Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
31 νέα κρούσματα
ACONAS
κορονοϊού
στην Ελλάδα
και 99 οι νεκροί
2145 τα συνολικά
κρούσματα
TH IOOPAKHI
E O H ME-PIA
M.TPITH 14 AIIPIAIOY 2020- A. qviau SB45. Enç: 370, 0,50 EYPA -I MAKEAONIAI 4 TIN EANHHO ISIIIT
KAOHMEPINH
Πέτσας:
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
Εν αναμονή
τον δειγματολητικν ελέχων
στο Δροσερό
Κλειστές για τους πιστούς
οι εκκλησίες
συμαν α οόρμς οπ | -Απαγορεύονται επισκέψεις
σε οπίτια συγγενν,
φίλων το Πάσχα
rαράταση των περορυστικν μέτρυν
Lxuxdoqngiag tuv
πολιτν στους δήμους
Eένης και Μrerς γα μα
epbnpádu anóua, avaxut
voor, muogtes to Poádn, o
υφυπουργός Πολιτιχήs
κές τον νοοοκομείoν Ξύν
θης δο κι oro trAευταίο
χρούομα του tνός tτους
υπογρομμέζι ότι unάρχε
vrowotInd deyavo orgv
Eévdy ne ty oenMErog roe
eveidov tow sundeminevor
ΕΡΓΑ ΔΗMOTΙΚΗΣ
Προσταπίας Νίος Χαρα .
iuig. jurta ripv okoMAjgoon
της πολύωρης σύσκεγης
που πραγματοποιήθηκε κριθεί αν πρίπει να λη-γου Εάνθης Αναστάοιος δουκητικν και η συμε
στο δημαοχίo της Εάν- ψiw μίroα oτoνoμ .
ΟΔΟΠΟΙΑΣ
pogfwv zyeovonansiv Kas
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Κοροδέδος, μιλνευς oo toχήόλων των δομν της
To 15 pyvir ferqos AllE-MIIE ya uw apilus roderriag, ore vI ndoga
ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ
Xeg, vugic to nọei, o unó w Apoor gó zov feé- xpovopónur nov égovv Ta- xaderegy na eroredrowaυφυπουργός, συνοδευέμε, θrp eεt ουν κοpoά ρουφασί σου γεαγραφ.κότερη αντιμετπιση της
νος υτό τον bμαοχο Εαν ήταν αυτό που oήμανε ου κά όρα της Περpερειακής λμς κατστασης .
θης Μανλη Τot n , tn νυytepό στς νεονομεxές Ενότητας Eάν0η σημεu
ruéyorpr tov oIHAOpó tov vangroirg. To Bolyos voΔοοσερού και τις υπηρε- σηνεύεται οτν ποιδιατοή πιζονταν μόνο στον Εχίν , υν , ολα τα χρονοματα σιaieg rou Kévepo Konvóm xiavxj tou lanoxoárEIOU g dogees axówn tong o
τας που εmοιγεί εκεί.
Μέχοι yΜ o lo, νen , μά η οoείu του
τρία κλιμάχια του ΕΟAΥ
έκανuν δηματυττικούς θη Μέχρι οτιγμής έχουν xές μέτρο μόνο η απαγo , Σελλογος Ξάνθηςκ εογράζει
AYzoug o Haodoug vo ehenxdei xai anopovoobri grey rac Mnkagoging".
οικιομον . Λήgηκαν δκΥ ες ο nopeς τoυ παιδού
ματα ond zερέπου τουνό.
σιους κατοenς και από τα nteάλον.
ατοκλέσματα ων ποραπά ω είγχoν, nou aνμένο- δοος του Ιατροού Συλλο - ομamo τον ων mou tντom - 0 μπodέοουν tην πporε επέμενες ρες, θα
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ
Oang ovia oro A
vuixo Ilouxropeio EidrjorVEL "ro apokwuer der svrorá zígoaav aró to voaonoό εiνu διάχυrος στην πό . μείο της Eάνης κω το γε.
VooCuourion om Oroonio
oto voocKopr io ng Záv- mouiv in der grev sang- zoojlawarioe. O largunis
ryv évrorg ywie rov yne
O xpórheog to lutge ryv xardoraog nov reivea
κού Συύλόου Ξάνnς ανe
OTO OTEVÓ OoyeveOnÓ TOU
EAIAA3
ges deammogd roe so".
Δημοσκόπηση-κορωνοίός
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
Συμφωνούν
οι πολίτες
με τα μέτρα
"Τελείωσαν τα χρήματα μου
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΓΠΑ ΤΗΝ ΥΤΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ,
ΕΡΩΤΗΜΑTΑ
- ΚΡΙΤΙΚΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
λέει το 24%
VOURVOUKELI
ZEAIAA3
ZEAIAA 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα