Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
lt Βρντής- Νκόλαος Καραθάνος 1951-197Η* Βoκτήτρια - Εκδότρια Σταυρ ου 1. Ετολιανή
APAMA, M. IEMIITH 16 AIPIAIOY 2020
Ilepiobog B' (1974) Ap. giAlov 6880-12.095
0,50 €
Τηλεδιάσκεψη Βορίδη
με αγρότες και κτηνοτρόφους
Επιστολή Κτηνοτρόφων ΑΜΘ
στον υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Η κρίση του κορωνοϊού.
Η αντιμετπιση
και η ευκαιρία
για περηφάνια .
Συζήτηση για τα προβλή ματα
του πρωτογενή τομέα
Να στηριχθεί
η ελληνική κτηνοτροφία
με άμεσα
οικονομικά μέτρα
NOIMANTOPIKH
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
στην εποχή του κορωνοίου
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Χρήστος Γκόντιας: Να στηριχθεί με
κάθε τρόπο ο Ελληνας κτηνοτρόφος
Γράφει ο Μιχάλης Τάσσου
ΠΑΥΛΟΣ
Διαμαρτυρία Επιμελητηρίων ΑΜΟ
προς Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Εξελέγη κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας
Το φαινόμενο της πλη σης
ειδν που δεν είναι πρτης
ανάγκης στα σούπερ μάρκετ
Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής
του Φεστι βάλ Ταινιν Μικρού Μήκους
Δράμας ο κ . Γιάννης Σακαρίδης
Διαφωνίες για αδιαφανή διαδικασία από τηις παρατάξεις της αντιποΜτευσης
Θετικά ψήφισε η δημοτική αρχή και η παράταξη Project Δράμα 2020 και αρνητικά οι πα ρατάξεις Πόλη + Ζωήν Κκαι Αυτοδιοίκη ση Πολιτν
HΑ ΑΘΕΜΠΟ ανταγωνισμό συνεχή κτική αυτή συνιστά αθέμπο ανταγωνισμό
ζουν να μιλάκε τα Επιμελητήρια Αν καιπροκαλεί σοβαρές eππτσεις στις με
Μακεδονίας-Θράκης , για άλλη μα κρομεσαίες επχepήσεις της χρας , οι
φορά , με επιστολή δαμαρτυρίας που ατοίες αποτελούν τη βασοαή πηγή εισοαπέστειλαν προς τον υπουργό Ανάττυ- δήματος χλιάδων νοκοκυριν και προξης και Επενδύσεων κ . Αδων reωργιάδη. σφέρουν πολύτιμες θέοεις εργασίας
Και αναφέρονται στο ήτημα ότ, εν έχει
απαγορευθεί στους ελεύθερους επαγ- ρόμενα φαινόμενα και η καταστρατήγελματέες να πωλούνται είδη ρουχσμού , γηση των περιοριστικν διατάξεων του
υπόδησης ηλεκτρονικές συσκευές και Υπουργείου σας από τις υπεραγορές
άλλα , παρ όλα αυτά, στα σούπερ μάρκετ eπιβάλλεται να σταματήσουν άμεσα.
αυτό δεν έχει σταματήσει
Τα Επιμελητήρια Αν . Μακεδονίας-σκονται στο καθεστς αναστολής λε
Θράκης επισημαίνουν ότι επβάλλεται η τουργίας θα οδηγηθούν στην οριστική
αποκατάσταση της αδάας που συντελεί - διακατή της δραστηριότητάς τους αφού
τα σε βάρος των επηχειρήσεων αυτν οι ανάγκες των καταναλωτν ικανοπο και ειδοκότερα να υποχρεωθούν τα σου - ούνται εν μέσω της υyeoνομικής κρίσης
περμάρκετνα αποσύρουν άμεσα από τις από τα super market
προθήκες τους τα ετίμαχα εμπορεύ Του θανόση Πολυμένη
και στη συνέχεια να επλεγεί με κριτήρια ο
ΤΗ διαδοκασία του κατεnsiyov.
Καλλιτεχνοός Δευθυντής .
MToç eteAEvn TENING TO npul ms M.
α εκτρόσωποι των παρaπάνω naρατά
ξφων καταψήφισαν την πρότοση της δημοτκής οpχής για την πρόσληψη του κ.
ΙΤετάρτης 15 Απρίoυ , ος Καλ
λτεχνκός Διευθυντής του Φεστβάλ Ταwν Μικρού Μήκους Δράμας ο κ. Γάνης
Σακαρίδης.
