Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
FIPPFAEP
ΣΑΒΒΑΤΟ
TENIKH
1 AΠΡΙΝΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12488
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛAΙΟΛΟΓΟΥ 6.Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Σταϊκούρας: Δεν Τίθεται θέμαμνημονίου ή προληπτικής γραμμής
Η ΕΛΜΑΔΑ ΘΑ ΔΑΝΕΙΣΤΕΙ ΕΩΣ 6 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΑ 540 ΔΙΣ.
κομισιόν:
Ανακεφαλαιοποιήσεις
εταιρειν από το κράτος
Bloomberg:
Παράδειγμα
η Ελλάδα στη
διαχείριση
της κρίσης
Hkofotkevon, ogo ngdraons ya ny negartige entκταση του nρωοuρνού nλαισίου α Τs amές εvσχe
vaç. H Eurgoni mgorelven réga va dervguvbei zepanrtge TO nebio eqegpeys vov sgoongevod lmaiov, Emotsoveag ere xgdrn pan va spofaivovv oe avexrgalaosoήoς εταρoν aου n έχουν ανγη Δεδομένο α η
iga nov o noguvoieivonj depiona orien ogei va ngoakénn enuavxés
στρεβλσες στον αντογνομό στην εvιαία aγοpd της ΕΕ
qévea nokés negunrdens
ανεπαρt, wroiας και
κυβeρνησιμότητας, με πολ9 Επτpoπή προτίντι epoμένες διαοαλίσεις σε σχίση με
σμπερρά των εταραν π επoλνται αό aντέ
ka mn Spgoe "amaaplama aeunda Shoalidel Sandp Saos
Berravia na g lenuvia va
πληρνουν τη μεγάλη κ
Επιστήμονες:
Έως 20/4 οι ατήσεις για
το Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης
| Ελλάδα μπορεί να δανειστεί ένα ποσό tως 6 διο, από ον
ESM , από το πακέτο μέτρων 540 δισ. που συμφνη σαν στο
Eurogroup.
Στην περίπτωση που ο ανάγκες για την οικονομική στήριξη ξεπ .
ράσουν Το 2% Του ΑΕΠ, Τότε τα δάνεια θα συνοδεύονται από μνημο νιακούς όρους
Η Εάδα , πριν αναγκαστεί να προσφύγει στον ΕSM, έχα "poξφ
λόρ" 15 περίπου διο . που μπορεί να χρησιμοποήσει , έχεα το πρό Υρομμα ποσοτικής χαλάρωσης για την άντληση ποσού 12δισ. μέσω
της αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ, μποpά να δκδικήσει επιστροφή
των κερδν 650 εκ . από τα ομάλογα που έχουν στην κατοχή τους οι
κεντρικές τράπεζες, εν με έξοδο στις αγορές, να αντλήσει περί τα 2
guigcon, avegéen oe onprevó rov brooievpa to
xgaxrogeio Bloomberg.
Aonóoo, óaos emonuaiveT, peyakiuon amyovgia
moconei o avtiernog ng
aαouίας στην ελληνοή οovouia
Πάντως, το διοoίευμα κλεί
Vn ur éva ongeiç amunódojo
μήνυμα Διδομένου ον no
wήoga η λάα αντία
- hžaapaman Seaprtokag
Fes ng 20 Angudon, ba deagnéoen n apobeopia vofoLas aurijoeuv ya ovpuerogi oro ndunó ngóreapua
minarágnons pe moronoinon ya emoripoveç. To eniδομα των 800 εvp na τους oένους nou tpouν υπο
λει ηλεκτρονική aίτηση , θα mστuθεί στους λογοα.
ομούς στις 15 16 και 17 Απdio Τη Μεγάλη έμπτη
έ nopαμματιστί να καταβληθούν τα 400 από τα 600
evei yna n orjea ruv Exoroveniv xidbev, evi on
deθεpo επαγκλματiες eπχpήoεs pε (oς 5 εγγαόμε
vonç ta doev ta zeara perá vo lláoga.Na onueobel ón
uerem, nzige poei v TOyege va eelel xn nu
dως τη Μrάλη Τrτάpτη θα πρέτ να καταληθεί κανVoni re deigo Ilóee anó des ng emgnerjons nov dev
έουν ανοστελ τη λειτουγία του
Τη θέση ότι δεν rίeετι θέμανέου μνημονίου ή προληπτικής πιστω
τικής γραμμής. διατύπωσε ο Χρ. Σταίκούρας.
σχίση με λα pάrn,
Ιουρισμός- Εισπράξεις
18.18 dio. TO 2019
| Χάθηκαν 41.903θέσεις
Εργασίας Τον Μάρτιο
Στομηδένοπληθωρισμός
1ον Μάρτιο
Mnonpáteng 18,18 ben, na aygeis, ora 34 enar.
Leλειoε η πεουσνή χρονά mα τον ελληνικό του
αισμό κλείνοντας παράληα και τον κο ανόδον τον
xidbov nov texivmoe zev anó pia exTerria xan avaκόπτεται tέρα βίna λο κορωνοίou. Το 2019 η συνει
σφορά του κλόδον στο AΕΠ τοποθετείτ στα 25 δι .
(ψενκή μεταβλή σημεθηε στο Γεv Δεί. Μ
Lχτη Τιμν Καταναλτή Μαρτίον σε σχήση με
toν αντίστοχο δείκτη του πρηούμενου έτoυ , ενo
oε μηιαία βόση ο πληepομός πορουοίασε αηση
1,., σύμφωνα με τα στοχεία που δημοσοτοίησε η
ΕΑΣΤΑΤ. Ο μέοος ΔΙΚ του δαδεομήνου Απρίον
2019 - Magtiov 2020 nagovolane aton 0,2%.
ean ήταν η καθση στην σοpά εeroσiας κα
Ητά το Μάρτιο, δηλαδή κατά το μήνα κατά τον
oποίo tλήθηραν τα πpτα μέτρα κατά της άπλω
ons rov xogovoiov. Evpaenguéva, zódpav 41.903 06ong eeraoiag. Ileónen run ya n zengóreen -eaiboonanó to 2001. Derdoo, e Ya. Egyuoias xuganrnggen Ta
axoreddopara avrá «tugobende watiç ogeberm oro
Mogovoiá.
S91OE0. 6ZSZLL 16