Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
anatolh
M. TPITH
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ετος ίδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου [ www.anatolh.com
Αριθμός φυλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.793
Σελίδα 5
Σπίτι και η σκέψη είναι μαζί σου,
' αστέρι μηλενου ΑΟAN
Συμπληρωματικές εργασίες στον παραλιακό
-Σελίδα 21;
Χ Σζουμε τις ζωές μας
Παραμένοντας στο σπίτΙ
Η καθημερινή έκδοση
της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοnκή κονωνία.
αλλά και τους συνεργάτες μας , η ΑΝΑΤΟΛΗ Προσπαθεί - αυτή την κρίσμη για όλους μας στιγμή και σε ένα
οκονομικό πeριβάλλον που Yνεται ολοένα και πo δύ
σκολο- να napαμείνει ανοκτή και να συνεχίσει την κα
θημερινή έκδοσή της.
Σε εοός τους συνδρομητές , τους αναγνστες μας
και τους διοφημζάμενούς μας στηριζόμαστε . για να
μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Το μήνυμα της Τροχαίας Αγίου Νικολάου ενόψει του Πάσχα
Το φετινό Πάσχα και φλους τους συμπολίτες έχει , και τονίζει πως δεν στις εκλησίες όσο και
μέρες αυτές να πρέπει οι Πολίτες να προντελς διαφορετικά αό μείνουμε όλοι στο σπίτι σπαθήσουν να βρουν τρό - της Ιεράς Μητροπόλεως
η Ανάσταση θα είvαι .
τους Ιερείς στις Ενορίες
Στο πλαίσιο των Προληπτικν μέτρων για την ono
φυγή εξάπλωσης του κορονοού
Η διανομή της εφημερίδας γνεται λαμβάνοντας
για όλους τα anapaiτητα μέτρα ασφαλείας .
. Υπάρχει η δυνατότητα καθημερνά νωρίς το πρωί
ηλεκτρονικής αποστολής mς εφημερίδας στον υπολογιστή σος,
. Πα τα καταστήματα και τα γραφεία nou nopαμέ νουν κλειστά υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής δεύυνσης και παράδοσης της tφημερδας στην οικία σος ή
σε άλλη διεύθυνση ποu εσείς θα μας υπoδεξετε
'Η γραμματεία και το λογιστήριο παραμένουν ανο .
κτά και μπορούν να εξυπηρετήσουν τους αναγνστες
και τους συναλλασσόμενους μαζί μος για οτιδήποτε
χρειαστούν , τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 20410-22
και 28410-25505, αλλά και μέσω ηλεκτρονκο ταχυ
8poutiou ora e-mail [email protected] Kai [email protected]
forthnet.gr.
αυτά που γνωρίζαμε μέχρι μας ,
nους για να ξεγλιστρή - Πέτρας και Χερρονήσου να
σήμερα Με τις εκκλησίες Επειδή προσθέτε , ου - σουν από τους ελέγχους . μην παροτρύνουν τους πι
κλειστές και τις λειτουρ - τως ή όλλως την ημέρα
γίες κεκλεισμένων των θυ - του Πάσχα δεν θα υπάρ .
ρν , με τις όσκοπες με τακινήσεις να απαγορεύ - κετ , οτιδήποτε επικαλε .
στούς καθ όλη την διάρ"
κεια της Μεγάλης Ερδο
μάδας, Η παρουσία , όπως
Πλησιάζοντας προς την τονζει , θα είναι αυτή την
χουν ανοικτά σούπερ μάρ .
