Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
anatolh
M. TETAPTH
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Έτος ιδρύσιως 1032
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου| www.anatoin.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.794
M Μπέλιμηασάκη: Ημουνπολύ
αισιόδοξη γιατο.ης θα Πήγαινε
ηχρονια
Σελίδα 3
EPIOEPEIA T
Η ανακαίνιση του Διοικητηρίου
Σελίδα 21
Η αθημερινή εκδοση Μέχρι σήμερα, καλά τα έχομε ΠάειΣ
της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Με αίoθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία .
αλλά και τους συνεργάτες μας η ΑΝΑΤΟΛΗ nροση
θεί -ουτή την κρίσυη για όλους μας στιγμή και σε ένα
οικονομικό περιβάλλον nou γίνεται ολοένα και nio δύ .
σκολο- να napaμείνει ανοικτή και να συνεχίσει την κα θημερνή έδοσή της
Σε εοάς , τους ουνδρομητές τους αναγνστες μος
και τους διαφημζόμενούς μας στηρζάμαστε , για να
μηορέσουμεε να συνεχίσουμε .
Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
κάνει αποτίμηση των εξελίξεων
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ρεαλιστική
αποτίμηση των εξελίξεων
της πανδημίας , των μέτρων nou εφαρμόζονται
στην Ελλάδα και των θετι .
κν αποτελεσμάτων , κάνει
σήμερα ο Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Λασι .
Βίου Κστας Νικολαρά .
κης , σημεινοντας παράλ
ληλα πως το τελικό αnoτέλεσμα θα κριθεί από
την ουνολική μας στάση
μέχρι το τέλος
-Η αχίλλειος πτέρνα μονικό επιτελείο . Το τρίτο χαρακτηρίζει υποδειγμα - ελπίδα και αρχέγονα κοιστην αντιμετπιση του σημείο είναι ότι ο υnoup κορονοίού στην Ελλάδα γός αν και είναι γιατρός , τον τρόπο που έχει μέχρι Πολιτική ηγεσία και λαός
είναι το σύστημα υγείας , άκουσε τους ειδικούς χω σήμερα καταγραφεί Ανα - δράσαμε αποτελεσματικά
τονίζει ο κ Νικολαράκης ρίς να παρεμβαίνει
Ενα σύστημα υγείας nou
την τελευταία δεκαετία νει σαν μήνυμα μετά το νός πως κινείται κόσμος είμαστε μια κατάσταση
είχε τεράστιες ζημιές με ξεπέρασμα της κρίσης , ότι καθημερινά , αλλά κυρίως που μπορούμε να καμαρ
αποτέλεσμα να είναι στις για πρτη φορά η πολι - νόμμα -Γεvικά θα έλεγα νουμε για Πρτη φοράδύσκολες αυτές μέρες τική ηγεσία άκουσε όχι ότι η συμπεριφορά του ότι είμαστε τελευταίο .
Ποu περνάμε εύθραυστο . κάποιους πολιτικούς με κόσμου είναι υποδειγμα - δηλνει .
με την πιο ήπια έκφραση την ψηφοθηρική λογική , τική , αναφέρει χαρακτηΜε βάση το δεδομένο αλλά την επιστημονική ριστικά.
αυτό οι αποφάσεις που κοινότητα για να χειριστεί
Ελήφθησαν σε όλα τα .
Πίπεδα στην Ελλάδα ο - νικό θέμα.
φελονται ακριβς στην
δυσκολία αυτή να αντα - nou έγινε σωστά στην Ελnοκιθεί το σύστημα στις λάδα και το οποίο ακολου αυξημένες ανάγκες που θείται μέχρι τρα . Έτοι
Βα προέκυπταν σε μια σωστή διάγνωση της ανε Πανδημία με μεγάλη δια - πάρκειας του συστήματος
σπορά
Στο πλαίσιο των npοληπτικν μέτρων για την αno φυγή εξάπλωσης του κορονοίού
. Η διανομή της εφημερδας γνεται λαμβάνοντας
για όλους τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείος
, Υπάρχει η δυνατότητα καθημερινά νωρίς το πρoί
ηλεκτρονικής αποστολής της εφημερίδος στον υπολογιστή οας.
. Πα τα καταστήματα και τα γραφεία ποu naραμέ
νυν κλεστά υπάρχει η δυνατότητα ολλαγής διεύυν
σης και nαράδοσης της εφημερίδας στην οικία σας ή
σε άλλη διεύθυνση nou coείς θα μος υποδείξετε
"Η γραμματεία και το λογιστήριο napαμένουν ανοι κτά και μπορού, να εξοτηρετήσουν τους αναγνστες
και τους ουναλλασσόμενους μαζί μας για οτιδήηοτε
χρειαστούν , τηλεφωνκά στα τηλέφωνα 28410-22242
και 28410-25506, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυ õpoucíou ora e-mail [email protected] Kai [email protected],
forthnet.gr.
