Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τs Hnεiρou-ρυs Eue. Τzάλλαs-Έτos 930-Αρ.Φύλλου 24787-M. Πέμπη 16 Anριλίου 2020-0,00 e
ENIMEAHTHPIO
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
AHNEOI
Χορηγίες σε νοσοκομεία
και Αστυνομία
Συνεπής στο ρανεβού
του και με μήνυμα
αΜένουμε σπίτ
με τη Νόρaν
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ2
Εξιτήριο
για τον 31χρονο
Ξεπαγνουν οι διαδικασίες για το μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης , μετά το
πράσινο φωφ Που έδωσε ο ΔΕΔΔHE για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού Πάρκου 400 KW
ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ PΑΓΕΣ
TO KOAYMBHTHPIO
Εξτήρο αναμενόταν να Πόραι χθες
031xpονος αnό τα Πάνντνο, ο
απαίος διαγνστηκε το Σόρρατο
θετικός οταν κορωνοίό και ειoήθn
γα νοσηλεία στη Μανάδα Λαιμω δν του Πονπιστημιοκού Νo0Koualau lwavvivuv.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΔΗΜΟΣ ΖιΤΣΑΣ
Πακέτα διατροφής
σε 247 οικογένει ες
Πα θετική εξέλιξη
έκανε λόγο ο
Πρόεδρος του
ΠΕΑΚΙ Π. Κολόκας
αλλά απέφυγε τις
εκτιμήσεις ως Προς
το χρονοδιάγραμμα.
Προχωρούν
οι εργασίες
ανακαίνισης στο
κλειστό γυμναστήριο
της Λιμνοπούλας.
νέος φωτσμός
στην Περιμετρική
διαδρομή του
Πανηπειρωτικού
Πακέτα με βαοικά είξn tiατροpής
Βιανέμει ο δήμας Ζίtoας ενάψει των
εoρτν του Πάσχα σε αniuo εud
λωτων κανωνικά ομόδων, εφαρ μόζοντος τα μέτρα nρόληψης γα η
bióboon tou kapuvoiod.
ΣΕΛΙΔΑ 4
αΔΩΔΩΝH>
Στήριξη
σε Πολύτεκνες
οικογένειες
Στη οtήpιξη της καθημερινής oία .
orς του Κέντρου Υnoδαxής και Αλ ληλεγγύης του δήμου Αθηναίων
συμβάλλει η ολακτοβομnχανία
Δωδνη npooφepoνος Προϊό νια για nεpσσό τεpες anό 100 naλύτεκνες οικογένειες
ΣΕΛΙΔΑ 4
Μίσθωναν κατάλυμα
σε μη νόμιμους
αλλοδαπούς
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΕOΗΚΑΝ 24 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΝ ,
ΚΑΘΩΣ ΕΛΗΕΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Πλήρωσε
Προκαταβολή .
αλλά αυτοκίνητο
dev eíde
Η ανάγκη έδειξε
τον τρόπο
Μένει γυμνό σε μέρες κορωνοίού
Meίον 24 δτομα nρoounκό καθαριότητας μετρά αnό χις το Πανεηοτημοκό Νασοκομείο Ιωoνκων, καθς έληξον α ουμρόoεις τους και μέχρι στιγμής δεν υπδρχει μέριμνα γα την ανανέωσή τους
αnό την δn Υγειονομική Περιφέρεια. Η στέρnoη τουνοοοκομείου anό το npounκό έρχετα οε μα
nεpίoδο Πaυ οι ανάγκες είναι αυξημένες, καθς , ως γγωστόν , ω ΠΝ ναι νο0ακαμείο αναοράς
γα ταν κορωναό και έχαυν αυξηθεί αι αnaιrήσaς με τη λειταυργο της Μανάδας Αυξιμένης Οροντ
δας και της Μονάδος Λοιμωδν , npoκαμένου να αντιμετωnιστούν κρούσματσ α όλη τηνHnapo
και ην Κέρκυρα Αν και αυτό έχει επιοημονθεί εγκαίρως αnd τη διακηση tουνοοοκομείου , η διακηn της 6ης ΥΠΕ δεν έχε μπε ούτε καν οταν κόπα να δύρει μια επίσημη oπόνηon 0nως είναι λογικό
κι εnόμενο , nεξιξη αυτή έχει εγείρει nλήθος ανηδράσεων
Δύα ακάμη σναιχτές αμοληψες με μεγύλη αμμεταχή nρo ματαοήθηκαν η Μεγη Τετάρνη στο Πόνενα ενισαύο ντος Τν προπόθια nou ξοίνnaε npv λίγς εβδομόδος γιο
τν αύθηon των anaθaμότων μονάων αματος στα νοακο μεία της Πάλης ολλό Παλύ εpιoσότερο , κατοδεικνόοντας
δτη nρακτική nau εγκαmάστκε εν μάοω navoημίας μηορ
ναλετουργήσει αnatελεαμαικά και σε περίαδα εpίνη
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 5-8 ΜΗΝΩΝ
Ειδήσειs,σχόλια ,
ρεπορτάζ
στο ίνιερνετ.
www.agon.gr
Παρατείνεται η σύμβαση για
τη μεταφορά υπολείμματος στους ΧΤΥ
ΣΕΛΙΛΑ 6