Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑΕ
OBHMA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TPTH H AMAIOV 00
www.olympilob ima.gr
NEA METPA ANAEA
PA MNTIOTONEE
POVE. KATOENE 4 TMTANINOE
Για φορολογούμενους,
ανέργους
MHNYMA
ΜΕΤΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΛΑΣNAEXA 2020
KAI ENIXEIPHEEIE
NAEXAMINO TPANEZI
Φθηνότερες οι Τμές
σε αμνοερίφια και τσουρέκια
Ρωτά σε συνεργείο
χωματουργικν εργαλείων
Ευλάβεια ή κάτι άλλο:
Tou Appu. Boaldoracoydn
KAHKE O XOPOZ PAEIOY
LAJEZ NAPAITEAIEL,
AΓΟTEΡΕΣ ΠΟΣΟΤTΕΣ
Μνυμα του Βουλευτή
OúNTa Mmapaliácou
Ayomopo dvaoroyon e
NA TO ANo NADKA
E Naoorokos dços
pdae mpntpelen
dne pe pn
HAden neu Mapla-te e
GIALEMOS AGRO - ADOI r.NANENIOY OE
Tokurpad yd ngolaç ménaluraol
Εpπέρο Γupτμν Εηδν
wandong enanalenna k en
ce pdne neeeloae
KarULIAOH
5(va atja
vemppalmpan
Talne aand d
Καλή Ανάσταση!
Καλό Πάσχα!
mplaone Napa
| ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ AGRO
waEO. Kanging Buikirkg
Kadneoi Kawen
Avádiaon
evapinpalen"
EAA HEHNd.
AMEPCIAAHI ARt
ΜΠΤΟΓΟΛΟΕ ΤΕΟΑΝΟΣ
DAPMAKONOIOE
Καλό Πάσχα
| Καλή Ανήστισι και καισίπάσχα σδος!
Κατερίνη Ειρνης 33 τη2351027910
Εατορέρι Πpiας τηλ2351 082572
Ke Avaoraan KE Kado nazes
Ευετοριομός 30ουργων nεpiaς ΑΕΒΕ
spiti iAu NEO KatepivneBeakng-2is10 46000
www.spitimas.gr
Oeppiç evzis yra Kaló lárga
ai Kalrj Avdoraen!
Αγροτικός Συνεταρισμός Κηνοτροφων
Aryompoparorpogor Niepias
NOAHEH NOHAPIKHAMKH
Ο Δγροτικός Ευνεταιpισμός
Kτηνοτροφων-Αγorpοβατοτρόφων
Ν.Πepiας.
aaç euxerai oAouuxa
Spopi Namae
Kaló Ilárya!
Kahin Avdoraoy!
Kahn Avienaen na Kald Hárgut
Dpovyna
|ΑΝΑΚΥΚΙΟΣΗ
ZYNETAIPIENOE
TEXNITON AYTOKINHTON
AMOKANHLATON
ΔΡΟΥΓΚΑΣ
NΠΕΡ ΣT
|ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΧΑ ΑΦΟΙ & Σ Η
3o xhu EO.
Karsaives seeahevi
Karepi
m235 102 180
HELLAS Kahó Náoya!
Καλή Ανάσταση
TA.M.NIEPIAZ
odnapoe
Kadó Táoxa
Kadh dotoruon!
SECURITY
Kei Avieruny
A Kalá llányal
ERatuE anae
XPONIA NOMA
THA ZI
Μkel Κέτερίν