσαίες
ειχειρήσεις που πλήττονται από τα περιορι - επιχειρήσεων και δη
στικά μέτρα για την
αντιμετηση της πανδημίας , στε να λάβουν με τη μορφή
επδότησης, το σύνολο
των τόκων των ενήμε.
ρων δανείων τους , για
τρεις μήνες (ΑπρίλιοςΙούνιος 2020) .
Το μέτρο ενίσχυσης
των ΜμΕ με ενήμερα βιβαστεί
θα είναι νέες, δηλαδή
με δραστηριότητα έως
5 έτη.
ΣύΗ επδότηση καλύπτει
τους συμβατικούς το .
κους καθς και την
331450
Τους τρόπους με
τους οποίους θα επι.
δοτηθούν ενεργειακά
κατοικίες nou κατα σκευάστηκαν πριν το
1980 και υστερούν
τόσο σε εξοικονό μηση όσο και σε ενερ
γειακή
έπεξεργάζεται
υπουργείο Περιβάλ λοντος ,
Στο πλαίσιο τού να
εναρμονιστεί η χρα
με τους στόχους της δάνεια χρηματοδοτεί- πλησης .
του ν.12875 των δα νείων τν επιλέξιμων
επιχειρηματικν δανείων τακτικής λήξης,
ομολογιακν δανείων
και συμβάσεων πίστω
σης , περιλαμβανομέαπόδοση
- τιτλοποιημένων δανείων και Πστσεων,
- δανείων και πιστ
σεων που έχουν μετα1. Λήπτες της ενίσχυσης , δηλαδή εταιρείες
που μπορούν να τυχουν δημόσιας χρημα
λόγω ακές συμβάσεις πρέπει τοδότησης στο πλαίσιο
υπερημερίας , εν δεν
είναι επιλέξιμα κοινο
πρακτικά δάνεια .
Οι σχετικές δανει.
Τονίζεται ότι τα δάνεια πρέπει να ήταν
ενήμερα στις 31 Δεεν το συνολικό ποσό κεμβρίου του 2019, δη .
να έχουν συναφθεί και της δράσης , είναι M
οι αντίστοιχες χρημα - κρομεσαίες Επιχειρή.
τοδοτήσεις πρέπει να
έχουν χορηγήθεί πριν
από την 1η Απριλίου
ται με 750 εκατ. ευρ
από το Πρόγραμμα Δη
σεις , ανεξάρτητα από
τη νομική τους μορφή,
οι οποίες στις 19 Μαρ.
τίου δραστηριοποιούν .
ταν στους επλέξιμους
τομείς δραστηριότη.
τας (ΚΑΔ) . Πρόκειτα
για εταιρείες που απασχολούν έως 250 ερ
συνέχεια στην 10
UnQiaKń Hooiav Enevõudewv,
σύνταξη
που θα λάβει μία επχείρηση δεν μπορεί να
του 2020.
Οι δικαιούχοι
Οι βασικές προϋποθέ.
σεις συμμέτοχής των
επιχειρήσεων που υπο βάλλουν αίτηση είναι
οι ακόλουθες:
υπερβαίνουν τις 90
υπερβαίνει τις 800.000 ημέρες με σημείο ανα.
φοράς την 31η Δεκεμ .
2019.
Σημεινεται ότι δεν
τόκοι
- Με ένα κλικ από
τον Ιούνιο
ευρ . Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθούν 100.000 ΜμΕ,
εκ των οποίων οι 5.000 καλύπτονται
βρίου τυ
Ποιοι
Ξεκίνησε η πλοτική
λειτουργία της νέας
διαδικασίας απονομής
σύνταξης
"ΑΤΛΑΣο στον 0
ΕΦΚΑ, ως αποτέλεσμα
του ψηφιακού μετα.
σχηματισμού της χειρ δγραφη ς
διαδικασίας.
Στο πλαίσιο αυτής
της πλοτικής λειτουργίας εντάσσονται δύο
συνέχεια στην 2.
μακροχρόνια
άνεργοι
δικαιούνται
επίδομα
400 ευρ
κύριας
Σελίδα 9