Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
ΗM.Τετάρτη
Απριλίου
Κοδημερινή οκονομική είδική CGημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7038
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Πόσοι άνεργοι
θα λάβουν
το επίδομα
των 400 ευρ
- Ποοι μένουν εκτός
Ποιοι μπορούν
να αλλάξουν κύριο ΚΑΔ
για να μπουν στα μέτρα
Την δυνατότητα , να
αλλάξουν τον κύριο
ΚΑΔ τους στε να ενΤα οικονομικά μέτρα
στήριξης στους μα.
κροχρόνια άνεργους από την εξάπλωση του
που ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης,
έχουν προκαλέσει
σύγχυση καθς σύμφωνα με τα όσα είπε
θα το λάβουν 155.000
άνθρωποι. Σύμφωνα Που εκδόθηκε σε ΦΕΚ
ξής, η αναδρομική τροποnoίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού
ταχθούν στα μέτρα Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) , που έχει πραγσίας για τις επιπτσεις ματοποιηθεί ή πραγμα
τοποιείται από τις 23
Μαρτίου 2020 έως και
24 Απριλίου 2020
ανατρέχει σε
μπορούν να έχουν χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέ στερα, γίνεται δεκτή
υπό την προϋπόθεση
ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ
που δηλνεται περ υποθέσεις μεταβολής λαμβανόταν έως την
έναρξη ισχύος της na ανακριβούς δήλωσης ρούσας ως δευτεενίσχυσης και προστα.
κορονοιου έχουν χ λιάδες
Επίσης οι επιχειρήσεις και
χειρήσεις
ακούρεμαν στον ΦΠΑ
| του Απριλίου κατά 25%
Σύμφωνα με την ΠΝΠ
πέραν των προβλεπό- επωφελήθηκε από τις
σχετικές διατάξεις, εν.
τον Κδικα Φορολογι. τόκως από την ημέρα
καταβολής του β) Επ4174/2013 , ' 170) , επ- βάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο
ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) των ακα.
θάριστων εσόδων του
φορολογικού έτους
2019 και πάντως όχι μι
κρότερο των δέκα χ .
λιάδων, (10.000 ) ευρ .
χρεούται να ειστρέ - γ ) Επβάλλεται στην
συνέχεια στην 10
κυβερνητικές
Ττηγές , οι 155.000 χι
καθορίζονται οι, roμενων κυρσεων από
συνέχεια στην 11
ΚΑΔ και συνέπειες
κής Διαδικασίας (ν.
1. Για τους σκοπους
ρεύων
βάλλονται οι ακόλου κυρσεις
σωρευτικά: a ) Η επιχεί.
ρηση εκπίπτει των
ÉKKÁA
Προστασία |oορμογής των κάθε
πρτηs
κατοικίαs
Μητρο του φορολο θες
είδους οικονομικν
μέτρων αντιμετπισης
των αρνητικν συνεγουμένου και είναι ο
ΚΑΔ της επιχείρησης
με τα μεγαλύτερα ακαπειν της εμφάνισης θάριστα έσοδα του φο
ρολογικού έτους 2019.
Σε περίπτωση που
αφορούν τον μήνα διαπιστωθεί ότι η δήΑπρίλιο 2020 και εφε - λωση είναι ανακριβής,
ευεργετημάτων
πτωσης και συμψηφιφορολογικν
υποχρεσεων και υπο
και διασποράς του κορωνοτού CόνiD-19 που
ψει κάθε ποσό που
ΑΑΔΕ:
Login
Τα πέντα βήματα
| για την απόκτηση
Λύση στο καυτό κοινωνικό θέμα της προκατοικίας αναζητά η
κυβέρνηση στο παρα.
πέντε της εκπνοής του
σημερινού προστατευτικού πλαισίου αλλά
και εν όψει της 6ης
αξιολόγησης η οποία
αναμένεται να ξεκινήσει εξ αποστάσεων
στις 23 Απριλίου αλλά
με πο ελαφριά ατζέντα
συνέχεια στην 2
κλειδαρίθμου
μέσω sms και
email
Password XXXXXX
Σελίδα 9