Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

15

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5408

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»:

«Είµαστε κοντά
στο µεγάλο στόχο»
ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ,
ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΣΕΛ. 6

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΝΩ ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

Τρεις ακόµα
«θετικοί»
στο Αιτωλικό
25 ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, 2.170 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕΛ. 4

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕ∆

ΑΙΤΗΜΑ ΖΑΪΜΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑ∆

Στον ∆ήµο
το λιµάνι
των Αλυκών
ΣΕΛ. 8

Οι 846 θέσεις

στους ∆ήµους της Αχαΐας
Ακόµα 309 άνεργοι θα απορροφηθούν στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
Εντός των επόµενων ηµερών αναµένεται να βγει στον «αέρα» η προκήρυξη
ΣΕΛ. 13

«ΦΙΛΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ»:

«Κίνδυνος λόγω
υπερβολικών
απαιτήσεων»
ΣΕΛ. 2

∆ΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΩΝ 800 €

Μείωση
ενοικίου και
για φοιτητές
ΣΕΛ. 14

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πρόταση να
«κλείσουν»
µαρίνα
και θεατράκι
ΣΕΛ. 5

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Λαϊκές: Ψώνια
εξ αποστάσεως
ΣΕΛ. 8