Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TUΠΟς
TUNOE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρaάνος 151-1974* Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στιλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ilepiodog B' (1974) Ap. qlov 6880-12.092
0,50 €
Συνεχίζονται τα έργα
βελτίωσης στο δρόμο
Β.Α.Α. Δήμου Δράμας
Ένταξη του έργου
Ανάπτυξη Ψηφιακού
Συστήματος
Πολιτισμικής
Ταυτότητας.
Παράταση ισχύος
των επιδομάτων
Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος (ΚΕΑ )
και Στέγασης
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την
Κοινωνική Υπηρεσία του Δ. Δράμας
Μια εικόνα χλιες λέξεις. ..
Μια μικρή χωματερή
στη Δημοτική Κοινότητα
προς Βλα και
κ. Νευροκοπίου
και Νευροκόπι
Γρίφος παραμένει η ημερομηνία των Πανελλαδικν
Αναπροσαρμογή εξεταστέας
ύλης πανελλαδικν εξετάσεων
Άρχισε από χθες η διανομή
συσσιτίου προς ευπαθείς
ομάδες στο Δ. Δράμας
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ποu
επικρατεί με την
novönuia nOu
> 8.400 γεύματα μέχρι 31 Μαΐου από το Δήμο Δράμας
Πρτη διανομή γευμάτων προς 90 συμπολίτες μας
κυραρχεί και στη χρα
μας με τον κορωνοό
Covid -19, αλλάζeι πλον
πολλά πράγματα στην
καθημερνότητά μας.
Σχολεία Πρωτοβάθμιας,
AÇutepoBáeuigs KOI
Τρποβάθμας Εταίδευσης παραμένουν κλεστά εδ και ένα μήνα
περάτου , εν είναι σχε
δόν αδύνατον να πe καιείς, το πότε ακρ:
βς αναμένεται να ανοίξρuν τα σχολεία ΥΠΑΙΘ βρίσκεται σε στενή συνεργασία
Γενική πεποίθηση όλων , cνau ότι η με το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό
σχολική χροιά τολάηστον , έχει ήδη ΟργαΜσμό Δημόσιας Υγείας, καθορίονχαθεί και ότι είναι αδύνατον να επανέλθουν προς το παρόν σε μια πρότερα κατάσταση. Ένα όμως από τα μεγόλα κύψει με αpορμή την πανδημία του
προβλήματα που η κυβέρνηση καλείπαι Covid-19 και τις συνέπειές της στη λει
να λύσει είναι οιπανελλαδοκές eξρτάσες τουργία των εκπαιδευτικν δομν της
TOu 2020.
Ηδη, το Υπ. Παιδείας ανακονωσε την Ηuφuπουργός Παιδείας κα. Ζαχαράκη
εξεταστέα ύλη σημαντικά τροποπου τονίζει σε δήλωσή της , ότ, τρστεραημένη και αναπροσαρμοσμένη στις νέες ότητα είναιη δημουργία όσο το δυνατόν
συνθήκες που επικρατούν στη χρα.
Εδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις της Γυκείου , μέσα σ' ένα περβάλλον
έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορ - πρόσθετης αγωνίας και αναστάτωσης
φωθεί και με δεδομένη την γενική ανα - και συνεχζει : Θα είμαστε εδ , δίπλα
στολή λετουργίας των σχολείων από την στους μαθητές και τις ακογένεές τους.
11n Mapriou 2020, TO Ynoupyeio Naδείας και Θρησκευμάτων προχρησε μιουργήσουμε, όσο το δυνατόν no ευνo .
στον επανακαθοριαμό της εξεταστέας κές συνθήκες για τους μαθητές της Γ
ύλης για την εοαγωγή στην Τρτοβάθμα Λυκείου , μέσα σ' ένα περβάλλον πρ Εκπαδευση, με αναλογική μείωση σε
όλα τα πανeλλαδεκά εξεταζόμενα μαθή έχει φέρει η πανδημία, τόνισε
ματα στην Γ' τάξη του συνόλου των Γε νκν και Επαγγελματικν Λυκείων της ράκη έχουν ως εξής -Οσο έχουμε
χρας σμφωνα με την πρόοδο που είχe δσει Πανελλαδοές Εξτάσεις , γνωρ πραγματοποureεί στη διδασκαλία της ζουμε καλά ότι αποτελούν μα δύσκολη
όλης μέχρι την ημερομηνία που ανεστάλη καθολικά η λειτουργία τωw σχο - η ελική δοκαμασία ενός μαθητή . Δή
Aşíav.
