Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
naEAA
ΜΕΛΟΙ ΤΜΣ
FIPPFAEP
M. TPITH
4 ΑΠΡΝΟΥ 2020
TENIKH
ETOI 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΟΥΛΛΟΥ 12489
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑAAΙΟΛΟΓΟΥ 6.Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
1στους 2φοβάται πτχευση-Προβλέψεις για ζημιά 4,5 δισ.
SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ
Υφεση-σοκ από 5% έως 10%
λόγω τουρισμού
Vveon - eon oyv ayn ounovopia ngoetogaei o
υπογγύς Ουονομκν , ο oπoος εxτpd όα τολικς
n dpcoy orgv igornj ouovouia da civa -% pe -10%,
dπτe σημαίν μείοση AΕΠ κατά 9 tως 19 δισεκ το 300
Ουπογός ανίεpe πόoο σημαντικός είνoιορ oς του
τουpσμού στην ελληνοκή ooovoμία πον την καστά πο
evaiobnen orny ngian.
Πέτσας,
Αnαγορεύονται
επισκέψεις
σε συγγενείς
και φίλους
«Tw lakyot roe
eervoioi nov zegván
alu m haregode Jueldn la me AD zelugagodor Saxo.
πορeία του ΑΣΠ το 2080 ήταν καλύτερη στην Ελλάδα από
&ι oτα dλλα κράτη μ, κλέον εκτμάται πos η ύyeση
αcίνoι στα δια επίτεδα με τις προβλέψεις mα ταυπo
xa xodn ng Evgkns (pelaon rov AEII xurá 5%-10%
To 2020).
λουθήσ η Ανόστοση, Το φe.
vó Iláoga dev te sápe ora
χυρά μας , δεν θα πάμε στις
Dodnynés pap, enavafe
o xefegvyrig exngbounog.
«Aaobonpdčnye arqorenΕΕ : Ερχεται δεύτερο Πακέτο
ουλάχιστονο ένας στους δυο 4νοδόχους θεωpεί πιθανή την
χρεοκοπία Του εν η συντριπτική πλειοψηφία τους αναμένα
μείωση Τρου μεγαλύτερη του 50% . Παράλληλα μιλούν για
μείωση της απασχόλησης της Τάξης του 40% ή 45 χυιάδες περίπου
θέσεις εργοσίας και εκτιμούν πως η επανεκίνηση mωv ξενοδοχεια.
κν επιχειρήσεων α χραιαστεί χρηματοδότηση της Τάξης Του 30%
ήνου μερί τα 1,70 διο . ευρ
Αυτά προκύπτουν από τον 3ος κύκλο της tρευνας COVID-19 και
ελληνικά ξενοδοχεία Του TEn.
Με αναγωγή στον συνολικό ξενοδοχειακό πληθυσμό , η απλεια
ξενοδοχειακού Τpοu για το 2020 εκτιμάτοι σε 1,2 δισ. για τα ξενοδο χεία συνεχούς λmοupγίας και σε 3.28δισ. για Τα εποχικής. Η συνο
λική εκτιμμενη απλειαα φιάνε στα 4,46 διο.
Ακολούθως το 57,3% των ξενοδοχείων συνεχούς λπουργίας εκΤΗ
μούν μείωση της αποσχόλησης κατά 40%.
μέτρων 500 δισ.
ντας mς anοφ όσεις της Lερό
Lovidon.
Ferég anó vo nafeo vuv 540 dea, ro Eurogroup evyΜηάνησε, ότι θα πρέτε να υόςα και ένα δεύερο πa
κέτο μέτρων, όταν θα έχαι αντιμετωπιeεί η πανδημία του
mgovoios, sore va avnáupevv on evgenuixés eenovopiOx Iléroeg avéqege nus
Aev erelnevtn perav
σες σε σπίτα συγνν και
gan ya te llergu.
ο. aεηon εντείνονται ακ .
pergooótego en dudea, neqaledpovg. Aapáva xm argoSpójaa.
Aoróoo dev elva kyes o qo
Αν και το μέγιθος του παέτον ευτού δεν καθορτηκε
και μέν να ατοφαοοθεί από τους mίτες της ΕΕ από
δησεις του raou υπογγού Οoνομκν , Μπpουνό
Aεμέe προκπτει ότι θα είναι ατίστος τάης περίπου
500 deo. Yarjete ovppervia ya avnroToinon ovvolaná I
rqu, ngootérovraç én tu 500 der. Bu civn ápeou baltουμα και ότι θα oοουθήpε το Ταμείο Aνάκαμνης, με ένα
ποoό τη rάξης τον S00 δο.
deg dev esesotoev ng obΣκέμεις για επιδόματα
σε αστυνουία. καθαριότητα
Αλια559% στην οικοδομή
1ονlανουάριο
Πετρέλαιο Απόφαση
γιαμείωση παραγωνής
Τηδυνατότητα να δοούν ειδικά επιδoματα σε οστr
. νομκος και υπαλλήους καθapότητας rda
To oxovopunó emTtieio ms fégvnons- Ezenná pe
επομα εpοάβευσης σε οστνομκοtς και ο tgγo.
μενους στον τομία καθορυότητας, ο κ. Σταοtρας δ
λεσε ότι ο προτάσεις αολοούνται και έπονται ανα
κονσς κατά τnς επύμενες βομ δες, όταν και θα
ERavaingboév ta pérga.
ο μέγεθος της Συνολικής Οοδομικής Δραστηρ .
Tntas, Tov lavováqo, oro dvoko ng Xeigag ne pdon ng exboteiorg oodopunés ábereç, uvje or 1.339
οκοδομκές άδαε , πον αντιστχούν σε 2600 χι
deç m2 exgdveraç xan 1.051,6 xisddes m3 óynov, xagoveiaor, atgon 55,7% orov aguluó tev Ouxodopuiv
ebeniv, 51,7% orqv enugávea xan 43,% orov épen.
peydkos nergekainoi nagayeryoi ovpgevmoav va
μειόοουν την παpoή του πτρελαίυ κατά 9,7
caτoμμέα βαρλια την ημέρα σε μοα προσπέθεα να
εvoχύοουν την aoρά ενίγεαg . Ο ΟΠΕΚ και σύμ
μαχοί ορστοοποίησαν την στορική συμφωνία σε μα
προσπάθα να σνρρατηθείη πτση τον τιμν κοθς
L210E0 62SZLL 16