Θο ενταθούν
οι έλεγχοι
ρνται και με την γενική σθεί κάποιος nολίτης ε ημέρα του Πάσχα, οι έλεγ- περίοδο αυξημένη με τα
καραντίνα να έχει πλέον κείνη την ημέρα ως λόγο χοι των Αρχν σύμφωνα όργανα να επιτηρούν τους
επιβάλλει τους δικούς της μετακίνησης θα πέπει να
κανόνες στην καθημερι - ατιολογείται επαρκς , με
νότητα όλων , ή μεγάλη τα ανάλογα αποδεικτικά περίοδο και ειδικά την η , τους
γιορτή της Χριστιανοού . που θα πρέπει να φέρει μέρα του Πάσχα η Υπηρενης θα εορταστεί φέτος μαζί του . Οι έλεγχοι θα εί .
σε εντελς διαφορετικό ναι ιδιαιτέρως αυστηρoί.
κλίμα και υπό πρωτόγνωpες συνθήκες
Τα δεδομένα αυτά ο αριθμός πολιτν που μέλάζουν και τις καθιερωμέμε τον κ . Ζερβάκη θα εντα - Ναούς και την κατάσταση
θούν. Καθ όλη αυτή την πou επικρατεί έξω από αυ oία θα βρίσκεται , με το ο .
νολο της δύναμής της σε
Παραλίες
και παρολισκοί δρόμοι
Παράλληλα, και επειδή
για nαράδειγμα , μεγάλος και εξόδου των nόλεων-όσο περνά ο καιρός η
στε κάποιος που δεν θα θερμοκρασία θα αυξάνεται
έχει Πολύ σοβαρό λόγο να και οι καλές καιρυκές συνΓια την περίπτωση nou , κομβκά σημεία - εισόδου
Με τηλε εργασία εργάζεται το δημοσιογραφικό επτελείο μος , με το oπoίο μπορείτε να επικοινωνείε
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονκά
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ευχάμα .
στε να ξεπεράοουμε, όλοι μαζί, υγιείς και αoφαλείς τη
μεγάλη δοκιασία που αντμετωπίζουμε
νουν σε naρanλήσια σηνες οδηγίες και συμβουλές μεία , στελει μήνυμα για μην του επιτραπεί να με - θήκες δεν θα αnoτελούν
κυκλοφοριακής αγωγής και σωματική όσκηση πάνω , τακνηθεί
ασφάλειας πou έδινε η Τρο
σύμμαχο στην προσπάθεια
Γα τις περιπτσεις no - για αυτοπεριοριομό, ο κ.
κάτω την ίδια ρα και δη.
χαία Αγίου Νικολάου κάθε μιουργηθεί μικρός ή μεγά - λτν που μπορεί να επικa- Ζερβάκης υπογραμμίζει
χρόνο ενόψει του Πάσχα
λος συνωστισμός , ο κ Ζερ - λεστούν την περίοδο αυτή πως εάν κάποιοι Πολίτες
Φέτος η Υπηρεσία ε- βάκης τονίζει πως αυτό μετακίνηση Πx. στο χωριό εξακολουθούν να μην συμ ναρμονισμένη στις επικρα - nou , σε κάθε περίπτωση για napοχή βοήθειας σε μορφνονται και να μαζεύτούσες κοινωνικές συν. πρέπει οι πολίτες να τη ανθρπους που έχουν a ονται σε παραλίες τότε
θήκες και στα αυστηρά ρούν είναι οι αποστάσεις νάγκη (ηλικιωμένους , κλπ ) δεν αnοκλείεται το σενά.
μέτρα που έχει θεσπίσει ασφαλείας Επαναλαμβά - για γεωργικές εργασίες , pιo η Αστυνομία να κάνει.
κλη . αυτόι
πρόταση στο Δήμο Αγίου
Νικολάου για να μπει προYia
ano- vei de n
OwuaT
τροπή της εξάπλωσης του σκηση θα πρέπει να γίνεupuva pe
. Ζερβάκη επιτρέπετα, με
κορωνοϊού, δίδει οδηγίες ται πλησίον της οκίας και τον αυστηρό όμως όρο να σωρινό -λουκέτο, ή να γ
aπoφυγής κάθε άσκοπης σε καμία περίπτωση εκτός είναι ένα άτομο και όχι
μετακίνησης Κεντρικό μή , των ορίων της Πόλεως
νυμα της Τροχαίος είναι
Σζουμε τις ζωές μας μέ νοντας στο σπίτ,
Ο Διοικητής της Τροχαίος Αγίου Νικολάου κ.