Όπως επισημανεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπ . Παδείας και Θρησκευ - συνθήκες για τους μαθητές της Γ Λυμάτωνδιαψεύδονται πληροφορς και κείου, μέσα σένα περβλον πρόσθετης
δημοσεύματα που αναφέρονται σε πa αγωνίας και αναστάτωσης που έχει φέρeι
νές ημερομηνίες διεξαγωγής των πανελ- η πανδημία Η απόφαση που προβλέπε
λαδικν εξετάσεων και διαβεβαινει ότι η λη των εξετάσεων θα είναι ανάπρος πάσα κατεύθυνση ότι καμία σχετική λογη με όσα α μαθητές διδάχθηκαν στη
απόφαση δεν έχει ληφθεί αναφοροκά με φυσική τάξη, έως ότου να κλείσουν τα
αυτό το ήτημα , εν αναμονή των σχετ, σχολεία , ελήφθη ακριβς στην κατεύ κν εισηγήσεων των ειδοκν.
Από την πρτη στγμή της εκδήλωσης στους μαθητές και τς οκογένειές τους
Του Θανάση Πολυμένη
,ΠΩΣ είχαμεδημοσεύ
σει την περασμένη
εδαόδα και συγε
κριμένα στις 6 Απριλίου, ξεκ νησε πλέον από Χθες
Παρασκευή 10 Απρ λίου, η
διανομή συσσίου σε συμπο
λίτες μας από το Δήμο Δράμας με ευθύνη της αναδόχου
εταιρείας
Ηδη , μετά από σχετική
ομόφωνη απόφφαση του Δη
μοτικού Συμβουλίου Δράμας, στο πρόγραμμα συμμετέ - κ Παναγωτίδης, "η Εκλησία αρχικά μας είχε δσει μια
χουν αρχκά τα 80 άτομα ή oκογένεειες που στίζονται από λίστα με 80 άτομα από το 2016, χωρίς να είναι βέβαιο
το συσσίπο της Ιερός Μητρόπολης Δράμας, εν ο αpιeμός των ατόμων αυτν ετράκειτο στη συνέχεια να αυξη - Από εδ κα πέρα ξεκαθαρίζι η κατάσταση και αυτή τη
θεί μέχρι και τα 150 άτομα συνολικά.
Για να μπορεί κάποιος να συμμετάσχει σ' αυτά τα γεύ - Σε ερτηση για το ανυπάρχει σχεδιασμός οι σκέψες
ματα, θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει την ανάγκη συμ για το τι θα Yνeι στο τέλος Μαΐου, αν δηλαδή συνεχμετοχής του, με την παρουσίαση του εοκαθαριστικού Ε , στούν τα συσσίτια του Δήμου, εξήγησε πως αυτό θα κρτην αστυνομκού τους ταυτότητα ή δαβατήριο καθς τον θί ανάλογα από την κατπάσταση που θα επικρατεί εκείνες
λογαρασμό της ΔΕΗ εν μπορeί να απεuθύνεται στα τηλέφωνα της Κοινωνκής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας μπορεί ο Δήμος α ανολάβει τα συσσίτια ευπαθν ομά
2521351125 και 25213511 30, προκεμένου να γίνεται άμε - δων.
σος έλεγχος και από την επόμενη μέρα θα μπορούν να
στίζονται.