Μετά από κάλεσμα του προέδρου του
Διοκητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού
Οργaνσμού-Φεστβλ Τανoν Μικρού
Μήκους Δράμας κ Πργου Δεμερτζή, το
ΔΣ. ουνtpίoσε χθες στις 10 το πρωί
μέσω τηλεδάσκοης κα μετη
του κατεπείοντος , με τα παρσάτω θ
ματα:
1. Πρόσληψη καλλτεχνκού δευθυντή
Φεστιβ Τανν Μκpού Μήκους Δρά
Όπως αντυλαμβάνεστε, τα προαναφe
Σακαρίδη .
Kará mkeroun pia
Κατά τη διαδικασία της συή τησης, οι δύο
πapanovu napaτάξεις καταψήφιαν την
πρόταση της δημοτικής αρχής να ν ει
λογή του κ Σοαρδη, εν η παράταξηPro
α Δράα 2020, σημε Ιωσε όι δίαφωνεί και
αυτή με τον τρόπο επλογής, Πap , όλα αυτά
ψήφισε την πρόταση, μετην ατιοογία ότι το
Φεστβάλ δεν μπορεί να μείνει ακέφολο για
Αλλως, τα καταστήματα που σήμερα βρ
δαδοσία
μεγλο χpoυκό διάστημα.
Αναλυτικότερα , σε δήλωσή του στον
Πpωνό Τπo , ο δημοτκός σύμβουος της
nepάταξης Proect Δράμα 2020- κ . Χρυσοσύμβοση έργου για τις ανάγκες του Φε Οκ.Γάννης Σοκαpίδης είνοονέος χpίδης, ως εκπρόσωπός στο Δ.Σ. του
στιβάλ Τανν Μικρού Μήκους Δράμας Καλλτεχικός Δευθυντής του Φε Πο.Φ.Τ.Μ.Μ. σημείωσε σετικά Εμείς δεν
Μήκους συμφωνήσαμε με τη διοδικασία , νατί έγε με
αδιαφάνεα ενκρυπτ και παραβίστω, θ λαμε
ανοκτή δημόσια διαδια σία με πρόσκληση εκδήωσης ενδιαφέροντος να κατατίθονταν υποψριότητες και
να γνόταν ετλογή στό μα Ετπροτή . Παρ όλα αυτά όμος
Ταννν Μικρού Μήpους Δρά , λάγω της κρίσμης κατόσταοσης και όπως λέει η παpομία, το α
μας, του Δήμου Δράμας, του Υπουργείου Πολπισμού και της που θέλει αμπελουργό, το στίu νοοκύρη κα το καράβ στο
γιαλό θέλει καραβοκύρη και ατεδή το Φοστβάλθλα καpαβοκύρη και επειδή και η κα Καβάκα ως τεχνκός σύμβουλος του
λτεχνκού Δευθυντή στο ΦεστβάλΤανν Μwpού Μήμους της Φεστβά εγκρίνα την πρόσληψη του συγεκρμένου, γ' αυτό
Στο πλαίσιο αυτό και προκεμένου να
προστατεύσετε εμπρόκτως την επηερη2. Πρόοληψη τεσσάρων υπολλήλων με
Αναλυτικότερα , στην επστολή αναφ ματική καινότητα του λιανικού εμπορίου
ρονται τα παρακάτω:
[Ενα από τα αναγκαία μέτρα που κα nου συντελείται σε βάρος των επιχε
έλαβε η κυβέρνηση γα τον περιορισμό ρήσεων αυτν και ειδεκότερα να
της εξπλωσης της πανδημίας ήταν η υποχρεσεπε τα εupo manket να αποσύ αναστολή λεπουργίας των καταστημά - ρουν άμεσα από τις προσθήκες τους τα
των λιαΜικού εμπορίου . Οι έλληνες επαγ - επίμαχα εμπορεύματα.
γελματέες , σεβόμενου τς ατοφάσεις της κύρε Υπουργέ
κυβέρνησης αλλά και προκεμένου να
συμβάλλουν στην αντιμετπση της υγει eέμα κατά προτεραότητα και με ιδιαί
ονομικής κρίσης έχουν επιδείξει πλήρη τερη ευaισθησία, προκειμένου να στηρέ
συμμόρφωση παρότι επωμζονται το τε - ξετε τους επαγγελματίες που σήμερα
ράστο κόστος της απλειας τζίρου και βρίσκονται σε αδέξοδο και να αποτρέ
πελατν .
