Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΣ
FIPPFAE
M. TETAPTH
15 ΑΠΡΙΝΟΥ 2020
TENIKH
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 40
ΑP. ΦΥΜΟΥ 12400
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Απλειες 2.5 δισ. ευρ από ιδιωτικοποιήσεις το 2020
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΦΕΣΗ-ΣΟΚ ΕΩΣ 15%
Μήνυμα Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Σταϊκούρας:
Métpa
για ναυτιλία,
aKTondofa,
μεταφορές,
eνέργεια
στην Τουρκία
Torieeta ruv HILA axévavn ermv ElAba ev péon
της τανδημίος του nοpονδού εmpει τo Στάr Ν .
πάρrμν , το οπoίo δβαν όu ποραμένα αp
HONTa ERrvreepévo orn deogdluon tav rgeraiv erógev ns Ovdoryerov om zegoxi s Avarokaxrç Meooyeiov.
«To Erár Nnnépquevr aveyvengigen rv Averolani Meούγo os μια σημαντική στηατηκά πtpοοχή κα δεσμε
dpaore va negapeivonye opooapévos nan eREVrgeatvou UTo va dinoyaddoovpe ryv egfvn ry evuegia
ng sequoyis sgog dqelog tev HIIA, rev Lepudyev xan
τwν εταίpων μα, σημενι το ομερυκανικό Υποvpγείο
Eerreuiv. Hevpnun romobérgon éve anó Tyv
Meveévrgu rov Tearog Norierv Evgenuiiv Ynobénew. Μαgα Ολοον, σε απατητική επιστολή πον εστάλη
στο Ελληνουμερικανικό Ινστιτούτο
Na pérga orgens tu aveΙ κουνυθούν μέου στς επό
peves 5-10 fers, oiuge
va pe rov vnovgré Ocsovoeiv Xoare Eraixovga. Mikeveag era "lagaxolad PM"
• vxoegyós Ouxovopuniv sgo
avtrrede pérga yas vavtkia,
sbuerej vyela, xrotioia, perayoeds, evéeyee, nánoa Reovovaá oroyria reu Yneg
ropriov, neeroyevý voda nan
τουpσμό (με διαγσμό σε
Forguejué 12 pviv xm oe Eo
νoucher 18 μηνν
για ακυρσεις ταξιδιν
ηις δραματικές οικονομικές επιmσεις της κρίσης για την
Ελλάδα ανοφέρεται δημοσίευμα της Handelsblatt με Τίτλο
-Ο κορωνοίός ακυρνει Τα σχέδια της Αθήνας για ιδιωτικο
ποήσεις.
Όπως επισημαίνετα για το 2020 ο υπουργός Οικονομικν
ήΑπιζε να εισπράξει σχεδόν 2,5 δισεκ. από nς ιδιωτικοποήσεις.
το μεγαλύτερο ποσό από την έναρφη του σχετκού προγράμματος
Το 2011. Ωστόσο , tκavε τον λογαριασμό του χωρίς τον κορωνοί
Κύκλοιτου υπουργείου Οκονομικν εκτιμούν τ , στην καλύτερη
περίπτωση, τα έoοδα από ιδωτικοποιήσεης για φέτος θα κυμανθούν γύρω στα 300 εκατ . Αναλυτές εκτιμούν ότι η ύφεση θα προ
καλέσει μείωση Του ελληνικού ΑΕΠ κατά 15% και κατάρρευση Των
φορολογικν εσόδων .
Την ίδια ρα, η κυβέρνηση πρέπε να ξοδέψει δεκάδες δισεκ. για
έκτακτα επιδόματα και γα την υποστήριξη ων ευάλωτων επιχα
pήσεων.
ΜΗνεται η υνατότητα στην τουpιστκή εm
Lxeienon va ngooyégn orov seldry avei rng emεπανάληνη των μέτρωv στήρ
oç denaorrei unveiv (voucher) anó ryv nuegopnvia éndoors ron. II diáratn epopi ory natayyedla ovppiocev
μεταξύ τουηστικν επχερήεuv και uν κελατν τουs
u την παρrή τουpτικν υπρον μεμονμένα ή με
poei ereveutvoe ratibod (enérov), Man o onolg καταr λονται από τς 25 Φβovoρίου 2020 os και
TIg 30 Lexrepleiov 2020. H vovgonj egrienon vμερόντι εγητάγως σε σταθερό μέσο τoν πελάτη Τα την
πρooγoρά το πιστωτού συmματος ντός 30ημρν
από την μερομηνία καταγελίας της σύμβασης ή εντός
30 uegeiv anó rpv évugty rgieg rou nagóvrog.
Tov Máso. Aev anéinoe wend0o va unáetovv deagogomoe
ong av evegyonouybei to ogbo
Soynlosoo Sa SohapoaAD
και της dοσης του kdοwn κό
Noev háberv.
Ετπλέoν ο . Στείκούγος άια
ve oogés xes dev vaággen
expori saratérev.
Μoody's Θα καθυστερήσει
niμείωση των NPL
Δύξηση 17.3%
στις ασφαλίσεις το 2019
Αναστέλλειτη λετουργία
nΧαλυβουργία Ελλάδος
αντιμετπιση της επημίας κοpνού στην Ε - Ι.
Leixy ba xgosoalden bearagazis nas emleobiven
ms σνναλλαγtς και τς mελοποήσες μη ξνπηpετο
pevev daveian, vúpguva pe véa txbeon ng Moody's.
Παράλληα αναμένι επιδείνωση στης τιμές των αανή
των, ανάλογα και με το βάθος nov έχει η ύνεση στην
phon Saimindnu Surgoano Saa koltan mojua
Tia axiun peyákn Poognguv povába oy ne- οχή του Βov ανοστΟλει τη λειτουγγία της
και θέτει τοπροσυκό της σε διαθεονμότητα για του
Liorgev vav aoyadaTndv exgengorav éyta- M
σε το 17,3 στα 2.43 δ. εpd αναλνύμενη σε 167%
wityon vev aropueniv eoqalioeuv wm 18,9% uityon
Fav oaadeniv, aújugeva pe égevva ens Eveon; Aogaλεστικν ΕπιχειρήρευνAπύ το σύνυλο της ποςαγγής
eoyaliorgen, nooó 825,5 exur, avroroegel ong véeg
cγγaσίες του λάου.
Aágovov éva pva.H "Xakvfoveria EAAdbog" evatουσε τους 300 πρίπου εγoέμενους της εταιpείας όη
από σύμερα ανοστάλα τη λατουηγία της λόγω Ολ
VIS neiruv vkaiv xm prinons ruv nagaTraiv.
I ETOEO, 62SZLL 16