Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KudiKóç: 1869
Ο Δημοοιογράφος
HOu ayaná
τον τόπο του
Πρenei να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκτήτης . Ειδτης - Δευθυτής ΒAΣ ΣΕΡA Erog 50-Aμ Φίλου 1157 Τιμή 00 υμ . ΜΤμη 14 Ατριίον 20
AE KATANOHEOYME OTI BPIEKOMAETE
EN EYPOY AKMHE
ouus pia Kavo- aa snrtucia nou nioraφανή npaγματ νετα στην napoύσα κυκότητα . Η ΕΛΟ - βέρνηση και τον τρόn
da sivai Ka na nou diaxeipitatai tnv
δακτυλοδεικτούμενη κpίσn . Aand καμία κυδιεθνς , αά ουτή tηv βέρνηση δεν 0α μηορού .
φορά ό ως μούρο np σε να εξοσφαnίσει τ .
Bato". On wc enpepn toia entuxia, av dev ou"npwcoenritpiar os ap vépava va svotepviteνητικές επιδόσεις , ΑAd τα τmν nofτική της η
ως πρα υnόδεγμα να συντριπκή nλειονότη.
τον τρόno αντιμετη to των noΑτν.
Αρθpο του
.Π. ΜΑΣΑΒΕΤΑ σης της navoμίος , Eίνα
Σε ερτηση του κ. Βελόηουλου για το θέμα
" Διάσωση Υδατόπυργου Πρέβεζας"
Απάντησε n Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδνη
IE spitnon tou npodpou nc EAAn| κής Λύoης Κυριάκου Βελonouaoυ γα τον
Yoapónupyo, HE ogopuri penootóz tnc Toncic ouvic va unv nporoon tou nohti
OUKOU TuMoyou noisetoc anávenos n
Υnouεργό nonmioμού/ΑΘAnuομού Λ
Mevovn, otnv onola avopipe
Αγιοι Πατέρες της Εκκλησίας τηs Ελλάδοs
Ayanntoi ev Xpiot adEAepoi
Αξιότιμε Πρωθυπουργέ της χρας μαs
ο θεός δεν είναι ένας συμπλεγματικός βασιλιάς , ο
|οnoiος διατηρεί την εξουοία του ναοβάλλοντας τον
pόβο στους υπηκόους του και αntντας της
|υρεσέες και την τυφλή υnoτατή τους στο 0λημά
ruvegea e . 11 págn Aia Néoon
Tpág Ain Náoon
Στην Πρέβεζα
Η συντριπτική Πλειοψηφία
Κληρικν και Πιστν
Τηρούν τις οδηγίες της Πολιτείας
Ag Πρόσεχαν .
AEv KatanaBalvouv KánorOI
Kai itoi oelyκαι έτoι σφ
youv ta étpa
nεpiopoμού του
συνωστισμού στα
nάννεvα , όηως
σουει ήoη και οε
Παρά το γεγονός
ανά την Ελλάδα κάnoo θερμοκέφαλου
αψηφούν τα μέτρα,
aöxá perá to Eáßβατο του Λαζάρου ,
στην eριοχή μος
δεν npatηρούντα
τέτοα φανόμενα .
vzre rek.
όAες nός ανά
τη κρα , καθς η
Γραμματεία Πολιτικής Προστοσίας anoyo .
ρευσε τις όnτες των naννωτν σε δημοφλή σημεία όnως η ηαραλίμνιος nepιoxή
και το δοσάκα του ορόντζου , αλnd κα σε
napoδpομους της nεριφερακήκ 06ού
ruvégr FER .