Ωστόσο, τα Ετιμελητήρια της Ανατολι- nou θα έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο
κής Μακεδονίας-eράκης δεχόμαστε επmχειρήσεων και την απλεια θέσεων
καθημερινά καταισμό παραπόνων από εργασίας]
τους επαγγελματίες , αφού στα super
merket που παραμένουν σε λειτουρία , εδρος του ΠΕΣΥ ΑΜΘκ Χρ. Τοpίδης , ο
παρατηρείτα το φανόμενο πλησης πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ.
eδν , τα οποία σε καμία περίπτωση δεν Στ Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του Ετιμ
είναι πρτης ανάγκης και υπόκειντα λητηρίου Ξάνθης κ . ΣτΜωραίτης οπρό
στους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί εδρος του Εμποροκού και Βιομηχανικού
με προηγούμειες αποφάσεις σας
Σιγκεκρμένα, στις αλυσίδες των υπε - και οπρόεδρος του Επαγγελματικού και
ραγορν πωλούντα είδη ρουχσμού, Βιοτεχνκού Επιμελητηρίου Ροδότης κ
υπόδησης ηλοτρονικές συσευές, καλ- Γραβάνης]
λυντικά , αξεοουάρ αυτοκνήτων και
πολλά ακάμη , τα onoία η κυβέρνηση έχει
απαγορεύσε ρητά να διατίθενται από τα
καταστήματα λιανκής πλησης Η πραeπιβάλλεταινα απακαταστήσετε την αδ
3. Τρonoroηση &δτρων λόγω της σιβάλ Τaνwν
οαστολής λετουργίας Δημοτικού Ωδείου Αράψος.
Δράμας προς ατοφυγή &αστοράς του
Kopavolou.
4. Τραποποη ση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Πολτιστικού Οργoνσμου ο
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράης.
00 των θεμάτων, ήταν η ηpό σληpη έου Καλ
Είμαστε βέβαια ότι θα εξετάσετε το
Δράμας , μετά ι
τησυνέχση και εύρυθμη λετουργία του Φεστιβά .
Η σύμβαση έργου του έου Καλλπεχν κού Διυθυντή, του κ . . Γιργος Δεμερτζής
νατο του Αντνη Παποδόπουλου , για και είπαμε τελικά ναν .
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Ο.ΦΤΜ.Μ.
Γoνη Σακαρίδη, ορζετα α ένα χρόνο με δυνατότητα ανανe Μλντας στον Πpωnό Τπο ο Τρόεδρος του ΔΣ. του
ωσης της θητείος του για άλο ένα pόνο και με μοθό 20.000 Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. κ . Πργος Δεμερτζής σημείωσε: Εμαστε άν
ευρ το χpόνο συν ΦΠΑ κας ο δος θα κόβει τμολόγιο για θpuπο nou uηpετούμε το Φεστιβλ . Και πριν ήμουν στο Δ.Σ
του Φοστιβω και τρα σαν πρόεδρος, τμ το Φεστιβάλ αλλά
κα τη μΜη του Αντνη. Αν ο Αντνης δεν εiε ατοβσε
. Το διο στστέλεσμα θα
ρατάξες , α onoiες έχουν μλη τους στο Διοκητικό Συμβούλιο είχαμε άλλωστε Πια να λέμε τα πράγματα με τ όνομά του .
του ΠΟ.Φ.Τ.Μ.Μ. Τόσο η παράταξη τς μεζονος αωτπολίτευ- ooιος λογικός άνθρωπος δε το βογραφικό του κ. Σακορίδη.
θα καταλάβα ότι αυτός ο άνθρωπος μας τμά που έρχετα στη
διοίκηση Πολτν, διαφνησαν ανοκτά και με ανακονσεις Δράμα ως Καλτεχνκός Διευθυντής . Είναι το νούμερο ένα γ
| σελ.5η|
ψετε επιπρόσθετες οικονομκές ζημίες
την παροχή των υτηpεσιν του .
Η διαμαρτυρία της αντιπολίτευσης
Αντιδρόσεις υπήρξαν αρχά ατό δύο ατmολτευόμενες ne εμείς δενθα κάναμε αυτή τη &οδκοσία Τ
Την επιστολή υπογράφουν , ο πρόσης nόλη+ Ζωήν , όσο και η παράταξη της ελάοσονος Αυτοτους μετη διοδκασία. Σύοωνα με όσα υπο στήρξον, ζιτούσον αυτή τη 6έση.
να γίνε nφόσιληση σιδήλω σης ενδοφέροντος , να υπapξει κατάθεση υποψηφστήτων
Ετμελητηρίου Ροδόπης κ . Ν Αγγελίδη
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
H vposfonipom Adrran To Kopio,
Πάτικας-Μασμανίδης
aντοp anτρο στην κανονικύτητα
Mávye par
Kad kivan
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Snpippr. Kopagine
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηeέλiξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
M'EKOYME
EINTI
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μογητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα 8πλα όας αζτιέοη
ye avdpuómvo rpósano
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
Tmyeie Tyeieg

Τελευταία νέα από την εφημερίδα