νει αnοκλεισμός σε παρα όλη η οικογένεια μαζεμένη λίες και κεντρικούς παρα και να φέρει αυτό μαζί του λιακούς δρόμους με σκοπό
όλα τα απαραίτητα έγ - να αποτραπούν φαινόμενα
συγχρωτισμού, όπως πx.
έγνε το nερασμένο Σα βατοκύριακο στο Ηράκλειο
Τουλάχιστον δεν 0α μας λείψουν
τα αγαπημένα μας πασχολινά γλικά
O Kobévaç
να αναλογιστεί
την ατομική ευθύνη
που έχει
Κληθείς να σχολιάσει
Τις χθεσινές δηλσεις του
που θα τα βρείτε στα καταστήματά μας.
Ypapa.
Και αν δεν μπορείτε, σας τα φέρνουμε εμείς στο σπίτι
Αυξημένου
έλεγχοι στους Ναούς
Ευαίσθητο σημείο , σίΣτην ετιγείρησή μας τηρούμε όλα τα μέτρα προφύλα ης Πέτρος Ζερβάκης υπο
και στο Ρέθυμνο,
Παράηλα έχουμε ανστηροποήσα
όλες τις διαδικασίες παραγωrής
και διακίνησης των προϊόντων μας
γραμμίζει ότι ο κόσμος
πρέπει να καταλάβει ότι κυβερνητικού εκπροσπου γουρα , αποτελεί τις ημέ Τς ημέρες αυτές οφελει Στέλιου Πέτσα ούμφωνα ρες αυτές και ο έλεγχος
να μείνει στο σπίτ Το ξ Περί τις
200 παραβάσεις
Εξάλλου , μέχρι χθες ο
με τις oπoίες δεν επι - στους Ναούς για την απο poυμε ότι είναι δύσκολο τρέπονται μετακινήσεις σε τροπή εμφάνισης φαινομέ- συνολικός αριθμός βεβαιειδικά αυτή την περίοδο σπίτια συγγενν και φλων νων όπως αυτά που σημε -ωμένων nαραβάσεων και
που η ζωή όλων των Ελ. για να γιορτάσουμε την θηκαν σε άλλες περιοχές , των ανάλογων προστίμων
λήνων είνα συνυφασμένη Ανάσταση ή την Κυριακή όπου πιστοί και ιερείς δεν προσέγγιζε. όπως μας είπε
του Πάσχα, ο κ Ζερβάκης πειθάρχησαν στις απoφ .
εκκλησίες και την Μεγάλη σημεινει πως -οι Αρχές σεις της Ιεράς Συνόδου και ριφέρεια του Δήμου Αγίου
Σας ευχόμαστε
καλό Πάσχα
με την παρουσία μας στις
οκ Ζερβάκης, για την πe
και να
παραμείνετε
όλοι υγιείς!
Εβδομάδα με την Κορύ δεν μπορούν προφανς να
φωση των Παθν . Πρέπει μπουν στα σπίτια και να
Νικολάου nερί τις 200. Α
Οκ Ζερβάκης για α - κόμη δεν είχε βεβαιωθεί
της Πολιτεείος
όμως για το κοινό κοινω - ελέγχουν , Πρέπει απλς κόμη μια φορά napακά . nρόστιμο των 300 ευρ ή
Τηλέφωνο για παραγγελίες 2841025931
νικό καλό, για τους Yονείς τους συγγενείς τους την ατομική ευθύνη nou
ο καθένας να αναλογιστεί λεσε και προέτρεψε τόσο αφαίρεσης πινακίδων.
τους πολίτες να μην πάνε
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα