Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
L'Avopuvé poti oou.
O'oyuviota ópu
μέχρι Οονάτου p
va txopolei
ΜΠΡΩΙΝΗ
tM. Τρίτη
Την όον/
oou."
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 5991
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Kοζάνης
ORTAN
Πανελλαδικές 2020
Ομιχλδες
παραμένει το τοπίο
ντασενάρια και οι προσδοκίες για ολοκλήρωση έως τις 15 Ιουλίου
ντ θα γίνει με τους εισακτέους
Σελίδα 6
Επέκταση
Δήμος Κοζάνης: Παράταση
ισχύος επιδόματος στέγασης
και ΚΕΑ μέχρι 30 Απριλίου
- Τηλοφωηικοί οριeμοί για πληροφορίες
Σελίδα 8
των μέτρων στήριξης
Xiniáôes
νέοι δικαιούχοι στη
Ανοίγει το Taxisnet
για τις φορολογικές
δηλσεις 2020
Λίστα για τα 800 ευρ
Σελίδα 7
Φόρος από 22 έως 45% , Τ oχuει με τις 0- λnpωμές
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Πάσχα
2020:
Πς και
πότε θα καΣελίδα :
Πανδημία Covid 19:
Ημερήσια αναφορά
Χρήσιμες 0δηγίες από τον ΕΟΔΥ
Ταπαράπλευρα οφέλη
της καταστροφής
Σελίδα 9
H αλήθεια είναι mως ο επτυημένος τρόπος με τον onοίo η
|Ελλάδα χειρίζεται την rανδημία αnοτελεί πλέον μια διεθνς:
| αναγνωρισμένη έκπληξη . Τα συστατικά της επιτυχίος αυτής |
| ήταν απλά : Ταχεία λήψη anoφάσεων και ικανonoητική εφαρ.
| μογή τους,
Αμφότερα aπoτελούν πρωτόγνωρα στοιχεία για το ελλη!
|νικό Πολιτκό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση τα oπoίa ταλανίζονται ano ενοχικές αναστολές και αναξιοκρατικές
|rελατειακές δεσμεύσεις
Η εικόνα του καθηγητή κ . Τσιόδρα και του υφυπουργού!
Ι επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά στον συ .
νοικισμό των Ρομά εν μέοω εν ετερόκλητου αλαλάζοντος
(πλήθους , να rpοσnαθούν να nείoουν τον κόσμο να τηρήσε
ουνέχεια στη α
ταβληθεί
στους εργαζόμενους
Σελίδα 4
η σελίδα 4