Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ACONAS
101 οι νεκροί
25 νέα κρούσματα
κορονοίου
στην Ελλάδα
2170 τα συνολικά
76 διασωληνωμένοι
Εξαιρετικά κρίσιμη εδομάδα
Τη Μεγάλη Παρασκεή
κλειστά τα κοιμητήρια
KAOHMEPINH
E O H ME-PI
ΤΗ ΣΕ
ePAKHI
M.TETAPTH 15 AIPLAIOY 200- Ap. griier 1816- Etoç: 370, 0,50 EYPA -0 MAKEMONIAE 410 EANHHI 250aITI?
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
Μητροπολίτης Ξάνθης:
"Μείνετε
στα σπίτια σας...
ΚΑNΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑ
OAA APNHTIKA
τα ατοτελέτματα 326 δεηματολητιόν λέγω
σε χητοίκους του ακσμού Αρυστρού
κα του Δήμου Τοπείρου
Olα aρνησκά ήταν τα ατοτελέσματα 326 δειγματοληρτικν ελέηων σε κατοίους του οισμού
Oebaouiterog Mnτροπολίτης Ξάνοης
Kai Ilrquieaglou w. Ilaντελεήμων, μλιύντας τά
τη λειτουργία της Κυρια κής των Βaίν στις 12
Απριλίου 2030 ανοφέgθη
*e otnv Gkn keitorgria
της ελημίας την περίοδο
αντή, ολοκληρνοντας το
Σάρβατο τον Λαiρου την
negiodo rns Lagaxootris
και Την πιρinδο της Μηγά .
λης Εβδομάδας, που λέγεTm éta pari ra yeyovóra
που διαδροματίστηκν καKovowjoonye mam rov Xpατος και του Αίματος τοο| Δροσrpού χαι του Δήμου Τοπερου , τα οποία rξXeuatod.
Τρα μας λία η εκπλη | δρούπολης , Θεοκλονίκης, Αθήνας Ayνητικt ήταν
oia privere ora anine ong.
as ακούουμε λοιπόν την
rriofrpaev or 3 dicepogerixi roynorigua, Airavxu Te 15 deiypceta tov wmkeunKoó nọoduonnoi
της παιδιατρικής κλιντκής του Νοοκομείου Εάν
" Αποφύγαμε μια δοκολη κατάσταση" τύνσε ο
κ. Χορδαλιάς αλά τα περωρισικά μέτρα στο Δήμο
Ne ro dxó peg Bkwe.
dev Korvovei xoveig
uóvo ry Meydky Eakoadike,
δεν Κοινωντί κανις μόνο | Βθης Βα συνεχοθούν μέχα 27 Απρλίου
to Ilóoge, xéde Kugeaxý
civar lldoya xas ndde Kepiaxý yográtoent ryv
Avóornoy rov Xovoroe.
XANTHI
Eizopor pe agonerzó
zgv Ayía xas
Epdoudida,
Hoorrzybeire yra ry
ta avrij mv Epaouáha elMeyddy
μαστό, rθiς ρυν όμεο oου πρτα με τον Σωτή- ois μας , για να ξαναλεισχέση με τη Σωτηρία αλό gα Χρστό αλλά και με τo rogγνλοήμε ολο μο , γιαουρρία ου του κόρμου
KAngou toe [email protected] note évguto aoe foons- va aepaxaljoovne org
l'évovg.
Eépoucu Adriyo, xaky
Στο κενό
οι εφέσεις ΠΑΟΚ
και Ξάνθης
- Παρέμειναν
οι αφαιρέσεις βαθμν
ran awiueod wag
Eixa xer tyoaya xai
Eeyaguatany rodavta, va Aviorooy".
NEOΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
τΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΟΗΣ
Στογιαννίδης Δημήτριος
και Φιδάνη Ελευθερία-Μαρία
Erov enikoyo tn o- Cyrgoe wi mo on, y
λίας του ο Επίσmυπος της κυτόσrαση αυτή πονάει
Závins avagéginxe oto dong wag, nowin duung "Mévorue onit", mLi- pronórego rov Ezioxozo
wντας χορακτηριστικά
"Ti prydko dihpo rov
Θεού ivoι η Υγνo , η πι
κανία rν ανpnν
Me ta péoa zov undo apiea agos rov semivlg
xouv orjnron unioger καανο , Ηpoς ουτή με από τα σπίτια μας ο .
anédrige xaa re Oerind noins dn, dev rov ayeaó
aroredéopera ry rezvodo rov oewdvoató pag.
gios aov pos agoogi oes
ZEAIAA 12
Wxó dóorgw, ac Mevoee
ora anirie wag, end eryiny
Tổ pag, yuari órav yaivon
Aς κάνυμε λήη υπομο
ETUKOnia,
Alld anó ryP ETINON
Aró spis esnorárar ar
oryv xowmie, v Kojva šawavolžovv o rxxdySEAIAA 3
Δρα Αυγέρη από την Εάνθη
Κενά σχεδιασμού, συντονισμού
και ενημέρωσης
στην αντιμεττιση της κατάστασης
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
VOURVOUKELI
Την Ξάνθη, που πλήττεται από την παν δημία του κοpωνοίού, επισκέττεται
υπό το προί της Δευτέρος, ως επιχεφολής Κλιμακον τον ΣΥΡΙ Ζ4, η Βουλευ
τής Β' Θοαλονίκης κα Αν . Τομεύηχης Εσωτερικν (Μακεδυνίας- Θράκης)
Δςα Αυγέρη.
ZEAIAA 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα