Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
ΜΕΛΟΙ ΤΣ 6ειΡΡ
M. ΠΕΜΠΤΗ
TENIKH
16 ΑΠΡΜΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΟΥΛΟΥ 12491
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ οικΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛAΙΟΛΟΤΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Έρευνα ΓΣΕBE, Πρόβλημα ρευστότητας στο 70% των μικρν εταιρειν
1 ΣΤΙΣ 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ
Η Κομισιόν μπλοκάρει
τη χαλάρωση των μέτρων
Πρωτογενές
ηλεόνασμα
595 eKaT.
το a3 μηνο
Ηpγή στην eμαλύτητα είvuι nολύ μακp&.
Labeoia , με στοδκά βήματα που δοαφέουv από.
ripα σε χiρα nati xάθε κράτος βρύσκεται σε διοφορεn .
οό σημείο mς τανδημίας ,
Αντό είτε η Πρόρος της Κυμισόν Ούpooλα Φυν Ντp
Mev, aov pai pe tov ledebgo vov Evgaxoinoó Leyforlov nogovolnoav rev -giern nogelag a nyv odo ané
v wagavriva.
ογνές πλεύνουμα 596
exar. evgi nagovolaoe
• ngoonolanapds ore rolanvo lavováguog - Mégnog 2020
έναντι στόχον nα noωτογινές
Aróvaopa 426 ezer. evge. to
διο διάστημα πέν το no
τoγενές πλεύνοσμα ανeρχύταν
egoogeopá, 1 Kopuovdv ngonbonoiqoe ón andan na pua
στοδοακή δοδοκαοία dpης tων μέτρων ανaπόpενκτα.
oderrei or avnym rerv viev neganrdoewv mgovolod xan
ATegei va ngonakdon solaraj agorg. Kan rónor
δι η απάντηση είνoο συντονσμός
AaS Aaapdoynt na Aon lreal kape maglondo Spgny
or 1,43 do, evgei.
Ο Σεντένο δεν αποκλείει
τη χρήση ευρωομολόγων
Αυτό πpoύπτα uno τα στον
xela yna ryv negela enreong
του κρατού nρnολογσpού
oúpgeva pe te onelu ya ry
Reglodo rov lavovagion - Magviov 2020, ugundtere a
deppa oro oegyne voe ngaτοού προθολογισμού (γενκή
κτακτη tρευνα που πραγματοποίησε η IΜΕ ΓΣΕBEE, αποσκοπεί στην καταγραφή και εκτίμηση των εππτσεων και
της συμπεριφορός των μικρν και πολύ μικρν επιχειρήσυων (0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες αποτελούν το 99% των ελ .
ληνικν επιχερήσεων και προσφέρουν το 80% των θίσεων απα
σχόλησης στον ίδιωτκό τομtα .
Τα βασικά ευρήματα της iρευνας είναι τα εξής
Η στις 10 επιχειρήσεις, που συνεχίουν να λετουργούν κατέγρα
Ψαν μεωση του τpου Τους
7στις 10 επιχειρήσεις, θεωpούν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα
που θα αντιμετωπίσουν μετά την άρση των περιορστικν μέτρων
θα είναι η έAλειψη ρευστότητας
1 στις 7 επιχειρήσεις ( περίπου 100.000 ) ενδέχετα να κλείσουν
μετά την όρση των περοριστικν μέτρων
9 σης 10 πιχειρήσες θεωρούν ότι η προστασία της πρτης
κατοικίας θα πρέπει να επεκταθεί για Τουλάχιστον 6 μήνες ,
Hteboon novot zetovg eiva pua mtuvij andvenLon Ts evgeçivs onv éatery waráoran nov
ézn bnuoverybei pe rov xogovoió, dipanor o ngóeboos
rov Eurogroup Máguo Levrévo er ovvévrevti vov ory
Corriere della Sera.
Ynégze pun ngóruog vu zepenoeei e cvgunuinig
mgotzoioynopig nan pía va enlotei novó zefoç. Kan n nia
δεν αnολεία την άλλης, ανέφερ ο Eεντένοερorηeiς εάv
ETogodv va cabobodv evgeplarya.
Ο Σεντένο δηλοσε ότι αντό το μέpος των κεφαλaίων που
evgui évaven orógov yna Gleype 1,782 dio, evpi nov égen neληγθεί γnα το αντίστοιχν δ
dernua tov 2020 ornv en
τιχή έθση του lρmλοn
μού 2030
νυμέες τους πρέα να είν διαθέσιμα s τατλη της άνο
ts ý ng agzés vov wakananquet.
Συμφωνία Σαββίδη -ΤO
για Το ΠόρΙ Καρράς
Ζητούνεvίσχυση
Ιωνμεταφορικν επιχειρήσεων
Αεροπορικές
Στα 314 δισεκ δολ.η ζημιά
Tr xur' agzds evppevia pa n perailon rov Ouovoaj eviogvon rev perogoquiv engengndpto Κagpός στην Bettertα lovestmcnts του ομί
λου Σαβη σαoίvoε στο Χρηματιστήριο η Τεχν
x Okeunaxti (TO Investment Holding).O1 déo xiφές ήpθαν σε καr' aodς ουμφωνία, που προβλέπει τ
unpa 205 enar. E vriv, 53 enar. Ou dearrlov na
ryv axoninguani vnogoreiorav rou tevobogriov.
γεrμμενες απολειες nα ις σερoποριές ετα
deς από την ξάπλοση της COVID-19 έχονν aν
σεων ητούν αιδιοκτήες φορτηγν Α.Χ.Το Συν
δεκάτο μετοορiwν δηλνεα πως το μεταφορoό έγγo ηθeί στα 314 δισεατμμύρα δολάρια . Η τλενταία
peridpe oe noooré áve tov 70%, exonpaivevros
ordao seg av xa vargese aveyviguon rov ngofa
ματος από την πλευφά του κάτους και τους σνμπερ
Dafe orovg KAA, avtó eíva sgoongevij kvon sm dev
evryueruniga te neopanaa.
neopievn Enuáv ng Auetvots "Eveons Argoperayoοόν (ATA) νeι α ημένη σε σύroση με την aρ
βλεψη δμάν 252 δισεκατομμυγίων δολαίων πον έp
νε στις 24 Μαρτίου και αντιpοoteι ποσοστύ μεία
ong 55% ora enpad tooba.
I IDIOE0 , 6ZSZu 16