Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
tM.Τρίτη
Απριλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική cgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ .: 7037
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δρο Πάσχα 2020
και Πότε α
καταβληθεί
Επέκταση
των μέτρων στήριξηs
στουs εργαΖόμενουs
- Χιλιάδες νέοι δικαιούχοι στη λίστα για τα 800 ευρ
Νέες κατηγορίες και
δικαιούχοι στα μέτρα αφορά και στους πλητ.
στήριξης στο πλαίσιο
της αντιμετπισης των
συνεπειν από την
πανδημία του κορονοϊού coνid-19 περιλαμβάνει το υπουργείο
Οικονομικν . Αναλυτικά οι κατηγορίες και
| οι δικαιούχοι.
Σε επτά πρόσθετες σωρινή αναστολή .
παρεμβάσεις στο πλαί
σιο των μέτρων για την
αντιμετπιση της κρί .
σης από την πανδημία ,
προχρησε, μετά από
επεξεργασία ερωτημά .
των πολιτν και Φορέων, το υπουργείο
Οικονομικν . Είδικότερα:
ματικής τους στέγης,
τόμενους
κλάδους
ελευθέρων επαγγελματιν- επστημόνων.
Επιπλέον , το μέτρο
αφορά και στους εργα
ζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον
η σύμβαση εργασίας
τους έχει τεθεί σε προΕως την Μεγάλη Τε.
τάρτη 15 Απριλίου θα
πρέπει να καταβάλ.
λουν το δρο Πάσχα
οι επιχειρήσεις- εργοδότες που λειτουρ.
γούν κανονικά και
δεν έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους από
την πανδημία του κο
συνέχεια στην 11
Στους ιδιοκτήτες πou
εκμισθνουν ακίνη τα
σε επιχειρήσεις και ερ.
γαζόμενους που πλήτ
τονται σημαντικά από
την κρίση του κορονοϊού (έκπτωση 40%
μισθματος. ως ανω
τέρω σημείο 1 ) και rοu
τους παρέχεται η ευδοομιλικές συναλλατερη δραστηριότητά
τους, δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ορθότητα
της κατάστασης, προ
βαίνοντας σε αναδροτροποποίηση
κύριου ενεργού ΚΑΔ
στις αρμόδιες εφορίες
έως και την 24η Απριλίου 2020. Η τροποποί.
Αριθμό Δραστηριότη. ηση είναι εφικτή υπό
την προυπόθεση ότι ο
νέος κύριος ΚΑΔ που
συνέχεια στην 10
γές και συνεργασίες .
Προς την κατεύθυνση
αυτή , ήδη δρομολογείται , σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
Ανοίγει
To Taxisnet
για τis φορο
λογικές
δηλσειs
Σε ειχειρήσεις που,
λόγω σφάλματος κατά
Το μέτρο, στήριξης χέρεια αναστολής των
των επχειρήσεων που
επλήγησαν, σημαντικά
από την κρίση του κορονοϊού , μέσω της έκπτωσης κατά 40% του
ενοικίου της επαγγελ - ωστόσο, τις τυχόν εντην προηγούμενη πε
φορολογικν τους
υποχρεσεων , συμπεριλαμβάνονται και τα
νομικά πρόσωπα , λαμβάνοντας
ρίοδο, είχαν δηλσει,
Κωδικό
ως κύριο
τας (ΚΑΔ) κάποιον που
δεν ανταποκρίνονταν
στη βασική και κυριό υπόψη,
Kοινωφελής
εργασία
Yia 36.500
ανέργουs
Ανοίγει το Taxisnet
για τις φορολογικές
δηλσεις
Φόρος από 22 έως
45%, τι ισχύει με τις eπληρωμές
Ανοίγει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα το
Taxisnet για τις φορολογικές δηλσεις
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9