Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρaάνος 151-1974* Ιωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
APAMA, M. TPITH 14 AIPIAIOY 2020
Περίοδος ' (1974) Ap. φύλλου 6880-12.093
0,50 €
Προσφορά εθελοντικής
Κ.Ε.Ε. Ελλάδος
Ημερολόγιο
καραντίνας ..
μένουμε σπίτι
Αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις
στις πληρω μές των ΟΤΑ
προς επιχειρήσεις
Για άλλη μια φορά το Emμελητήριο Δρά | μας καλεί τους ΟΤΑ να προχωρήσουν σε
εξφφληση οφελν τους προς επιχειρήσεις
Η Μακεδονία
και η Συμφωνία
των Πρεσπν
αιμοδοσίας από μετόχους,
οδηγούς και υπαλληλικό
προσωπικό του ΚΤΕΛΔράμας
Γράφειο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντ/γος ε.α. - Επίτιμος Διουκητής της Σ.Σ.Ε.
Του Κωνσταντίνου Παππαδόπουλου
Δηλσεις της Κοινωνιολόγου της Ένωσης Κυριν Δράμας στον n.Τ."
Δηλσεις του επιστημονικού υπεύθυνου της ΔΡΑΣΗ Σ στον n.Τ
Τα θύματα θα πρέπει να βρουν| Αγχος, φόβος και πανικός τα κυριότερα
το θάρρος να μιλήσουν
για να βρουν υποστήριξη
συναισθήματα στην καιραντίνα
Περίπου 100 τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη
Δράμα τα προηγούμενα χρόνια
Ομάδες διαχείρισης του άγχους για μαθητές που θα δσουν πανελλαδικές
μέσω Skype
Του θανάση Πολυμένη
-ΑΥΤΕΣ τις δύσκολες ρες
για όλους μας αυτό που έχει
μεγάλη σημασία , είναι να
μπορέσουμε να περάσουμε όσο
περισσότερο ανδυνα Yνεται τα
διάφορα συναισθήματα που βι
νουμε . Κα αυτά , για ένα μεγάλο
μέρος του πληθυσμού , είναι το
άγχος , ο φόβος και ο θυμός
Και κάποιοι συνάνθρωπα μας .
θα αναγκαστούν να ζτήσουν μια
συμβουλή για το πς
να διαχειριστούν όλες
αυτές τις καταστάσεις , Στη Δράμα , μα
τέτοα χείρα βοηθείας προσφέρ το
Κέντρο Πρόληψης
Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκονων κής Υγείας της Π.Ε.
Δράμας "ΔΡΑΣΗ. Η
-ΔΡΑΣΗ , μπορεί να
προσφέρει σημαντυκή
συμβουλευτική υπο -οκ Κωνστυντίνος Βλάχος, Ψυ - για την κορανίνα;
στήριξη κυρίως μέσω χολόγος , εστημονικός υπού τηλεφωνοής επικοι ουνος του Κότρο AΡΑΣΗ mς Όλη αυπή η αβεβαιότητα για το πότε θα αρθoύν τα
νωνίας , εν μετά το ΠΕ Δράμας.
Πάσχα, αναμένεται ν
δημιουργηeεί και μα νέα υπηρεσία , για τους μαθητές βάθος χρόνου θα έχουμε αύξηση τηλεφωνη μάτων
που ετομάζονται να δσουν πανελλαδικές εξετάσεις
Για τον τρόπο που λειτουργεί το Κέντρο Πρόληψης μζω ότι αυτή η αβεβοότητα θα δημιουργήσει την ανάγιη
Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχακοινωνικής Υγείας της να μλήσουν σε κάποιο. Μ εμείς θα είμαστε κντά τους
ΠΕ. Δράμας-ΔΡΑΣΗ, μλάει στον -Πρωνό Τύπονο επστημονικός υπεύθυνος κ Κωνσταντίνος Βλάχος Ψυχολόγος
Όπως επισημαίνει μάλιστα ο κ . Βλάχος , τα κυριότερα τερο προς τα παιδιά που αναμένεταια δσουν πανελ
συνασθήματα που νθουμε και μας καταβάλουν σε μα
τέτοα περίσταση όπως αυτή της καραντίνας από μια γονείς τους
πανδημία , είναι κυρίως το άγχος, ο φόβος και ο πανικός
Και ο ίδιος επισημαίνεει ακόμα ότι βρισκόμαστε κυρίως Skype, για η διαχείριση του άγχους και θα κάνουμε και
σε μια μεταβατική περίοδο, εν σίγουρα ηις επόμενες εστιοσμένες παρeμβάσεις με εστιασμένο αριθμό ατόμων.