Ήδη , ο Δήμος Δράμας
ενέκρινε 8.400 γεύματα συ
νολικά μέχρι και 31 Μαou,
τα οπαία θα δανέμονται στις
οικέςς των ωφελουμένων ,
εν για την πρτη μέρα
Χθες, διανεμήθηκαν γεύματα
στα πρτα 90 άτομα Όπως
δήλωσε στον-Πρωνό Τύπον
ο αρμόδιος εντεταλμένος
σύμβουλος Κονωνκν Υπηρεσν του Δήμου Δράμας
του κορωνοού , η πολπική ηγεσία του
τας από καινού τα επόμενα βήματα για
την διαχείριση της κρίσης που χει προ ποοι απ' όλους αυτούς δικαιούνταν τα γεύματα αυτά
στηγμή η ήτηση είναι αυξανόμενηχρας .
πιο ευνοbν συνθηκν για τους μαθητές
τις ημέρες, πάντως ο διος εμφανίζεται θετικός στο να
σελ.4η
- Δκή μας προτεραότητα είναι να δηΚλειστά όλα τα σχολεία όλων
των βαθμίδων έως Τις 10 Μαΐου
σθετης αγωνίας και αναστάτωσης που
Αναλυτικά οι δηλσας της κας ΖχαΠιθανή επέκταση της σχολικής χρονιάς πέραν της 15ης Ιουνίου
ΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ τελικά το ολείσιμο σχολείων όλν των
βαθμίδων , από την Πρωτο βάθμο, τη Δευτεροβάθμα φθούν ενότητες που είναι σημοντικές α γλσσα και μαθη
μέχρι κατην Τρααβάθμια Εκπαίδου ση και αφορά ματικά για κα πάνκε στην επόμενη χρονιά- Η ίδια τόνισε πως
σαφς από Παιδεκούς Σταθμούς , Νηπιαγωγεία, Δημοτικά , δεν υπάρχε ένδεξη ότιδεν θα αναξουν τα σχολεία ΕίμαΓυμνάστα, Λύκεια και Πανεπστημαές δομές κάθε είδους
Αυτή την απόφαση έλαβε χθες η κυβέρνη ση κα τα αρμό ξολόγων άλα όμως εξαρτνται από το επόμενο χρονικό
δια υπουργεία Υγείας και Παιδείας έτεπα από νέα ασήγηση δάστημα Η Σοφία Ζαχοράκη άφησε, τέλος, ανοητό το εντων επιπροτής εδικν του Μπ. Παδείας, Με πpοηγούμενη δεχάμενο -τέκτασης της σολικής χρονάς πέραν της 15ης
ΚΥΑ ορζόταν ότι τα σχολεία θα πρέμεναν κλειστά μέχρι ouviou.
χθες 10 Απρλίου.
απροαγωγκές εξετάσεις
Στο μεταξύ , χθος , η υφυπουργός Παδείας κα Σοφία
Ζαχαράχη , σε δηλσες σε
δημοαογράφους, σημείωσε
ότι το Υπουργείο εξετάζει
σοβαρά το ανάριο να μην
πραγματοπουηβούν φέτος
προαγωγκές
Όσον αφορά το πς α βαθ μολογηθούν α μαθητές η
υφυrουργός Παιδείας παpόπεμψε στους υπευθύνους
των τάξεων λίγοντας ότι
αυτοί γνωρίζουν τα παδιν .
Εδικά για την πρωτοβάθμα επαίδευ ση (Δημοτικό) σημείρσε όι απρέπ να κολυκαταιτητική δοαμασία-είνα , άλλωστε,
στε σε καθημερωή επικονωνία με ην eιπροτή των λομωμας προτεραιότητα είνα να δημουρή σουμε , όσο το δυναπόν, πιο ευνοκές
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
θυνοη αυτή Εμείς θα είμαστε εδ, δλα
Πάτκας-Μασμανίδης
στηρζοντάς τους σε
αυτή τη διαδκασία με
κάθε δυνατό μέσο και
πάντα φυσικά έχοντας
ως βάση τις εισηγήσεις
των αδικw που διαχειρ
ζονται αυτή την πρωτό
Υνωρη κρίση .
εξετάσεις
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
MENOYHE
ZINTI
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Távca Snda Gaç ažıombca,
ye avdqéómvo rpócano
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
CAIMH MOKPATIA
Tyeie Tyeies
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα