Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Το τροπάριο
Δωρεά στο
Νοσοκομείο
Γρεβενν
Ψηφιακός από
15 Anpıhíou
O OAEA
KAUKOE ENTYNOY, 82
Κασσιανής
Mote va nootoec ouced
zento 16»
Ten 11,
EAVne
XPONIKA
APIOMOE OYMOY 867
ETOE 170 TMHO,5oe
napaoktun 3.4.2020
AnoY FPHTOPIOYE
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒEΝΩΝ
OAEMivuv 22, rpcBEvá | TnA. 2462 087772, Fax 2462 087773 | emal: chronikagotenet gr
Παράδοση υγειονομικού υλικού αξίας 300.000 ευρ
από την Εκκλησία της Εnλάδος
HEchnola tnc Ennoboc nopt buoe oo unoupycio Yyelac 60.000 vocOKOunadc udoEC
38.750 iatptc udoKEÇ KN95, 16.500 zot yoryopnç avtveuanc Kopuvolou a 30 avanveuotipec ouvonic otoc 500.000 eupa, oE unonoihon tnc and inc Anpiiou nootoonc tou AoaenioKónou Aenwav Ka náonc Ennoooc K. epivuuou aI anóeoonc tnc AaOKouc Epoc
ευνόδου , Σύμοωνα με ονοοωon της tpoς Συνόδο, το εν όγωυruoομό uΒκό nopo
θonce xος στον κapo unoδοής υγοoνομού υou του unoutiου mebς nopουσα εnpo
oonou Du unoupyou Yyrlaç nou opioe o unoupyóc Baoinc Kadoc. tou Dnpoodnou tnc
Exchnolac tnc EAnodoc. Apuavopitou do. Ndonuou eopudn, yevIKOU dIEUOuven tnc Ex
khnoooc KEvtparic Ynnoeoloc OovOv tnc Eahnoloc ne EModoc (EKYOI, KOC Ka
toU Enpooinou tnc xopnyou etapcioc Mlaya Capitat LTD, noodu Avoetee.
Μην γκιζιράτι! Πιάστι τουν οντά
κι διαβάστι κι λίγου!!
Δήμητρα Ράπτη
Παιδίατρος
Σύμβουλος Θηλασμού (BCICga
Παιδικής Διατροφής (PGPN Boston)
Ευαγγελιστρίας 4, Γρεβενά
Tnà. 2462091341, 6979674754
Email [email protected]
www.raptidimitra.gr & www.thilazoume.gr
Φως στο σκοτόδι, Ποσάλιες nεροκες στο noόρι των Γρεβενν
Στούρos Χρ. Κορoκούνns Μ.D.
Μoυτήρα- Χαρουργοs Γυνοικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
Πρότπο Κέντρο Μοeuoκs Γuοκολογίαs
6 Ynoβonθούμενηs Ανanopογωγήs
17 χρόνια
XPONIKA
ΣΤΟΚΑΣ
Ιστρού N. Κορνοβά 1 40s όροφος
( Εμπορικό Ελμείο )
TK: 51 100 fpepevá
OIKOAOMKA YNKA EAH YNBNHINAAKIAIA
YYOLANIGEI - DAEPA MOPOKEAAMAPINEI
MONOTIKA YNKA - EPFANEIA IMHPIKA
Tnd: 24625 02144
Enείγoντa: 6944 286705
•Yntpnoc - Tdox non-Vnnoenon Maorod - Boec
•napaxonodenon Kunonc-AuxeVIi dopdvea-DopplerKapdocoKoponua
Oupoyuvaohoyla-Oeponeb Aporeoc
Mapoeneusocch xepoupyct: Aonopooxómon Yoepoondenan
epeivnona Avuinon Ynoyovudcoc-YnolontodurvnAvanapayuyi
Evoquepoc Enepuoutyuon-Eaooi yovuonohon
SPARIO NETOYPNM pitn-napoaKeun 09.00-13.00 Ka 18.00 - 21.00
EONIOE ANTIITAEEOI 20
TPEBENA
Tna, 1 24020 28964-246 20 23214
Kv.: 6977 019452- 6932 235231.
otonw povtaodo