εβδομάδες θα είναι ακόμα Πο έντονα τα προβλήματα και
θα αυξηθεί η ζήτηση βοή
θειας από συμπολίτες μας.
vαL Οπότε και εμες προσαρμαζόμαστε στα νέα δεδομένα και είμαστε
κοντά στο Δραμνό λαό .
Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι
ανοοτό για όλους, μπορούν να απευθυνθούν σ εμάς λόγω των εδικν καταστάσεων Εναι eύλογο αυτό , α
άνθρωποι να μην μπορούν να διακει ριστούν
για την επιβολή αυτν των μέτρων
που είναι για την προστασία μας για
τις συγκρούσες που δημουργούντα
Βρισκόμαστε σε μα πρωτόγνωρη
και μεταβατική φάση . Και μέχρι να
προσαρμοστούμε σε όλο αυτό , χρε
αζόμαστε χρόνο , λειτουργούμε με
θυμό, με φόβο και οι ευκόνες στην τη
λεόραση με τα φέρςτρα , το μέτρημα
Του θανόση Πολυμένη
ΡΑ ΜΕΡΑ της καραντίνας σε παελI kobacó enirnedo KaL
ταίο διάστημα
διευκρίησε
ότι, "τα 100 περιsival
μέχρι το δάστημα
που ξεκνησε το
θέμα με τον κο pavoió. N auUTá
περιστατικά
έχουμε στη δομή
3 ψυχολόγους με
τους οπίες συνεργαζόμαστε ου
οποίου βλέπουν τα
περιστατκά , μιμετπιζαν περιστατοκά ενδοοκογενε, λάνε μαζί τους και σε περάττωση που
ακής βας πλέον τα βινουν στο χρeοστεί , τα παραπέμπουν είτε στη
πολλαπλάσο στη διάρκεια της καραντί γραμμή ψυχκής υγείας του Δήμου , είτε
νας και για όσο τουλάχιστον κρατήσει στο Πανελλαδοκό Δίτυο Ψυχοκής ΣτήριKai
στατκά
όχι μόνο για την προστασία όλων μας από τον κο pavoló
φέρνουν πιο έντονο από
ποτ , το θέμα με τα περιστατικά της ενδοοοκογε
νεακής βίας.
κακού μρια έπονται
όπως λέει και ο σοφός
λοός μας
Οι γυναες που αντ.
Covid-19,
φόβο , το άγχος , τον θυμό
OKANA
ΔΡΑΣΗ
των θανάτων λεπουργούν αρνητικά στον κόσμο.
Εμείς ως Δράση, είμαστε κοντά στους Δραμινούς
είτε τηλεφωνκά είτε με Skype, να τους μιλήσουμε, να δσουμε κάποιες συμβουλές , να τους υποστηρίξουμε , να
τους αποφορτίσουμε απ όλη αυτή την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται.
Έχουμε τηλεφωνήματα για όσα συμβαίνουν σήμερα,
όλη αυτή η κατάσταση . Αν και ακόμα ξης
στην Ελλάδα δεν έχουν καταγραφεί επ
'όπως εξήγησε η δια-υσιαστικά πόσημα στοιχεία για αύξηση των περιστατ κειται για γυνούες, οι αποέες ανάλογα φ Σπίτι Ανοικτής
είναι γενικς παραδεκτό, ότι αυτά θα Φοξενίας κακοποηημένων παιδιν κα
γυνaκν , γιατί οι γυναίκες που έχουν
-Στη χρα μας έχουν καταγραφεί παιδιά, φιλοξενούνται μαζί με τα παιδιά
τρες δολοφονέες γυναικν το χρονικό τους, ωστόσο εμείς φιλοξενούμε γυναί
διάστημα της καραντίνας, , εν χαρακτη- κες από άλλες περοχές κα όχι από τη
ριστική είαι η δήλωση του Γρηγόρη Δράμα, για ευνάητους λόγους Τα περιΛων, Προέδρου της Ελληνικής Ιατροδ στατικά της Δράμας που χρειάζoνται φ
ραπέ μπουμε σε δομές
τευξη του στο ΑΠΕΜΠΕ ταρότι το άλλων Νομν , για να μην μπορούν να
ατρείο μου παραμένει διαθέσμο μόνο τους βρουν τα άτομα τα οποία Τις κατακν ενδοοεκογενεακής βας, εντούτοις λοξενούνται στο
έχουν αύξηση .