Αποτιμντας την διάσταση που έχει λάβει η
συνεργασία , κράτους.
πολιτν σε μια χρα όπου
παραδοσιακά το κράτος
και οι πολιτικές ηγεσίες
αντιμετωπίζονται καχύπο
πτα και συνήθως εχθρικ
από τους πολίτες και το
αντίστροφο , εκφράζει την
άποψη πως η συμπερι
φορά των Ελλήνων κινήθηκε με βάση το φόβο μη
βρεθούμε σε κάποιο ράλές επιλογές στο επιστη - ριφορά του κόσμου , Την ντσο νοσοκομείου χωρίς
τική στο βαθμό και με
νωνικά αντανακλαστικά
γνωρίζει πως υπάρχουν και βρισκόμαστε σε ένα
Αυτό θα πρέπει να μεί - εξαιρέσεις και είναι γεγ0- σημείο αξιοζήλευτο . Εμείς
"Με τηλε -eργασία εργάζαται το δημοσιογραφκό ε.
τελείο μας , με το onoo μπορείτε να επικοινωνείτε.
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ευχόμα στε να ξεπεράσουμε, όλου μαζί υγιείς και ασφαλείς , τη
μεγλη δοκμασία που αντμετωπικομε
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 5
ένα ξεκάθαρα επιστημο - Αυτό είναι ένα βήμα
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Τουλάχιστον δεν θα μας λείyουν
η σωστή επίλογή ανθρ
Πων και το γεγονό ότι
εισακούστηκαν οι επστη .
μονικές προτάσεις , χωρίς
παρεκκλίσεις και παρά το
ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΗΝΙΚΕ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 093/ΚΙΛΟ
ΚΟΥΚΕΑ ΦΡΕΣΧΑ ΚΡΗΤΗΣ 998ΚΟ
ΑΓΠΝΑΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο,998/ΚΙΛΟ
MHAA OOYTZI BEABETOY ,9€/KIAO
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΙΜΗ ΣΟΚ!!
τα αγατημένα μας πασιαλινάγλυκά
που θα τα βρείτε στα καταστήματά μας
-Ο φόβος φυλάει
τα έρημα.
-Ο φόβος φυλάει τα έ
ρημα . Τόσο η Πολιτεία, Υεγονός ότι υπήρξαν κλει όσο και οι πολίτες ξέρουν σίματα και σκληρές απoότι θα καταρρεύσουμε αν φάσεις , ήταν η μόνη οδός
δούμε φαινόμενα γειτον- που είχαμε να ακολουθή κν χωρν αφού έχουμε σουμε και είναι σημαντικό
Eνα σύστημα υγείας που πς το κάναμε . Πήραμε
δεν μηορεί να υποστηρί . το σωστό δρόμο , κάναμε
ξει μια πανδημία Ετοι ε λήφθησαν πολύ γρήγορα αυτό βρισκόμαστε τρα
μέτρα προς τη σωστή κα - στο σημείο πoυ είμαστε .
τεύθυνση από το κράτος επισημαίνει
Αυτό ήταν το πρτο θε τικό βήμα.
Το δεύτερο θετικό βήμα
ήταν πως δεν το υλο Πoησε η πολιτική ηγεσία πως σημεινει ο κ . Νκoμόνη Της. Έκανε nολύ κα - λαράκης είνα η συμπε0,39€/KIAO
Και αν δεν μπορείτε, σας τα φέρνουμε εμείς στο σπίτ
Στην ετιχείρηση μας τηρούμε όλα τα μέτρα προφύλαξης
Παράλληλα toυμε αυστηροποήσει
διες τις διαδυισίες παραγοής
και διακίνησης των προϊόντων μας
1,29€/KIAO
την ορθή επιλογή και γι
Σας ευχόμαστε
καλό Πάσχα
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΑ ΜΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
καNTE ΝΑΣ LE ΣΤΗ ΣΕΛΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ CDOOK
www.facebook.com/Onuponuleio Muluvaens
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική- χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-AroΣ ΝiΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ 2841021711
Kai va
Υποδειγματικοί
οι πολίτες
Ένα άλλο στοιχείο , ό.
παραμείνετε
όλοι υγιείς!
facebook
Διανομή κατ' οίκον
Τηλέφωνο για παραγγελίες 28410 25931

Τελευταία νέα από την εφημερίδα