Να σας πω Ακόμα ο κόσμος είναι λίγο μουδιασμένος
μέτρα, δεν βοηθάει Ο κόσμος ακόμα δεν ξ ρει πόσο θα
κρατήσει όλο αυτό . Η δική μου εκτίμηση είναι ότι σε
καστικής Εταιρίας .
πρόσφατη συνέν - λοξενία, τα
Ακόμα υπάρχει μια αβεβαότητα για το η συμβεί και νογια έτακτα περιστατικά, ήδη έχω κληθεί τρέχουw.
όταν χρειαστεί .
Εμείς είμαστε ήδη προετοιμασμένοι γ' αυτό και από
την όλλη εβδομάδα θα ανοτούμεκκεμείς λίγο περισσόνα εξετάσω αυτές τις μέρες θύματα εν - Σύμφωνα με τα στοχεία που μας
δοικογενεακής βίας που συνδέουν την έδωσε η κα. Ευγενίδου , "συνήθως η βα
κατάστασή τους με τον εγκλεισμό στο αυτή προέρχεται από τους συζύγους ή
τις συντρόφους των γυνακν αυτν.
Ερωτμενη για την περίοδο aπό τότε
ΧΟες με την Ένωση Κυριν Δράμας-που ξεάνησε η καραντίνα αν υπόρχουν
κάποες καταγγελίες προς την Ένωση
την Kοωνιολόγο κα Σοφία Ευγενίδου. Κυρν Δράμας , η κα. Ευyενίδου απάν Όπως μας ενημέρωσε , μέχρι σήμερα τησε πως δεν υπάρχουν κάποα συγκεστην Ένωση Κυριν Δράμας, έχαυν κα- κρμένα στοοείa αυτή τη στιγμή ή
ταγγελθεί περίπου 100 περιστατικά όλα τουλάχστον δεν έχουν γίει κάποιες επί
λαδικές φέτος Και όχι μόνο σ' αυτούς, αλλά και στους
Ο Πρωνός Τύπος , eιKoνησε
Ετομαζάμαστε να δημιουργήσουμε ομάδες μέσω
Σπίτι Ανοιτής Φιλοξενίας και μλησε με
Ανοιχτό
τα προηγούμενα χρόνια, και μέχρι το διά - σημες καταγγελίες
στημα που ξεκησαν τα γεγονότα με τον
κορωνοό .
Τέλος, η δα , συμβουλεύει ότι σε πε
ρίττωση πeρστατυκν ενδοοικογενε Όπως χαρακτηριστικά είτε η κα Ευγe - ακής ίας , θα πρέπει να απευθύνονται σε
νίδου όλαα αυτά τα περιστατικά μέρα με όποιον φορέα νομίζουν ότι μπορούν να
τη μέρα πληθαίνουν και δίως το τελευ απευθυνθούν , είτε στο δικό μας φορέα
ια να μπορέσουμε να
τις στηρίξουμε , να
βρουν το θάρρος να μ λήσουν για να βρουν
υποστήριξη . Διαφορε
τκά δεν μπορούν να
βρουν λύση α περισοό τερες μόνες τους στο
πρόβλημά τους.
ηλεφωνικό κέντρο
Κύριε Βλάχο, ποια είναι
αυτή η στιγμή η κατόστα ση στον Kέντρο
ΔΡΑΣΗ; Υπόρχει τηλο
φωνική επικοινωνία συμπολιτν μας για παροχή
βοήθειας προς αυτούς;
-Δεν θα μπορούσαμε και
εμείς ως Κέντρο Πρόληψη
και Προαγωγής της Ψυχ
κής Υγείας , να είμαστε ξω
από όλο αυτό που συμβαί ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
κΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Tnà: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
ηρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
MENOYME
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Távca Srnda Gaç ažıomeca,
ye avdqéómvo rpócano
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
CAIMH MOKPATIA
Tyeie Tyeies
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα